"a large extent" translation into Finnish

EN

"a large extent" in Finnish

See the example sentences for the use of "a large extent" in context.

Similar translations for "a large extent" in Finnish

large adjective
Finnish
extent noun

Context sentences for "a large extent" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiassakin oppositiolta on suurelta osin kielletty pääsy tiedotusvälineisiin.
EnglishEmission controls are to a large extent covered by existing Community legislation.
Yhteisön olemassa oleva lainsäädäntö kattaa suurelta osin päästöjen hallinnan.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Kunkin jäsenvaltion olisi tehtävä suurelta osin omat päätöksensä tässä asiassa.
EnglishThe systems are to a large extent secret, particularly for those implicated.
Järjestelmät ovat suurelta osin salaisia – erityisesti niille, joita ne koskevat.
EnglishThe Barcelona Process has, to a large extent, been an intergovernmental process.
Barcelonan prosessi on ollut suuressa määrin hallitusten välinen prosessi.
EnglishThe same rule also limits to a large extent the practice of 'forum shopping'.
Samalla säännöllä rajoitetaan huomattavasti myös sopivimman oikeusfoorumin etsintää.
EnglishI am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Olen tyytyväinen siihen, että pystyimme suureksi osaksi ymmärtämään omat pelkomme.
EnglishTo a large extent the proposal still stresses both proportionality and subsidiarity.
Ehdotuksessa painotetaan vahvasti sekä suhteellisuutta että toissijaisuutta.
EnglishThe Council has also taken on board Parliament' s declaration to a large extent.
Neuvosto on myös kunnioittanut suuresti Euroopan parlamentin lausuntoa.
EnglishIt is also true that this report was, to a large extent, drafted prior to the summit.
On myös totta, että mietintö on suurelta osin laadittu ennen huippukokousta.
EnglishA united Europe in the fight against tax fraud remains a pipe dream to a large extent.
Veropetosten torjunnassa yhtenäinen Eurooppa jää hyvin pitkälti toiveuneksi.
EnglishTo a large extent, car taxation is not yet harmonised at Community level.
Ajoneuvojen verotuksen yhdenmukaisuus on vielä suurelta osin puutteellisesta.
EnglishWe must realise, after all, that to a large extent everyone has their own here.
Meidän on käsitettävä, että jokaisella on tässä asiassa pitkälti oma etunsa ajettavanaan.
EnglishWorld markets are, however, dominated to a large extent by the US dollar.
Maailmanmarkkinoita hallitsee kuitenkin melko suuressa määrin Yhdysvaltain dollari.
EnglishIn addition, traffic in Europe today is, to a very large extent, transboundary.
Lisäksi liikenne Euroopassa on nykyään hyvin laajalti rajat ylittävää.
EnglishFor that reason, we have been inclined to refer to our original position to a large extent.
Siitä syystä olemme halunneet ottaa suurelta osin huomioon alkuperäisen kantamme.
EnglishYes, to a large extent they are local, regional and national issues.
Suureksi osaksi ne ovatkin paikallisia, alueellisia tai kansallisia kysymyksiä.
EnglishThird: regarding tax harmonization, to a large extent it has remained as intended.
Kolmanneksi: verojen yhtenäistäminen näyttää jääneen monessa suhteessa aikomuksen asteelle.
EnglishThe progress of both areas of negotiation is to a large extent interlinked.
Neuvottelujen eteneminen kummallakin alalla on toisistaan riippuvaista.
EnglishThe Council has, to a very large extent, followed the Commission' s preliminary draft budget.
Neuvosto on noudattanut hyvin pitkälle komission alustavaa talousarvioesitystä.

Other dictionary words

English
  • a large extent

More translations in the English-Thai dictionary.