"a last resort" translation into Finnish

EN

"a last resort" in Finnish

See the example sentences for the use of "a last resort" in context.

Similar translations for "a last resort" in Finnish

last noun
Finnish
last adjective
last adverb
Finnish
to last verb
Finnish
resort noun
to resort verb

Context sentences for "a last resort" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnder these circumstances migration often becomes the last resort for Roma.
Tällaisessa tilanteessa muuttamisesta tulee usein romanien viimeinen oljenkorsi.
EnglishThe naming and shaming strategy that we apply every month is a last resort.
Syyllisten nimeämisen strategia, jota käytämme joka kuukausi, on viimeinen keino.
EnglishThe consumer must still have the right to go to court as a last resort.
Kuluttajilla täytyy olla oikeus turvautua tuomioistuimeen viimeisenä keinona.
EnglishFor them, immigration is sometimes seen as a last resort to escape poor living conditions.
He näkevät joskus siirtolaisuuden viimeisenä keinona paeta huonoja elinoloja.
EnglishAs I said earlier, however, this would only be regarded as a last resort.
Mutta, kuten sanoin aiemmin, niihin turvaudutaan vasta viimeisenä keinona.
EnglishAs a last resort, the EU delegation actively carries out démarches to halt executions.
Viimeisenä keinona EU:n valtuuskunta ottaa virallisesti yhteyttä estääkseen teloituksen.
EnglishThe protection measures outlined by Mr Schmit are a last resort.
Neuvoston puheenjohtajan Schmitin kuvailemat suojatoimet ovat äärimmäinen keino.
EnglishIt is a last resort, as Commissioner Reding said, but an important one.
Se on viimeinen oikeusaste, kuten komission jäsen Reding sanoi, mutta se on merkittävä.
EnglishLandfill of waste should, as the rapporteur says, be an option of last resort.
Kuten esittelijä sanoo, jätteiden sijoittamisen kaatopaikalle pitäisi olla viimeinen vaihtoehto.
EnglishViolence must only be used to combat violence as the very last resort.
Vastustamme väkivaltaa, jota voidaan käyttää vain äärimmäisenä keinona.
EnglishTreating the problems of the young with drugs should be the last resort.
Nuorten ongelmien hoitamisessa lääkkeiden käyttöön turvautumisen pitäisi olla viimeinen keino.
EnglishThe ECB did in fact, in its role as lender of last resort.
Euroopan keskuspankki tekikin itse asiassa niin viimeisen lainaajan roolissaan.
EnglishSecondly, monetary policy - the lender of last resort - is still centralised.
Toiseksi rahapolitiikka - lainanantaja, johon turvaudutaan viimeisenä vaihtoehtona - on yhä keskitettyä.
EnglishAs a last resort, close any other programs you have open, and then restart your computer.
Viimeinen keino on sulkea kaikki muut käynnissä olevat ohjelmat ja käynnistää tietokone uudelleen.
EnglishIn the end the Central Bank did its job as lender of last resort.
Euroopan keskuspankki hoiti loppujen lopuksi tehtävänsä eli viime kädessä lainaajan roolinsa.
EnglishAs a last resort, we would ask the ÖVP to look into alternatives.
Pyydämme ÖVP:tä viimeisenä keinona etsimään vielä muita ratkaisuja.
EnglishShould it be used as a last resort, if diplomacy fails?
Voiko väkivaltaa käyttää viimeisenä keinona, jos diplomaattiset keinot eivät toimi?
EnglishOnly choose this option as a last resort because it will delete your personal data from the PC.
Tee näin vasta viimeisenä keinona, sillä tämä poistaa kaikki tietokoneesta kaikki omat tietosi.
EnglishSpecial reports are the last resort for the European Ombudsman.
Erityiskertomukset ovat Euroopan oikeusasiamiehen viimeinen toivo.
EnglishIs the ECB equipped for a role as a lender of last resort?
Onko EKP:llä valmiudet antaa hätärahoitusta ("lender of last resort")?

Other dictionary words

English
  • a last resort

Moreover, bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.