"a large number of" translation into Finnish

EN

"a large number of" in Finnish

See the example sentences for the use of "a large number of" in context.

Similar translations for "a large number of" in Finnish

large adjective
Finnish
number noun
to number verb
of preposition
Finnish

Context sentences for "a large number of" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishIt is wrong to include such a large number of detailed provisions in the report.
On väärin ottaa mietintöön tällainen määrä yksityiskohtia koskevia määräyksiä.
EnglishThe Rothe report includes a large number of important ideas for the White Paper.
Rothen mietinnössä tehdään suuri määrä tärkeitä ehdotuksia valkoista kirjaa varten.
EnglishRomania has a very large number of farmers, but their farms are small in size.
Romaniassa on hyvin paljon maanviljelijöitä, mutta heidän maatilansa ovat pieniä.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
Tänään käsiteltävässä päätöslauselmassa on useita toimintaehdotuksia valiokunnalle.
EnglishWe are well aware that food contamination can affect a large number of people.
Tiedämme hyvin, että taudit voivat tarttua kaikkiin elintarvikkeiden välityksellä.
EnglishThis report represents a large number of compromises from all sides of the argument.
Mietinnössä esitetään useita kompromisseja kaikilta eri kannoilta tarkasteltuna.
EnglishIn particular it concerns the large number of both central and decentralised rules.
Se koskee erityisesti unionia ja jäsenvaltioita koskevien määräysten laajuutta.
EnglishYou know that the future enlargements are of concern to a large number of Europeans.
Kuten tiedätte, tulevat laajentumiset koskettavat suurta määrää eurooppalaisia.
EnglishThe device probably contains a large number of files or a deep folder structure.
Laitteella on todennäköisesti suuri määrä tiedostoja ja syvä kansiorakenne.
EnglishFinally, let me to mention the large number of amendments which have been tabled.
Lopuksi haluaisin sanoa sanasen esitettyjen tarkistusten suuresta määrästä.
EnglishThe main problem for the stocks here is the large number of juvenile fish caught.
Pääongelma tämän kannan kohdalla on pyydettyjen kalanpoikasten suuri osuus.
EnglishA large number of petitions have been sent to the European Parliament on this issue.
Euroopan parlamentille on lähetetty useita tähän asiaan liittyviä selvityksiä.
EnglishThe transport of animals within the EU covers a very large number of animals.
EU: ssa tapahtuvat eläinten kuljetukset koskevat hyvin suurta määrää eläimiä.
EnglishIt is clear from this that we cannot accept a large number of the amendments.
Tästä käy ilmi myös se, että on paljon tarkistuksia, joita emme voi hyväksyä.
EnglishWell, to call a spade a spade, the large number of exceptions are a problem.
Jos asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, poikkeusten suuri määrä on ongelma.
English(DE) Madam President, we have quite a large number of important votes today.
(DE) Arvoisa puhemies, meillä on tänään melkoisen suuri määrä tärkeitä äänestyksiä.
EnglishTherefore, that particular issue is there because it affects a large number of people.
Tämä nimenomainen kysymys on otettu mukaan, koska se vaikuttaa moniin ihmisiin.
EnglishA large number of Member States want a bigger market but not more Europe.
Suuri joukko jäsenvaltioita haluaa suuremmat markkinat muttei enempää Eurooppaa.
EnglishIn addition, the development of this system may create a large number of jobs.
Tämän järjestelmän kehittämisellä voidaan luoda myös runsaasti työpaikkoja.

Other dictionary words

English
  • a large number of

More translations in the Dutch-English dictionary.