"to accomplish" translation into Finnish

EN

"to accomplish" in Finnish

EN to accomplish
volume_up
[accomplished|accomplished] {verb}

1. general

The Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Itäinen kumppanuus on keskeinen väline, jonka avulla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa.
Our hands are somewhat tied in this discussion on how we can accomplish these things in practice.
Kätemme ovat tässä keskustelussa varsin sidotut sen osalta, miten voimme käytännössä saavuttaa tämän.
Miten voimme tällä tavoin saavuttaa mitään?
Kuinka tämä aiotaan toteuttaa?
The Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
Komissio on täysin valmis tutkimaan sitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa.
When adopted, the programme will enable them to accomplish their mission in a more independent and more efficient manner.
Jos ohjelma hyväksytään, se antaa niille mahdollisuuden toteuttaa tehtävänsä entistä riippumattomammin ja tehokkaammin.
It can show our fellow countrymen at home that good things can be accomplished together in the EU.
Voimme näyttää maamiehillemme, että EU:n kanssa voidaan saada aikaan hyviä asioita.
That is important if we want to help build up political stability, which is what we accomplish by strengthening the parliaments.
Tämä on tärkeää, jos haluamme edistää poliittista vakautta, ja sen me voimme saada aikaan parlamentteja lujittamalla.
Where air is concerned, we in Europe can accomplish relatively little unless other industrial states around the world lend a hand.
Eurooppa voi saada aikaan vain suhteellisen vähän ilman alalla, jolleivät muut teollisuusvaltiot eri puolilla maailmaa tule meitä vastaan.
It’s packed with tools and processing power to help you accomplish everything you set out to do.
Monipuoliset työkalut ja tehokas suoritin auttavat tekemään tavoitteista totta.
You can only type text commands and you cannot use a mouse, but that's probably okay because you don't need those things to accomplish most things you'll want to use Telnet for.
Tämän ei kuitenkaan pitäisi haitata ohjelman käyttöä, sillä useimpien Telnetin toimintojen suorittaminen ei edellytä niiden käyttöä.
to accomplish
to accomplish

2. archaic

Context sentences for "to accomplish" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to accomplish these projects, sufficient means are indeed necessary.
On tärkeää, että näiden hankkeiden toteuttamiseen osoitetaan riittävät varat.
EnglishWe must be prepared to talk and listen, because there are many tasks to accomplish.
Meidän on oltava valmiita puhumaan ja kuuntelemaan, sillä tehtävää on paljon.
EnglishWe are all aware that this was a particularly tough task that you had to accomplish.
Onnittelen teitä siitä. Tiedämme kaikki, että tehtävä oli erityisen työläs.
EnglishIt is essential to accomplish the internal market in the way it was agreed in Lisbon.
Olennaista on sisämarkkinoiden toteuttaminen Lissabonissa sovitulla tavalla.
EnglishIt is our job to give it the tools it needs to accomplish its mission.
Velvollisuutemme on antaa sille sen suorittamaa tehtävää vastaavat toimintakeinot.
EnglishOur objective is not to delay enlargement but to accomplish it successfully.
Tavoitteena ei ole viivästyttää laajentumista vaan saada se onnistumaan.
English   – Mr President, Mr Eurlings had a very difficult job to accomplish.
   – Arvoisa puhemies, esittelijä Eurlingsilla oli erittäin vaikea työ tehtävänään.
EnglishI therefore believe some humility was needed to accomplish this painstaking task.
Tämän vaivalloisen tehtävän suorittamiseen tarvittiin käsittääkseni jonkin verran nöyryyttä.
EnglishI believe that Mr Diamandouros will be able to accomplish this task.
Uskon, että oikeusasiamies Diamandouros pystyy viemään tämän tehtävän päätökseen.
EnglishHow will the Commission accomplish these tasks with Parliament over the coming months?
Miten komissio aikoo hoitaa nämä asiat parlamentin kanssa seuraavien kuukausien aikana?
EnglishA fund is important to accomplish many necessary structural changes.
Päinvastoin, rahasto on tärkeä monien välttämättömien rakennemuutosten aikaansaamiseksi.
EnglishIt is an onerous task, but I am certain that you will make every effort to accomplish it.
Se on vaikea tehtävä, mutta olen varma, että te teette kaikkenne sen toteuttamiseksi.
EnglishWe cannot ask more from the candidates than what we can accomplish ourselves.
Emme voi vaatia ehdokasvaltioilta enempää kuin mihin itse pystymme.
EnglishIndeed, NGOs risk no longer being able to accomplish their mission.
Vaarana onkin, että kansalaisjärjestöt eivät enää pysty hoitamaan tehtäviään.
EnglishIt’s packed with tools and processing power to help you accomplish everything you set out to do.
Monipuoliset työkalut ja tehokas suoritin auttavat tekemään tavoitteista totta.
EnglishHence, we had to accomplish our discussion and texts in an extremely short period of time.
Meidän oli siis käytävä keskustelumme ja saatettava tekstit valmiiksi hyvin lyhyessä ajassa.
EnglishIt is better to fail to accomplish than to accomplish failure.
On parempi epäonnistua aikaansaamisessa, kuin aikaansaada epäonnistuminen.
EnglishI believe that this is what our actions must accomplish.
Meidän on mielestäni toimittava nyt asianmukaisesti tämä tilanteen ratkaisemiseksi.
EnglishLet us all accomplish our duties both here and there, and the future will reward all of us.
Täytetään kaikki omat velvollisuutemme täällä ja siellä, ja tulevaisuus palkitsee meidät kaikki.
EnglishLet us work together - Parliament, the Commission and the Council - to accomplish this task.
Tehkäämme yhteistyötä parlamentin, komission ja neuvoston kesken täyttääksemme tämän tehtävämme.