"1 02" translation into Finnish

EN

"1 02" in Finnish

See the example sentences for the use of "1 02" in context.

Similar translations for "1 02" in Finnish

to preposition
Finnish

Context sentences for "1 02" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English1:02 More recently, I wrote an article for Esquire called -- about radical honesty.
1:02 Sittemmin kirjoitin Esquireen artikkelin radikaalista rehellisyydestä.
EnglishWe had initially wanted EUR 1.5 billion and we ended up with EUR 1.02 billion.
Alun perin halusimme 1,5 miljardia euroa ja saimme 1,02 miljardia euroa.
English1:02 ♫ Rape and degradation's just a crime -- lighten up, ladies.
1:02 ♫ Raiskaus ja alistaminen ovat vain rikoksia -- piristykää, rouvat.
EnglishEUR 1.02 billion will support the European Union's agricultural sector during this difficult time.
Euroopan unionin maataloussektoria tuetaan 1,02 miljardilla eurolla näinä vaikeina aikoina.
EnglishThe European Parliament supports the allocation of EUR 1.02 billion for rural development projects.
Euroopan parlamentti kannattaa 1,02 miljardin euron myöntämistä maaseudun kehittämishankkeisiin.
English(The sitting was suspended at 1.02 p.m. and resumed at 3 p.m.)
(Istunto keskeytettiin klo 13.02 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)
EnglishBanknotes in circulation (liability item 1) rose by EUR 0.2 billion to EUR 896.6 billion.
Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 896,6 miljardiin euroon.
EnglishThe Commission’s draft budget, with its 1.02%, is a prudent one.
Komission talousarvioesitys, jossa maksumäärärahat vastaavat 1,02:ta prosenttia bruttokansantulosta, on varovainen.
English1:02 And cameras rolled, and she said, "Professor Seligman, what is the state of psychology today?"
1:02 Kamerat nauhoittivat, ja hän sanoi: "Professori Seligman, mikä on psykologian tila nykypäivänä?" "Hyvä."
EnglishThat represents 1.02% of the European Union’s GNI in payments and 1.09% of the European Union’s GNI in commitments.
Maksumäärärahat ovat 1,02 prosenttia ja maksusitoumusmäärärahat 1,09 prosenttia Euroopan unionin BKTL:stä.
EnglishWe must mention that EUR 1.02 billion will support the European Union's agricultural sector during a difficult time.
On todettava, että 1,02 miljardilla eurolla voidaan tukea Euroopan unionin maataloutta näinä vaikeina aikoina.
English1:02 Man 6: Holy [beep]! That is awesome.
1:02 Mies 6: Voi #&%!? Tuo on mahtavaa!
English1:02 I mean, don't get me wrong.
1:02 Älkää ymmärtäkö minua väärin.
EnglishLast year the EIB provided Ireland with EUR 1.02 billion for six operations, the highest level ever achieved in Ireland.
EIP myönsi Irlannille viime vuonna 1,02 miljardia euroa kuutta toimea varten; summa oli suurempi kuin Irlannille on milloinkaan myönnetty.
EnglishRepubliky 1, Pardubice, 530 02
EnglishEurostat's statistics clearly show that there was a very small, one-off effect of between 0.1 and 0.2% upon the introduction of the euro.
Eurostatin tilastot osoittavat selvästi, että euron käyttöönotolla oli hyvin pieni tilapäisvaikutus hintoihin, noin 0,1-0,2 prosenttia.
EnglishYet the Council still made substantial cuts, eventually reducing the draft budget from 1.02% to 1.01% of gross national income.
Neuvosto teki kuitenkin vielä tuntuvia leikkauksia pienentämällä ehdotettua talousarviota lopulta 1,02 prosentista 1,01 prosenttiin bruttokansantulosta.
EnglishAs regards the level of expenditure, the Union's budget currently represents 1.02 % of gross Community income, and is at its lowest level.
Määrärahatasosta totean, että unionin talousarvio on tällä hetkellä 1,02 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta, ja se on kaikkien aikojen pienin osuus.
English1:02 (Laughter)
EnglishExpressed as a percentage of the EU's gross domestic product, only 1.02% is being spent on the EU Budget for 2003 - the lowest it has been for ten years.
Vuoden 2003 talousarvion kokonaismäärä vastaa ainoastaan 1,02 prosenttia yhteisön bruttokansantulosta, mikä on alhaisin luku kymmeneen vuoteen.

Other dictionary words

English
  • 1 02

Have a look at the English-Dutch dictionary by bab.la.