"yours" translation into Dutch

EN

"yours" in Dutch

volume_up
your {pron.}

EN yours
volume_up
{pronoun}

yours
Yeah, but you haven't been going to yours.
Ja, maar je bent niet naar de jouwe geweest
Onze meubels lijken veel op de jouwe.
Whether your friends know each other has not just to do with their genes, but with yours.
Of je vrienden elkaar kennen heeft niet enkel te maken met hun genen, maar ook met de jouwe.
yours
volume_up
de uwe {pron.}
The information I have is not entirely consistent with yours.
De gegevens waarover ik beschik komen niet geheel overeen met de uwe.
That is not my view of it, and it is not yours.
Dat is niet mijn opvatting en niet de uwe.
That is my dream; I hope that it is yours too.
Dat is mijn droom, ik hoop dat het ook de uwe is.
yours
So, this little thingamajig has a genome that's 200 times the size of yours.
Dit kleine ding heeft een 200 keer zo groot genoom als het jouwe.
JC: And has anyone ever discovered which secret was yours in the book?
JC: Heeft iemand ooit ontdekt welk geheim in het boek het jouwe was?
I didn't know that Leng Meng County held a talent like yours.
Ik wist niet dat de provincie Leng Meng een talent als het jouwe herbergde.
yours
The Muslim place is a worship, high over yours.
Die van de moslims liggen op die van jullie.
Well, this TV-industrial complex informed my entire childhood and probably yours.
Dit tv-industriële complex informeerde mij mijn hele kindertijd en waarschijnlijk ook die van jullie.
Yours comes from guesswork, ours from the Bible."
Die van jullie komt van giswerk; de onze van de bijbel."

Context sentences for "yours" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey'll be paid for by an admirer of yours who wishes to remain...... anonymous.
Ik word betaald...... door 'n groot bewonderaar van u die anoniem...... wil blijven.
EnglishWho knows, we in my group may even make our voting decision conditional on yours.
Mogelijk zullen wij in mijn fractie ons stemgedrag daarvan afhankelijk maken.
EnglishAnd then the pilot didn't go and I was so sad, but I kept remaining a fan of yours.
Toen ging de piloot niet door en was ik zo droevig, maar ik bleef een fan van jou.
EnglishThis morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
Vanochtend hebben wij echter een nieuwe eigenschap in u ontdekt: arrogantie.
EnglishYours will be an important voice in the debate on economic and monetary union.
U zult een belangrijke stem hebben in het debat over de Economische en Monetaire Unie.
EnglishTeszler, I sure hope you're going to hire some black workers for this new plant of yours."
Teszler, ik hoop dat u wat zwarte werknemers zult aannemen voor u nieuwe fabriek."
EnglishMr President, our voting list does not seem to be following the same order as yours.
Mijnheer de Voorzitter, onze stemlijst lijkt een andere volgorde te hebben dan die van u.
EnglishYours and ours have struck a deal that everything may be done but in turns.
De jouwen en de onzen hebben een afspraak dat...... alles is toegestaan maar om de beurt.
English. ~~~ And it's not in yours either.
Maar niets van dat alles staat in mijn medisch dossier en het staat ook niet in het uwe.
EnglishSo, the problem is, yours and mine, all of our systems are changing.
Het probleem is dat al onze systemen voortdurend aan het veranderen zijn.
EnglishIt is cast in very different language from yours, gentlemen.
Daarin wordt, heren, een heel andere taal gesproken dat u zojuist hebt gedaan.
EnglishThe floor is yours, Mrs Wulf-Mathies, if you would like to reply.
Mevrouw Wulf-Mathies, het woord is aan u, zo u op de vraag wilt ingaan.
EnglishIn that sense I hope that this initiative of yours will go through.
In die zin hoop ik dat dit initiatief van u zal worden gerealiseerd.
EnglishThe Irish presidency has passed one crucial legacy to yours: the European constitution.
Het Ierse voorzitterschap heeft echter één cruciale erfenis aan u nagelaten: de Europese Grondwet.
EnglishWe are all well aware of the 'you scratch my back, and I will scratch yours ' attitude.
We weten toch allemaal dat hier de ene hand de andere wast.
EnglishOne year ago, 11 months ago, 10 months ago - yours was an isolated voice.
Een jaar geleden, elf maanden geleden, zelfs tien maanden geleden was u nog een roepende in de woestijn.
EnglishAnd then someone else has something the complete opposite of yours.
En iemand anders heeft precies het tegenovergestelde van jou.
EnglishI would say to the honourable Member that my reading of the situation is slightly different from yours.
Mijnheer de afgevaardigde, ik beoordeel de situatie iets anders dan u.
EnglishEduardo, the Chinese astronaut is yours, a present from me.
Eduardo, de Chinese astronaut is voor jou, een cadeautje van mij.
EnglishMr Juncker, the floor is yours, to use as you see fit.
Mijnheer Juncker, aan u het woord om te antwoorden zoals u goeddunkt.