"to achieve" translation into Finnish

EN

"to achieve" in Finnish

EN to achieve
volume_up
[achieved|achieved] {verb}

Can we really achieve that full employment without unleashing that entrepreneurial talent?
Voimmeko todella saavuttaa täystyöllisyyden kannustamatta ensin yrittäjyyttä?
Only as a result of this was it possible to achieve this goal in such a short time.
Vain tämän ansiosta oli mahdollista saavuttaa päämäärämme näinkin lyhyessä ajassa.
But we can only achieve that objective if the Member States do their homework.
Voimme saavuttaa tämän tavoitteen vain, jos jäsenvaltiot täyttävät velvollisuutensa.
The European Union institutions cannot achieve sustainable development alone.
Euroopan unionin toimielimet eivät voi yksinään saada aikaan kestävää kehitystä.
All of us together can achieve an agreement in Copenhagen at the end of 2009.
Voimme kaikki yhdessä saada aikaan sopimuksen Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopussa.
However, we will not achieve these results without two absolutely vital ingredients.
Tuloksia ei kuitenkaan saada aikaan ilman kahta todella elintärkeää tekijää.
In order to achieve this, the Commission has envisaged the following measures.
Tämän saavuttamiseksi komission on tarkoitus toteuttaa seuraavia toimenpiteitä.
The Commission can actually achieve this with the help of the Atkins report.
Jäsen Atkinsin mietinnön tukemana komissio voi todellakin toteuttaa sen.
It means that the Europe 2020 Strategy is at risk and will be hard to achieve.
Se tarkoittaa sitä, että Eurooppa 2020 -strategia on vaarassa ja vaikea toteuttaa.
We can only achieve this in practice if censorship through violence is abolished.
Voimme onnistua siinä vain, jos väkivallan avulla toteutettava sensuuri poistetaan.
This is the way to create jobs and achieve greater economic progress.
Siten voidaan luoda työpaikkoja ja onnistua saavuttamaan suurempaa taloudellista kehitystä.
I think that both countries have the political impetus to achieve this.
Mielestäni kummallakin maalla on poliittista intoa onnistua tässä.
It will be worth the effort if it enables you to achieve the objective that you say you want to achieve.
Se maksaa vaivan, jos saavutatte siten tavoitteen, jonka väitätte haluavanne tavoittaa.
This can only be achieved through an economic policy capable of setting the financial system to rights, but Europe does not yet have an economic policy!
Ne voidaan tavoittaa vain, jos talouspolitiikka kykenee oikaisemaan rahoitusjärjestelmän, mutta Euroopan unionilla ei vielä edes ole talouspolitiikkaa!
To put it bluntly, the objective of all issuers of securities being able to reach all investors is still a long way from being achieved.
Suoraan sanottuna olemme edelleen kaukana tavoitteesta, jonka mukaan kaikkien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden olisi oltava mahdollista tavoittaa kaikki sijoittajat.

Context sentences for "to achieve" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe achieve more, and we are at our very best, as 'Europeans – Working Together'.
Yhteistyötä tekevät eurooppalaiset saavuttavat enemmän ja ovat parhaimmillansa.
EnglishI can hardly believe that we will ever achieve this at intergovernmental level.
En juurikaan usko, että onnistumme asiassa joskus hallitusten välisellä tasolla.
EnglishWe can look forward again and we can look at what we need to achieve in Durban.
Voimme katsoa jälleen eteenpäin ja tarkastella, mitä on saavutettava Durbanissa.
EnglishIf we do not do the same for employment we will never achieve sufficient results.
Mikäli emme toimi samoin työllisyyden osalta, saavutamme yhä huonompia tuloksia.
EnglishIt will be much easier to achieve that if we better accept our own democratic ...
Tähän on paljon helpompi päästä, jos hyväksymme paremmin omat demokraattiset...
EnglishBeing able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.
Meidän on hyväksyttävä tämä mietintö, jotta tällaisia tapauksia saataisiin lisää.
EnglishIf we want to achieve success in Copenhagen, we must create the Adaptation Fund.
Jos toivomme menestystä Kööpenhaminassa, meidän on perustettava sopeutumisrahasto.
EnglishThey are aware of my view and of the areas in which we can achieve compromise.
He ovat tietoisia näkemyksestäni ja aloista, joilla voimme päästä kompromissiin.
EnglishThere are alternatives and the only way we will achieve them is to impose a ban.
Vaihtoehtoja on, ja ainoa keino niiden käyttöön ottamiseksi on asettaa kielto.
EnglishI can assure the honourable Member that we are working very hard to achieve that.
Voin taata jäsenelle, että työskentelemme ahkerasti saavuttaaksemme tavoitteen.
EnglishThat is why it is so paramount to achieve and implement the political agreement.
Sen vuoksi poliittisen sopimuksen aikaansaaminen ja toteuttaminen on niin tärkeää.
EnglishIf we do not achieve this at EU level, at least it should be permitted nationally.
Jos emme saa sitä aikaan EU-tasolla, niin ainakin se tulee sallia kansallisesti.
EnglishThis agreement will achieve more than anyone could have imagined a few years ago.
Sopimuksella on saatu aikaan enemmän kuin vuosia sitten olisi voinut kuvitella.
EnglishWe must examine all these motives if we wish to achieve an effective approach.
Meidän on tarkasteltava kaikkia näitä motiiveja tehokkaan ratkaisun löytämiseksi.
EnglishThat is part of the balance that we seek and I am confident that we can achieve it.
Se on osa sitä tasapainoa, johon pyrimme, ja olen varma, että me saavutamme sen.
EnglishWith this directive we can provide the market with the right key to achieve this.
Tällä direktiivillä voimme antaa markkinoille oikean välineen sen saavuttamiseksi.
EnglishIt will not achieve this if it falls short of maintaining an exemplary position.
Se ei pysty saavuttamaan tätä, jos se ei pysty pitämään yllä esimerkillistä asemaa.
EnglishSo what opportunities do we have if we cannot achieve progress along formal lines?
Mitä mahdollisuuksia meillä sitten on, jos emme pysty etenemään virallista tietä?
EnglishHow can we become more effective, achieve better results and reduce bureaucracy?
Miten saadaan enemmän tehokkuutta, parempia tuloksia ja vähemmän byrokratiaa?
EnglishThese are well-known objectives and we shall continue to work to achieve them.
Nämä ovat tuttuja tavoitteita, joiden toteuttamiseksi työskentelemme jatkossakin.