"within" translation into Dutch

EN

"within" in Dutch

EN within
volume_up
{preposition}

within (also: in, inside, into, on)
volume_up
in {prp.}
There are different views on this, both within this House and within Europe.
Er bestaan verschillende meningen over, zowel in dit Parlement als in Europa.
The Bible says the problem is within us, within our hearts and our souls.
De Bijbel zegt dat het probleem in ons allen ligt, in ons hart en onze ziel.
It stays within either what we call the source, or within the device.
Het blijft van binnen zitten, in wat we danwel de bron noemen, of in het apparaat.
within (also: in, inside, into, on)
volume_up
binnen {prp.}
Within 24 hours, they had his name, and within 48 hours, he was arrested.
Binnen de 24 uren hadden ze zijn naam en binnen de 48 uren is hij gearresteerd.
That is a problem that we are facing within the EU and within Parliament at the moment.
Dat is een probleem waar we binnen de EU en binnen het Parlement nu mee te maken hebben.
There are differences within Member States and across the whole of the European Union.
Er zijn verschillen binnen de lidstaten zelf en binnen de Europese Unie als geheel.
within (also: at, by, in, inside)
volume_up
te {prp.}
That is a problem that we are facing within the EU and within Parliament at the moment.
Dat is een probleem waar we binnen de EU en binnen het Parlement nu mee te maken hebben.
to move freely within the territory of Member States for this purpose;
zich te dien einde vrij te verplaatsen op het grondgebied van de lidstaten;
Within the legislation, the Commission is asked to produce further reports.
Binnen de wetgeving wordt de Commissie gevraagd met verdere verslagen te komen.
within (also: above, after, at, beside)
volume_up
aan {prp.}
The first thing to be destroyed will be the solidarity that exists within nations.
In de eerste plaats schade aan de saamhorigheid die binnen de naties bestaat.
Is the Commission able to comply with this request within the foreseeable future?
Kan de Commissie binnen niet al te lange tijd aan dit verzoek voldoen?
Secondly, they were never raised or discussed within the committee.
In de tweede plaats zijn ze nooit in de commissie aan de orde gesteld of besproken.
within (also: by, for, in, inside)
volume_up
per {prp.}
As you know, more than 500,000 car accidents occur within the Community every year.
Zoals u weet, telt de Gemeenschap meer dan 500.000 auto-ongevallen per jaar.
Taking the mean value of pollution within an area of 4 km2 fails to do justice to public health.
De meting van de gemiddelde vervuiling per 4 km2 doet geen recht aan de volksgezondheid.
Every year, three million animals are still being transported within Europe and to third countries.
Per jaar worden er nog steeds drie miljoen dieren binnen de Europese Unie en naar derde landen vervoerd.
within
So the team actually developed a new code within the code within the code.
Het team ontwikkelde dus een nieuwe code in de code binnenin de code.
Real quickly -- Michelangelo once said he's there to "discover the figure within," OK?
Michelangelo zei ooit dat hij er is om "de figuur binnenin te ontdekken".
It means "to bring forth what is within, to bring out potential."
Dat betekent: dat wat binnenin zit naar voren brengen, potentie naar buiten brengen.

Synonyms (English) for "within":

within
English

Context sentences for "within" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThen there is also the solidarity among Member States within the European Union.
Dan is er verder nog de solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie.
EnglishIt is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Het wordt door hun eigen gezin of door vrienden, familie of kennissen opgegeten.
EnglishWithin the health programme, the majority will go towards the education programme.
Van het gezondheidsprogramma zal het merendeel gaan naar onderwijsactiviteiten.
EnglishThe euro cannot succeed without a cultural and democratic change within the Union.
De euro kan niet slagen zonder een culturele en democratische omslag van de Unie.
EnglishSimplifying the nomenclature within the internal market is an interim measure.
De vereenvoudiging van de nomenclatuur voor de interne markt is een tussenstap.
EnglishThe subject of this report does not lie within the competence of EU policy-making.
Het onderwerp van dit verslag valt niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie!
EnglishLifelong learning should keep workers deployable within the changing labour market.
Levenslang leren moet werknemers op de evoluerende arbeidsmarkt inzetbaar houden.
EnglishThe second most important reason, however, lies within the Commission itself.
De tweede belangrijke oorzaak moet echter bij de Commissie zelf worden gezocht.
EnglishIf the political will exists, the decision could be adopted within six months.
Als de politieke wil bestaat, kan er over 6 maanden een beslissing worden genomen.
EnglishI am, moreover, convinced that we will have achieved it within four or five years.
Ik ben er overigens van overtuigd dat dat recht over vier of vijf jaar zal bestaan.
EnglishThe setting of the levels of taxation does not fall within the Community's powers.
Het bepalen van belastingniveaus valt niet onder de bevoegdheid van de Gemeenschap.
EnglishI hope you will all support this report and the measures contained within it.
Ik hoop dat u allen dit verslag en de daarin voorgestelde maatregelen zult steunen.
EnglishNonetheless, the de minimis rule would keep all this within the green box.
Dankzij de " de minimis " clausule blijft dit echter onder de groene box vallen.
EnglishThat investigation is secret and falls within the competence of the Belgian Courts.
Dat onderzoek is geheim en behoort tot de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.
EnglishThis has already happened within the areas of education, health and social affairs.
Dat is al gebeurd op het gebied van onderwijs, sociale voorzieningen en gezondheid.
EnglishI got a restraining order saying you can't get within 1 00 feet of this guy.
Hier is een straatverbod waarop staat dat je 100 m uit z'n buurt moet blijven.
EnglishNumber three, the 99 stones all have within them a mechanism that self-updates.
Nummer drie: De 99 stenen hebben alle vanbinnen een mechanisme dat zichzelf bijwerkt.
EnglishThis is the century of revolution within the fields of information and technology.
Dit is de eeuw van de revolutie op het gebied van informatie en technologie.
EnglishAs has been said, this matter comes within the Member States ' area of responsibility.
Zoals gezegd, valt dit vraagstuk onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
EnglishNicaragua's problems therefore fall more within my own sphere of competence.
De problemen van Nicaragua vallen dus misschien niet meer onder mijn bevoegdheden.