"a majority vote" translation into Finnish

EN

"a majority vote" in Finnish

See the example sentences for the use of "a majority vote" in context.

Similar translations for "a majority vote" in Finnish

majority noun
major noun
major adjective
vote noun
to vote verb

Context sentences for "a majority vote" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe deadline which resulted from the majority vote was 31 December 2018.
Enemmistön äänien perusteella määräaika asetettiin 31. päiväksi joulukuuta 2018.
EnglishI agree that a qualified majority vote is better than disqualified unanimity.
Olen samaa mieltä siitä, että määräenemmistöäänestys on parempi kuin hylätty konsensus.
EnglishUnfortunately, there was no majority vote for this at the Council's March sitting.
Valitettavasti maaliskuun neuvostossa ei saatu enemmistöä tämän taakse.
EnglishAfter all, a single majority vote is almost never mentioned in the Treaty.
Perustamissopimuksessahan ei juuri koskaan mainita yksinkertaisia enemmistöäänestyksiä.
EnglishIt deserves the support of a strong absolute majority vote of Members of this Parliament.
Tämä sääntelykehys ansaitsee äänestyksessä parlamentin jäsenten ehdottoman enemmistön tuen.
EnglishThis proposal is on the table today and I hope that it will receive a majority vote tomorrow.
Tämä ehdotus on käsiteltävänä tänään, ja toivon, että se saa huomenna enemmistön äänistä.
EnglishPermitting decisions on taxation to be adopted by majority vote infringes democratic self determination.
Veropäätösten tekeminen enemmistöpäätöksin loukkaa kansojen itsemääräämisoikeutta.
EnglishThat is why I feel that we must go all the way and push for a majority vote at Barcelona too.
Tämän vuoksi on mielestäni mentävä loppuun asti jopa pyrkimällä äänten enemmistöön Barcelonassa.
EnglishIt involves an important procedural issue, which must be decided by a majority vote in plenary.
Kyseessä on tärkeä menettelykysymys, joka on ratkaistava täysistunnossa enemmistöäänestyksellä.
EnglishThere is no qualified majority vote within the Council for the kind of internal market that some people want.
Neuvostossa ei ole määräenemmistöä, joka kannattaisi sellaisia sisämarkkinoita kuin jotkut haluavat.
EnglishI doubt whether it can be set aside by majority vote.
Epäilen, voidaanko se sivuuttaa määräenemmistöpäätöksellä.
EnglishParliament had to secure a majority vote by lowering the requirements expressed by the rapporteur himself.
Parlamentin oli varmistettava enemmistön äänet tinkimällä esittelijän itsensä esittämistä vaatimuksista.
EnglishIn the event of a majority vote in favour of the original text:
Jos enemmistö kannattaa alkuperäistekstiä:
EnglishWill enough decisions be taken by majority vote?
Tehdäänkö riittävän monet päätöksen määräenemmistöllä?
EnglishLike the Commission, we hope we can achieve a majority vote on Council, because this is important.
Samoin kuin komissio, mekin toivomme, että neuvostossa alettaisiin käyttää määräenemmistöäänestystä, koska se on tärkeää.
EnglishA return to Nice, the intangibility of the Treaty of Nice as regards the system for calculating a majority vote?
Oliko se paluu Nizzaan, Nizzan sopimuksen jättäminen ennalleen määräenemmistöäänestysten laskentajärjestelmän osalta?
EnglishIn particular I refer to the paragraphs of the report deleted and therefore suppressed by a majority vote of the Parliament.
Viittaan erityisesti mietinnön poistettuihin ja näin ollen parlamentin ääntenenemmistön torjumiin kohtiin.
EnglishThe majority vote used in decision-making on the
Yhteisen rahapolitiikan päätöksenteossa
EnglishI hope for a majority vote from this Parliament.
Toivon parlamentilta äänten enemmistöä.
EnglishThe deadlock point, which is the formula for the double majority vote, is not an insignificant one.
Umpikujan aiheuttaja eli kaksinkertaisten määräenemmistöäänestysten toteutustapaa koskeva kysymys, ei ole mitenkään vähäpätöinen seikka.

Other dictionary words

English
  • a majority vote

Moreover, bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.