"your" translation into Dutch

EN

"your" in Dutch

volume_up
your {pron.}
volume_up
you {pron.}

EN your
volume_up
{pronoun}

your (also: you, thee, thou, ye)
volume_up
je {pron.}
If you allow Google to, it will tell you your search history.
Als je het Google toelaat, zal het je je zoekgeschiedenis vertellen.
Wash your face, comb your hair, scrub your hands, brush your teeth, blow your nose.
Was je gezicht, kam je haar...... schrob je handen schoon, poets je tanden en snuit je neus.
Yeah, if you have to take a leak, it'll even help you find your zipper.
Ja, als je moet gaan pissen, zal het zelfs helpen je rits terug te vinden.
your (also: thine, thy)
volume_up
uw {pron.}
It will do so when it judges it appropriate and you will make your decisions.
Zij zal dat doen wanneer zij dat wenst en u kunt dan uw besluiten nemen.
If we are to be able to save the valuable countryside in these areas, we need your help.
Om de waardevolle natuur in deze gebieden te kunnen redden, hebben wij uw hulp nodig.
We respect your convictions, which derive from your history, your culture and your religion.
Wij respecteren uw uit uw geschiedenis, uw cultuur en uw geloof voortvloeiende opvattingen.
your (also: you, ye)
volume_up
jullie {pron.}
So really, it's not about the freedom of cartoonists; it's about your freedoms.
Het gaat dus echt niet om de vrijheid van de cartoonisten, het gaat om jullie vrijheden.
It's not my EEG at Cedars; it's your EEG tonight and last night.
Het is niet mijn EEG in Cedars; het is jullie EEG van vannacht en gisterennacht.
It's your bakery, your street, your country -- not mine."
Het is jullie bakkerij, jullie straat, jullie land -- niet het mijne."
your
volume_up
jouw {pron.}
that in your dim kitchen, your laundry, your bleak concrete yard,
in jouw schemerige keuken, bij jouw was, op jouw zielloze betonnen erf,
So always think: how is your company and your job serving the greater good?
Dus denk voortdurend: hoe dient jouw bedrijf en jouw werk het algemeen belang?
Chris Anderson: So, first of all, I wish I had your eloquence, truly, in any language.
Chris Anderson: Ten eerste: ik wilde dat ik jouw welbespraaktheid had...welke taal dan ook.

Context sentences for "your" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.
EnglishIf that is your way, it is a political mistake for the Council and for Europe.
Als het zo zit, dan is dat een politieke vergissing voor de Raad én voor Europa.
EnglishI should like to thank you for all your valuable and constructive contributions.
Ik dank de leden van het Parlement voor hun waardevolle en constructieve bijdragen.
EnglishThis is where we must develop the partnerships that you underline in your report.
Daarom moeten we de partnerschappen die in het verslag genoemd worden ontwikkelen.
EnglishI shall answer briefly, Mr President, because I do n't want to take up your time.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil geen tijd verspillen en zal dan ook kort zijn.
EnglishYour comments will be passed on, not to the services, of course, but to the Bureau.
Ik zal deze kwestie uiteraard voorleggen aan het Bureau, niet aan de diensten.
EnglishNow - during this presidency - is your golden opportunity to take initiatives.
Dit voorzitterschap is nu een gouden kans om hiertoe het initiatief te nemen.
EnglishRemember your dignity, and remember that there are millions of people unemployed!
Laten we blijk geven van waardigheid en bedenken dat miljoenen mensen werkloos zijn!
EnglishI would draw your attention to Amendment No 13 tabled by the Socialist Group.
Er zij gewezen op het door de socialistische fractie ingediende amendement 13.
EnglishI should like to draw your attention to two key facts, before making two proposals.
Alvorens twee voorstellen te doen, wil ik de aandacht vestigen op twee kernpunten.
EnglishThe Commission can agree with your proposed Amendments Nos 2, 6, 10, 13 and 15.
De Commissie kan de voorgestelde amendementen 2, 6, 10, 13 en 15 overnemen.
EnglishMy fourth comment is concerning the proposals and comments made by your rapporteur.
Mijn vierde opmerking gaat over de voorstellen en de opmerkingen van de rapporteur.
EnglishAs your report quite rightly points out, there are two dimensions to this interaction.
Zoals in het verslag terecht wordt opgemerkt, heeft deze interactie twee kanten.
EnglishAnother of your concerns was to know what is happening with the other donors.
De rapporteur maakt zich tevens zorgen over de bijdrage van de andere donors.
EnglishNow the same data can be browsed on a computer from your own office or study.
Nu kan hetzelfde materiaal vanuit de eigen werkkamer op de computer worden bekeken.
EnglishBut a demographic dividend is only as good as the investment in your human capital.
Maar een demografisch dividend hangt af van investeringen in 'human capital'.
EnglishAnd how cool would it be to tell your grandchildren that you were part of that?
Maar als we het goed doen, zou het het begin van de beschaving kunnen zijn.
EnglishA particular feature of that is your House’ s dialogue with the Ukrainian parliament.
In dit kader past ook de dialoog tussen het Europees en het Oekraïns parlement.
EnglishYour House will have an opportunity to discuss the details of this later on.
Het Parlement zal later nog de mogelijkheid krijgen om over de details te spreken.
EnglishThe debate has done much to bring this about and it is very much to your credit.
Dat is een belangrijke verdienste van het debat en ook van dit Parlement.