"to you" translation into Dutch

EN

"to you" in Dutch

volume_up
you {pron.}

EN to you
volume_up
{pronoun}

to you (also: you)
volume_up
aan u {pron.}
That is my invitation to you as you leave here for that election.
Dat is mijn verzoek aan u voor als u hier straks weggaat voor die verkiezingen.
His Christmas message to you all is: 'What are you playing at in the EU?
Zijn kerstgroet aan u allen luidt: " Waar zijn jullie in de EU mee bezig?
We will leave it to you to push the agenda forward as quickly as you can.
Het is aan u om deze zaken zo snel mogelijk hoger op de agenda te krijgen.
to you (also: you, thee, to thee)
volume_up
aan je {pron.}
I tell you, the last six months, every time I took that drive I thought about you.
De laatste zes maanden moest ik elke keer dat ik daar reed, steeds aan je denken.
So then you look around, you're under a canopy and you say, "This is good."
Dan kijk je om je heen, je hangt aan je koepel en zegt, "Dit is goed."
You bend down, you pat him -- you reward him for jumping up.
Je bukt, je raakt hem zacht aan, je beloont de hond voor het omhoog springen.
to you (also: you, thee, to thee)
volume_up
naar je {pron.}
Every time somebody looks at you, you think people are staring at you.
Als iemand naar je kijkt, denk je dat mensen naar je staren of over je praten.
(Laughter) If you are happy, you are going to attract other happy people to you.
(Gelach) Als je gelukkig bent, trek je andere gelukkige mensen naar je toe.
I know who you are, and that's even before I look at your mail or your phone.
. ~~~ En dat is nog voordat ik naar je post kijk of naar je telefoon.
to you (also: you, thee, to thee)
volume_up
aan jou {pron.}
The thing I always loved most about you...... is you were the one person who understood that.
Wat ik het leukst vind aan jou...... Is dat jij die persoon bent Wie dat begrijpt.
So my question to you is, can we find ways to know ourselves without the escape?
Mijn vraag aan jou is dus: zijn er manieren om onszelf te ontdekken zonder eerst te vluchten?
Well, I just wanted to go someplace that wouldn't remind me of you.
Ik wil gewoon naar een plek gaan, die me niet herrinnert aan jou.
to you (also: thee, you)
volume_up
naar u {pron.}
If you have something pertinent to say about the vote, we will listen to you.
Indien u iets relevants te melden heeft over de stemming, zullen we naar u luisteren.
Mr Marset Campos is behind you and is all set to listen to you.
De heer Marset Campos bevindt zich achter u en zal aandachtig naar u luisteren.
You know that the Presidency is always very happy to hear you.
U weet dat het voorzitterschap altijd met veel genoegen naar u luistert.
to you (also: you)
So what I'd like to do is take a couple minutes and show you, actually, how it works.
Wat ik graag wil doen is in een paar minuten aan jullie laten zien hoe het werkt.
First, I'll ask you: Why should you care?
Eerste vraag aan jullie is: waarom zou dit jullie interesseren?
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
Het is een geweldige eer voor mij om dit eerst aan jullie te kunnen laten zien.
to you (also: thee, to thee)
Why is it, every time I come for you...... somebody always gets in the way?
Waarom word ik altijd als ik naar jou kom... door iemand tegengewerkt?
if you're the first site there, everybody links to you.
Als je de eerste website bent, linkt iedereen naar jou.
It reveals itself to you at certain points in the book as well.
Het stelt zich ook open naar jou op bepaalde plaatsen in het boek.

Context sentences for "to you" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English Greetings to you, the lucky finder of this golden ticket, from Mr. Willy Wonka.
Gegroet, gelukkige vinder van deze Gouden Toegangskaart, van meneer Willie Wonka.
EnglishWith the new materials and new ways of transmission, you have vast possibilities.
De nieuwe materialen en nieuwe overdrachtstechnieken bieden legio mogelijkheden.
EnglishSo there are cases where you have mistakes in design that incorporate illusions.
Er zijn dus gevallen waarbij de ontwerpfouten eigenlijk tegelijk illusies zijn.
EnglishWhat was the key element of this that actually caused the outrage, do you think?
Wat was hiervan het sleutelelement dat deze verontwaardiging heeft veroorzaakt?
EnglishIf you're in India, it's either Muslims or Adivasis, our tribals, the Naxalites.
In India zijn het vooral moslims of Adivasi, de tribale bevolking, de Naxalieten.
EnglishI want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.
Ik wil benadrukken dat de sociale organisatie politieke grenzen kan overstijgen.
EnglishBecause you see, when TiVo launched their product they told us all what they had.
Want toen TiVo hun product demonstreerden, vertelden ze ons alles wat ze hadden.
EnglishI have every confidence that the decision you will reach will be a sensible one.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het een verstandige beslissing zal worden.
EnglishAnd that is why, on behalf of our group, I offer you our respect and our thanks.
Daarom geef ik namens mijn fractie uiting aan onze gevoelens van respect en dank.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishUnquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
Het staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
EnglishWe take note of what you say, which will be dealt with in the appropriate manner.
Wij nemen nota van uw opmerking en zullen daaraan op gepaste wijze gevolg geven.
EnglishIf you believe these fish have all moved to Iceland, you are deluding yourself!
Het is een illusie te denken dat die vissen allemaal naar IJsland zijn getrokken.
EnglishThank you very much for your cooperation with Parliament this afternoon, Mr Monti.
Hartelijk dank, mijnheer Monti, voor uw medewerking vanmiddag aan het Parlement.
EnglishWe are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
We verwachten voor dit voorschot van vertrouwen een tegemoetkoming van uw kant.
EnglishIt shows courage when you consider how certain farmers have been known to react.
Dat is een moedige daad wanneer we de reacties van sommige landbouwers kennen.
EnglishRun up more debt, and what you get is not growth, but inflation and stagnation.
Wie meer schulden maakt, zorgt niet voor groei maar voor inflatie en stagnatie.
EnglishThese are the terms of the written answer you gave Mr Martinez on 11 January 2000.
Ik verwijs naar uw schriftelijke antwoord aan mijn collega van 11 januari 2000.
EnglishI am also pleased that you, as rapporteur, recommend approval of the proposal.
Ik ben ook blij dat zij als rapporteur aanbeveelt om het voorstel aan te nemen.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go'system, which is much more stable.
Daarom ben ik voorstander van een omslagstelsel, dat immers veel stabieler is.