"a matter" translation into Finnish

EN

"a matter" in Finnish

See the example sentences for the use of "a matter" in context.

Similar translations for "a matter" in Finnish

matter noun
to matter verb

Context sentences for "a matter" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Jos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
EnglishWe expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
Odotamme Eurooppa-neuvoston tarjoavan tässä asiassa konkreettisia suuntaviivoja.
EnglishOn this matter we have to tell our Russian partners that this is non-negotiable.
Näissä meidän on todettava venäläisille kumppaneillemme, ettei niistä neuvotella.
EnglishThe issue is very simple: security is both a private matter and a public matter.
Asia on hyvin yksinkertainen: turvallisuus on sekä yksityinen että julkinen asia.
EnglishTo date, the Commission has said that the capital market will decide the matter.
Tähän mennessä komissio on todennut, että asiasta päätetään pääomamarkkinoilla.
EnglishIt rightly calls on the Commission to present a proposal on the matter in 2003.
Siinä pyydetään komissiota aivan oikein antamaan asiasta ehdotuksen vuonna 2003.
EnglishThis must be binding, and not just a matter of paying lip service to the Charter.
Toimien on oltava velvoittavia eikä ainoastaan peruskirjaa koskevaa retoriikkaa.
EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
EnglishThird: When does he expect the matter to be finally and satisfactorily resolved?
Kolmanneksi: milloin hän odottaa asian ratkeavan lopullisesti ja tyydyttävästi?
EnglishThe Irish Constitution is in fact silent on the matter, as indeed is Irish law.
Irlannin perustuslaissa ei säädetä asiasta mitään, kuten ei Irlannin laissakaan.
EnglishFirst of all, in the matter of immigration, Libya is clearly a transit country.
Ensinnäkin, maahanmuuttoa koskevassa asiassa, Libya on selkeästi kauttakulkumaa.
EnglishIt is in the interests of all of us to support the fast progress of this matter.
On meidän kaikkien etujen mukaista, että tuemme nopeaa edistystä tässä asiassa.
EnglishThe European Council did not want to follow Parliament' s advice on this matter.
Tässä mielessä Eurooppa-neuvosto ei ole halunnut noudattaa parlamentin lausuntoa.
EnglishThe Centre group thinks that tax policy should continue to be a national matter.
Keskustan mukaan veropolitiikan pitää myös tulevaisuudessa olla kansallinen asia.
EnglishWater is the basis of all life, and in this sense, a matter of life and death.
Vesi on kaiken elämän perusta, ja tässä mielessä on kyse elämästä ja kuolemasta.
EnglishUnfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
Valitettavasti Yhdysvallat on osasyyllinen asiaan Euroopan keskuspankin kanssa.
EnglishIt is now a matter of making a clear distinction between the Network and Eurojust.
Nyt kyse onkin siitä, että verkoston ja Eurojustin välille on tehtävä selvä ero.
EnglishThe way this matter is being handled is one I regard as irregular and unlawful.
Katson, että tapa, jolla tätä asiaa on käsitelty, on säännön- ja lainvastainen.
EnglishThe protection of pedestrians is at last becoming a matter of public interest.
Jalankulkijoiden turvallisuus pääsee viimeinkin yleisen mielenkiinnon kohteeksi.
EnglishWe have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Olemme panneet asian merkille ja pyrimme korjaamaan asian huomisaamuun mennessä.

Other dictionary words

English
  • a matter

Have a look at the Russian-English dictionary by bab.la.