"a little better" translation into Finnish

EN

"a little better" in Finnish

See the example sentences for the use of "a little better" in context.

Similar translations for "a little better" in Finnish

little adjective
little adverb
better adjective
Finnish
to better verb
well noun
well adjective
well adverb
well interjection

Context sentences for "a little better" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
Se on hieman huonompi kuin Nizzan sopimus ja hieman parempi kuin seuraava sopimus.
EnglishI would wish that Mr Laschet's speech had been a little better informed as well.
Toivoin myös Laschetin puhetta hieman informatiivisemmaksi.
EnglishYou will all find that your breakfast egg tastes a little better!
Aamiaiskananmuna maistuu sen jälkeen teistä jokaisesta hieman paremmalta!
EnglishMadam President, things on the employment front in the European Union are looking a little better.
Arvoisa puhemies, Euroopan unionin työllisyys on nyt hieman paranemassa.
EnglishIt has got a little better since the last time we were here.
Tilanne on hieman parantunut viime kerrasta, kun olimme täällä.
EnglishIn fact, I wanted this matter to be clarified a little better.
Halusin näin ollen selventää tätä asiaa hieman paremmin.
EnglishThere is much in this report to admire and a couple of things where I think we could do a little better.
Mietinnössä on paljon ihailtavia asioita mutta myös sellaisia seikkoja, joihin olisi syytä syventyä.
EnglishThen they might understand Europe a little better.
Sitten he voisivat ehkä ymmärtää Eurooppaa hieman paremmin.
EnglishAs for his health, he is looking a little better.
Hänen terveydentilansakin on hieman parempi.
EnglishSo we have done a little better than the Council.
EnglishThe situation in other Central Asian countries is perhaps a little better, but there, too, the human rights situation is abominable.
Muiden Keski-Aasian valtioiden tilanne on ehkä hieman parempi, mutta niissäkin ihmisoikeustilanne on kammottava.
EnglishWe can do a little better than we have done this time in terms of the process and the transparency that could be applied with respect to Parliament.
Voimme parantaa toimintaamme tästä kerrasta prosessin ja parlamenttiin sovellettavan avoimuuden osalta.
EnglishThe new strategy is, of course, a little better than the version of a few months ago, where nothing at all was said about cohesion.
Uusi strategia on tietenkin hieman parempi kuin joitakin kuukausia sitten esitetty versio, jossa ei puhuttu mitään koheesiosta.
EnglishThe situation is a little better where the ACP countries are concerned, but the overall number of signatories is, of course, still by no means large enough.
Tilanne on vähän parempi AKT-valtioiden osalta, mutta koko määrä ei missään tapauksessa ole vielä riittävän suuri.
EnglishWe have asked them many times to take action, we hope that you also have done so, but perhaps it could be done a little better.
Olemme pyytäneet heitä monta kertaa ryhtymään toimiin, toivomme, että myös te olette tehneet niin, mutta ehkä se voitaisiin tehdä hieman paremmin.
EnglishThat is why we always say in our industrial policy that we have to be a little better because we may well be a little more expensive.
Siksi me olemme teollisuuspolitiikassamme aina tuoneet esille, että meidän on oltava vähän parempia, koska me olemme ehkä hieman kalliimpia.
EnglishThe accounting system is not secure, changes in the financial records are untraceable, and the new system will be little better.
Kirjanpitojärjestelmä ei ole luotettava, varainhoitoa koskeviin tietoihin tehtyjä muutoksia ei voi jäljittää eikä uusi järjestelmä ole juuri entistä parempi.
EnglishSo the draft agreement, to my mind, is little better than the one from November 2005, which both Council and Commission said was imbalanced.
Niinpä sopimusluonnos on mielestäni vain hieman parempi kuin marraskuulta 2005 peräisin oleva luonnos, joka oli sekä neuvoston että komission mielestä epäsuhtainen.
EnglishSo, all in all, we can be satisfied with the progress that has been made, even if the drafting on the points I made earlier could have been a little better.
Kaiken kaikkiaan voimme siis olla tyytyväisiä tapahtuneeseen edistykseen, vaikkakin aikaisemmin mainitsemani kohdat olisi voitu laatia vähän paremmin.
EnglishWould it not be better to abide by the precautionary principle and just treat animals a little better, without all these injections and electronic chips?
Eikö olisi parempi soveltaa ennalta varautumisen periaatetta ja kohdella eläimiä yksinkertaisesti vähän paremmin, ilman liikoja ruiskeita ja mikrosiruja?

Other dictionary words

English
  • a little better

Even more translations in the Polish-English dictionary by bab.la.