"a hundred times" translation into Finnish

EN

"a hundred times" in Finnish

See the example sentences for the use of "a hundred times" in context.

Similar translations for "a hundred times" in Finnish

hundred noun
hundred numeral
Finnish
times preposition
Finnish
to time verb
time noun

Context sentences for "a hundred times" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor these are questions which all the responsible parties ask themselves a hundred times a day.
Nämähän ovat kysymyksiä, joita vastuussa olevat esittävät itselleen satoja kertoja päivittäin.
EnglishIn some places, genotoxicity has risen several hundred times.
Joissakin paikoissa genotoksisuus on lisääntynyt monisatakertaisesti.
EnglishThe current legislation has been revised over one hundred times.
Voimassa olevaa lainsäädäntöä on tarkistettu yli sata kertaa.
EnglishThe subsequent treatment costs can be up to one hundred times higher than those of normal tuberculosis.
Hoitokustannukset voivat olla jopa sata kertaa suuremmat kuin tavallisen tuberkuloosin hoidossa.
English[Come this evening with stories, how the war has disappeared, and repeat them a hundred times, I will cry each time.]
[Kerro tänä iltana tarina, miten sota kaikkosi, ja toista se sata kertaa, vaikka joka kerta puhkean kyyneliin.]
EnglishThere is no dispute, there is no question about what is repeated to us a hundred times, a thousand times, and for what reason?
Kukaan ei kiistä eikä kyseenalaista sitä, mitä meille toistetaan satoja ja tuhansia kertoja, ja miksi näin on?
EnglishIt looks bad on TV; it is a hundred times worse when you stand amongst it, when people are in such dire situations.
Se näyttää pahalta televisiossa; sen on sata kertaa pahempaa kun seisoo kaiken sen keskellä, ja ihmiset elävät niin surkeissa oloissa.
EnglishWe have set about this a hundred times over, but we have to admit that the results have been few compared with the size of the problem.
Ryhdymme jälleen kerran tähän samaan työhön, mutta on myönnettävä tulosten olevan vähäisiä ongelman laajuutta ajatellen.
EnglishAt the present time, economic growth and fighting the increasing threat of unemployment are a hundred times more important than climate change issues.
Tällä hetkellä talouskasvu ja työttömyyden kasvavan uhan torjunta ovat sata kertaa tärkeämpiä kuin ilmastonmuutosasiat.
English   () Mr President, far more people have lost their lives during the war in DR Congo than in the hundred times more high-profile conflict in Iraq.
   () Arvoisa puhemies, Kongon sodassa on saanut surmansa paljon enemmän ihmisiä kuin sata kertaa näkyvämmässä Irakin konfliktissa.
EnglishThe money expended in this way would have done a hundred times more for climate protection if it had been spent on methods for insulating public buildings.
Tällä tavalla käytetty raha olisi edistänyt sata kertaa enemmän ilmaston suojelua, jos sitä olisi myönnetty hankkeisiin julkisten rakennusten eristämiseksi.
EnglishSecondly, the average cost increase for firms in this study would be in excess by about a hundred times that of the study carried out by the EC which stated that it would be 0.2%.
Toiseksi tutkimuksessa mukana olleiden yritysten kustannukset nousisivat keskimäärin yli sata kertaa suuremmiksi kuin EY:n tekemässä tutkimuksessa esitetyt kustannukset, jotka olivat 0,2 %.

Other dictionary words

English
  • a hundred times

Translations into more languages in the bab.la English-Romanian dictionary.