"a joint" translation into Finnish

EN

"a joint" in Finnish

See the example sentences for the use of "a joint" in context.

Similar translations for "a joint" in Finnish

joint noun
joint adjective
to joint verb

Context sentences for "a joint" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe work relating to return also includes provisions on joint removal flights.
Palauttamista koskeva työ käsittää myös säännökset yhteisistä palautuslennoista.
EnglishIt would therefore be a good thing if we were able to attain a joint resolution.
Olisi näin ollen hyvä asia, jos pystyisimme sopimaan yhteisestä päätöslauselmasta.
EnglishNeedless to say, it is not just about a joint candidate, but also about policy.
Kyse ei luonnollisestikaan ole vain yhteisestä ehdokkaasta vaan myös politiikasta.
English(FR) We are voting against the joint resolution on the forthcoming WTO conference.
(FR) Äänestämme tulevaa WTO:n kokousta koskevaa yhteistä päätöslauselmaa vastaan.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
Yhteinen tarkastelu suoritetaan kesätauon jälkeen, todennäköisesti syyskuussa.
EnglishThe next item is the joint debate on the following three motions for a resolution:
Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu kolmesta päätöslauselmaesityksestä:
English(Parliament rejected the motion for a resolution)- Joint motion for a resolution
(Parlamentti hylkäsi päätöslauselmaesityksen.)- Yhteinen päätöslauselmaesitys
EnglishAs a signatory, I have voted in favour of this joint motion for a resolution.
Tämän yhteisen päätöslauselmaesityksen allekirjoittaneena äänestin sen puolesta.
EnglishI believe that any temptation to misuse joint actions must be firmly resisted.
Olen sitä mieltä, että yhteisten toimien väärinkäytöstä on todellakin luovuttava.
EnglishThe next item is the joint debate on the following six motions for resolutions:
Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu kuudesta päätöslauselmaehdotuksesta:
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Tuemme siis komissiota sen käynnissä olevissa yhteisissä toimissa tällä alalla.
EnglishFor the first time the three institutions are going to publish a joint document.
Ensimmäistä kertaa kaikki kolme toimielintä julkaisevat yhteisen asiakirjan.
EnglishIt is our joint wish to strengthen and deepen the social dimension of Europe.
Yhteisenä toiveenamme on vahvistaa ja syventää Euroopan sosiaalista ulottuvuutta.
EnglishWe are not yet at the point where we, Europeans, can genuinely take on a joint role.
Emme ole vielä niin pitkällä, että eurooppalaiset toimisivat todellakin yhdessä.
EnglishI ask Parliament and the Commission to give every support to this joint resolution.
Kehotan parlamenttia ja komissiota tukemaan täysin tätä yhteistä päätöslauselmaa.
EnglishThe next item is the joint debate on the following five motions for resolutions:
Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista päätöslauselmaesityksistä:
EnglishThis successful product of our joint reforming activity entails many changes.
Yhteisten uudistustoimiemme onnistunut lopputulos on aiheuttanut monia muutoksia.
EnglishThese different areas must not be covered by joint organisations and registers.
Näiden eri alueiden ei pidä kuulua yhteisiin rakenteisiin eikä rekistereihin.
EnglishTo achieve success, a joint approach is needed with sufficient popular support.
Menestyäksemme tarvitsemme yhteistä menettelytapaa ja yhteiskunnan riittävää tukea.
EnglishThe next item is the continuation of the joint debate on the following reports:
Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelun jatkaminen seuraavista mietinnöistä:

Other dictionary words

English
  • a joint

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.