"a lot of effort" translation into Finnish

EN

"a lot of effort" in Finnish

See the example sentences for the use of "a lot of effort" in context.

Similar translations for "a lot of effort" in Finnish

lot noun
Lot noun
Finnish
to lot verb
of preposition
Finnish
effort noun
efforts noun
Finnish

Context sentences for "a lot of effort" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission is putting a lot of effort into making the most of FP7.
Komissio panostaa paljon saadakseen seitsemännestä puiteohjelmasta irti kaiken mahdollisen hyödyn.
EnglishWe obviously also have to put a lot more effort into addressing the problem of energy consumption.
Tietysti energian kulutukseenkin on puututtava vielä voimakkaammin.
EnglishA lot of effort has gone into creating a harmonised legal framework for the EU’s financial markets.
EU:n rahoitusmarkkinoita koskevien oikeudellisten puitteiden laatiminen on vaatinut paljon työtä.
EnglishIt is making a lot of effort in terms of its progress towards democracy.
Se pyrkii voimakkaasti edistymään kohti demokratiaa.
EnglishDemocracy won the day even though it cost the people of my country and me myself a lot of effort.
Tuona päivänä demokratia voitti, vaikka se vaati maani kansalaisilta ja minulta itseltäni kovaa työtä.
EnglishThe new countries could learn something from this, as we have put a lot of effort into achieving it.
Uudet jäsenvaltiot voisivat ottaa tästä oppia, sillä olemme työskennelleet lujasti päästäksemme tähän tulokseen.
EnglishThe Swedish Presidency has put in a lot of effort.
Puheenjohtajavaltio Ruotsi on tehnyt kovaa työtä.
EnglishThis marathon, Mr Hatzidakis, has required a lot of effort but has resulted in a reasonable compromise.
Hyvä jäsen Hatzidakis, tämä maraton on vaatinut paljon vaivannäköä, mutta sen tuloksena on saavutettu järkevä kompromissi.
EnglishIt is a great prize worth a lot of effort.
Se on suuri palkinto kovasta työstä.
EnglishThe European Investment Bank is making a lot of effort to offer cheap long-term loans to local and regional authorities.
Euroopan investointipankki panostaa vahvasti pitkien edullisten lainojen tarjoamiseen paikallis- ja aluetason viranomaisille.
EnglishIt is noteworthy that the European Parliament has put a lot of effort into working through and streamlining this regulation.
On huomionarvoista, että Euroopan parlamentti on nähnyt paljon vaivaa käydessään läpi ja yhdenmukaistaessaan tätä asetusta.
EnglishInformation about the initial work of this group is encouraging; nevertheless, a lot of effort and work will have to be invested in this process.
Ryhmän työskentelyn alkuvaiheista saadut tiedot ovat rohkaisevia, mutta tämä prosessi vaatii silti kovasti työtä.
EnglishThink of the farmer who has put a lot of effort and money into producing a good animal that is then spoilt in the last part of its life.
Ajatelkaapa maataloustuottajaa, joka on käyttänyt paljon aikaa ja rahaa tuottaakseen hyvän eläimen, joka sitten pilataan sen elämän viime hetkillä.
EnglishI would like to reply right away by saying that the Secretary-General and the Deputy Secretary-General put a lot of effort into ensuring our safety in Parliament.
(PL) Vastaan heti, että pääsihteeri ja apulaispääsihteeri panostavat paljon turvallisuutemme varmistamiseen parlamentissa.
EnglishBut in spite of that, achieving the commitments made at Kyoto will take a lot of effort and a significant change to the way the problem has been dealt with up until now.
Siitä huolimatta myös Kioton sitoumusten saavuttaminen tulee olemaan suuri työ ja merkittävä muutos tähänastiseen toimintaan.
EnglishThis will call for our services to put a lot of effort into its organisation and management.
Tämä vaatii yksiköiltämme suuria ponnisteluja toiminnalliselta ja hallinnolliselta kannalta, ja nämä ovat ongelmia, joita emme varmastikaan voi sivuuttaa.
EnglishWe too agee with the rapporteur that a lot of effort into grappling with a severe shortage of money.
Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, myös me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tässä taistelussa käytetään paljon vaivaa ja erittäin vähän rahaa.
EnglishWe hope that the European Union will find a common line here and that the future High Representative will also put a lot of effort into promoting it.
Toivon, että Euroopan unioni löytää yhteisen linjan tässä asiassa ja että tehtävänsä aloittava korkea edustaja panostaa myös asian eteenpäin viemiseen.
EnglishI welcome the fact that we want to become the most competitive area in the world and I believe that we still need to put in a lot of effort to achieve that.
Pidän myönteisenä, että me haluamme tulla maailman kilpailukykyisimmäksi alueeksi, ja uskon, että meidän on tehtävä vielä lujasti töitä sen eteen.
EnglishWe have put a lot of effort into finding a better name that will tell the uninitiated something of what this is about, if only that it is an important task.
Olemme kovasti yrittäneet löytää paremman nimen, joka kertoisi asiaan vihkiytymättömille paremmin, mistä tässä on kyse, tai edes sen, että tehtävä on tärkeä.

Other dictionary words

English
  • a lot of effort

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.