EN wind
volume_up
{noun}

wind (also: fart)
The wind may turn, but the animal will turn always its nose into the wind.
De wind kan draaien, maar het dier zal altijd zijn neus in de wind houden.
There was no wind, and we must therefore conclude that wind alone does not solve the problem.
Er was geen wind en daarom moeten we concluderen dat wind alleen het probleem niet oplost.
Well, the wind is inanimate; the dangerous predator is an intentional agent.
Nou, de wind is levenloos; het gevaarlijke roofdier is een doelgericht agens.

Context sentences for "wind" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese wind turbines can rotate in incredibly slow windspeeds, as a result.
Deze windturbines kunnen daardoor al roteren bij extreem lage windsnelheden.
EnglishBio-energy, solar power and wind power must form the backbone of this.
Bio-energie, zonne-energie en windenergie moeten de ruggengraat hiervan vormen.
EnglishIn recent years preparations have been under way to wind it down in July 2002.
De laatste jaren heeft men zich voorbereid op het staken van de werkzaamheden in juli 2002.
EnglishWe are going down that route in Britain with wind turbine technology.
In Groot-Brittannië gaan we die kant op met de technologie voor windturbines.
EnglishIt's actually a wind-chill factor which is lower than a summer day on Mars.
De werkelijke gevoelskoudefactor is lager dan van een zomerdag op Mars.
EnglishIn his report, Mr Turmes puts all his money on wind farms and biofuels.
Het Turmes-rapport zet eenzijdig in op windmolenparken en biobrandstoffen.
EnglishI've heard this dress actually sort of sounds like wind chimes as they walk through.
Ik heb gehoord dat hij klinkt als een windgong bij het voorbijlopen.
EnglishSolar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Zonne-energie en windkracht zullen in de nabije toekomst zeer marginale energiebronnen zijn.
EnglishSupport of tangible projects such as off-shore wind parks should therefore be encouraged.
Steun aan concrete projecten zoals offshore-windparken moet dan ook worden aangemoedigd.
EnglishThe wind triumphed over electricity pylons, roofs, traffic signs and, ultimately over the forest.
De stormwind verwoestte elektriciteitsmasten, daken, verkeerstekens en bossen.
EnglishI have received five motions for resolutions to wind up the debate
Ter afsluiting van het debat deel ik mee dat ik vijf ontwerpresoluties heb ontvangen2
EnglishTo wind up the debate, I have received six motions for a resolution
Ter afsluiting van het debat wil ik mededelen dat ik zes ontwerpresoluties
EnglishThe highest wind speeds could increase by as much as 15 % by the end of the century.
De grootste windsnelheden kunnen tot het eind van deze eeuw met maar liefst 15 procent toenemen.
EnglishIf you present with a diseased wind pipe we'd like to take cells from your windpipe.
Als je bij ons komt met een zieke luchtpijp dan gebruiken we het liefst cellen uit je luchtpijp.
EnglishAnd so, you wind up most easily extending compassion to friends and allies.
Daardoor komt het dat je het gemakkelijkst compassie kan opbrengen voor vrienden en bondgenoten.
EnglishBell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.
Maar een recent artikel van Paul G. ~~~ Bell in het Mensa magazine biedt enigszins houvast.
EnglishThis is valid not only for hydroelectric power stations but also tidal, solar and wind energy.
Dit geldt voor de waterkrachtcentrale, maar ook voor getijden-, en zonne- en windenergie.
EnglishI have received eight motions for resolutions to wind up this debate.
Ter afsluiting van dit debat heb ik 8 ontwerpresoluties ontvangen.
EnglishWe should be looking to hydroelectric, wind and nuclear sources.
Waterkracht, windkracht en kernenergie bieden de mogelijkheden daartoe.
EnglishI have received a motion for a resolution to wind up the debate.
Ik heb een ontwerpresolutie overeenkomstig artikel 37, lid 2 van het Reglement ontvangen.