"1st" translation into Finnish

EN

"1st" in Finnish

See the example sentences for the use of "1st" in context.

Context sentences for "1st" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy group and I do not feel that we are talking about 1st and 2nd class families.
Ryhmäni ja minä emme koe, että puhuisimme ensimmäisen ja toisen luokan perheistä.
EnglishAgreement has been reached for the launch of a single currency on 1st January next year.
On päästy sopimukseen yhtenäisvaluuttaan siirtymisestä 1. tammikuuta ensi vuonna.
EnglishAmendments partly acceptable: 7 (1st part), 16, 17, 18, 22, 35 (1st part)
Osittain hyväksyttävissä olevat tarkistukset: 7 (1. osa), 16, 17, 18, 22, 35 (1.osa)
EnglishWe therefore ask for the date to be carried forward to the 1st January 1999.
Pyydämme siten, että määräaikaa pidennetään 1. tammikuuta 1999 asti.
EnglishIt is applicable as from 1st January 2005, for an initial period of three years.
Sopimuksen ensimmäinen kausi on kolmen vuoden pituinen ja sitä sovelletaan 1. tammikuuta 2005 alkaen.
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
Erityisesti Itävallan maatilat hyötyvät sekä ensimmäiseen että toiseen pilariin kuuluvista toimista.
EnglishThis is why we were pleased to see the introduction of this legislation in Sweden on 1st January 1997.
Siksi olimme tyytyväisiä, kun tämä säädös toteutettiin Ruotsissa 1. tammikuuta 1997.
EnglishIt is also difficult to accept that ginning plants will receive aid under the 1st pillar.
Lisäksi on vaikeaa hyväksyä, että puuvillanpuhdistamoille myönnetään tukea ensimmäisestä pilarista.
EnglishOpens 1st item on taskbar in Desktop and switches to it
Avaa tehtäväpalkin ensimmäisen kohteen työpöydällä ja siirtyy siihen
EnglishOne of the most important points is the level of the tariffs which will applied from the 1st of January 2005.
Yksi tärkeimmistä asioista on niiden maksujen suuruus, joita aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2005 lähtien.
EnglishFour hundred pharmaceutical products were awaiting this authorization, which should have been issued before the 1st January 1997.
400 farmaseuttista tuotetta odotti tätä lupaa, joka oli määrä antaa ennen tammikuuta 1997.
EnglishI welcome the fact that Ireland is going to join up to a new single currency beginning on January 1st, 1999.
Suhtaudun myönteisesti siihen, että Irlanti aikoo osallistua uuteen yhtenäisvaluuttaan 1. tammikuuta 1999 lähtien.
EnglishMr President, on 1st January 1998, the liberalization of telecommunications services became a reality in the European Union.
Arvoisa puhemies, 1. tammikuuta 1998 tuli telepalveluiden vapauttamisesta todellisuutta Euroopan unionissa.
English[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Kirjoittajan sukunimi ja etunimien alkukirjaimet. Kirjan nimi. #painos. Julkaisupaikka: Julkaisijan nimi; julkaisuvuosi.
EnglishI am hopeful that the ten applicant countries will be in a position to fully join the European Union on May 1st 2004 next.
Suhtaudun toiveikkaasti siihen, että kaikki kymmenen hakijavaltiota pystyvät liittymään täysin Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004.
EnglishOpens 1st item on taskbar
Avaa tehtäväpalkin ensimmäisen kohteen
EnglishFor this reason, it cannot be introduced in accordance with the Commission's proposal on 1st January 1997, which is a date which has already passed.
Siksi voimaantulo ei voi tapahtua komission ehdotuksen mukaan 1. tammikuuta 1997 - se päivämäärähän on jo ohitettu.
EnglishThis and the proposed operational capacity of Europol is not the cooperation between free states which we joined on January 1st 1995.
Tämä ja Europolin operatiivinen kapasiteetti eivät ole sitä vapaiden valtioiden välistä yhteistyötä, johon me liityimme 1. tammikuuta 1995.
EnglishIt endorses the Delors II package and agrees that accession negotiations with Austria, Sweden and Finland will start on January 1st.
Eurooppa-neuvosto hyväksyy Delors II -paketin ja sopii liittymisneuvotteluiden aloittamisesta Itävallan, Ruotsin ja Suomen kanssa 1. tammikuuta 1993.
EnglishAustria, who joined Schengen on 1st December 1997, has just invoked the safeguard clause in order to increase controls at the Italian border.
1. joulukuuta 1997 Schengenin sopimukseen liittynyt Itävalta vetosi juuri suojalausekkeeseen lisätäkseen tarkastuksiaan Italian vastaisella rajalla.

Other dictionary words

English
  • 1st

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.