"action" translation into Finnish

EN

"action" in Finnish

EN action
volume_up
{noun}

There are three priorities for the Council at the moment: action, action and action.
Neuvostolla on tällä hetkellä kolme painopistettä: toiminta, toiminta ja toiminta.
It is also about taking action, and action is what is completely missing from the report.
Vakavuus ulottuu myös toimintaan, ja tämä toiminta puuttuu mietinnöstä täysin.
Action by the veterinary services tends to run counter to common sense.
Eläinlääkintäviranomaisten toiminta tuntuu järjenvastaiselta.
action (also: measure, proceeding, step)
The Commission action on mobile roaming charges is excellent, by the way.
Komission verkkovierailumaksuja koskeva toimenpide on muuten erinomainen.
Any proposed action should be measured against its capacity to lower the temperature.
Kaikkia toimenpide-ehdotuksia arvioidaan sillä, miten ne pystyvät alentamaan jännitettä.
There were plans, plans and plans being proposed but precious little by way of action.
Siinä esitettiin roppakaupalla suunnitelmia, mutta hyvin vähän toimenpide-ehdotuksia.
action (also: act, deed, turn)
volume_up
teko {noun}
It is not a plan of action; it is practical action.
Se ei ole toimintasuunnitelma, vaan käytännön teko.
That makes Mrs Merkel's action yesterday all the more encouraging!
Angela Merkelin eilinen teko on sitäkin rohkeampi!
Mr President, the action of which he is accused is rather similar to money laundering.
Arvoisa puhemies, teko, josta häntä syytetään, muistuttaa jollain tavoin likaisen rahan pesemistä.
action
volume_up
tapahtumat {pl} (elokuvassa, teatterissa)
Indeed, the events of 11 September have forced us to take prompt action.
Syyskuun 11. päivän tapahtumat todella pakottavat meidät toimimaan nopeasti.
Our thoughts go out to all of those who were affected by that dramatic action.
Muistamme kaikkia niitä, joita nämä dramaattiset tapahtumat ovat koskettaneet.
Recent events in Burma also show the need for decisive action at EU level.
Viimeaikaiset tapahtumat Burmassa osoittavat myös, että EU: n on ryhdyttävä päättäväisesti toimenpiteisiin.
action
volume_up
akti {noun}

Context sentences for "action" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly: Do we not already have the option of taking action against Switzerland?
Ensiksi: eikö meillä ole jo nyt mahdollisuus ryhtyä Sveitsin vastaisiin toimiin?
EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishI shall turn now to the broad principles of the action plan we are deliberating.
Siirryn seuraavaksi käsittelemämme toimintasuunnitelman laajoihin periaatteisiin.
EnglishFine words from our government are all very well, but what we now need is action.
Kaikki hallituksemme hienot sanat ovat mainioita, mutta nyt tarvitaan toimintaa.
EnglishIs the Council content with this situation and, if not, what action is proposed?
Hyväksyykö neuvosto tilanteen, ja jos se ei sitä hyväksy, mitä toimia ehdotetaan?
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Toivomme saavamme aikaan tyydyttävät toimintasuunnitelmat ensi vuoteen mennessä.
EnglishIf we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
Jos emme ryhdy toimiin nyt, olemme piittaamattomia maapallomme tulevaisuudesta.
English(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan.
EnglishFinally, we would ask the Commission not to force us to take this kind of action.
Viimeisenä pyydämme komissiolta, ettei se pakota meitä tämänkaltaisiin toimiin.
EnglishThis action was taken unilaterally, outside the framework of the Security Council.
Nämä toimet toteutettiin yksipuolisesti ilman turvallisuusneuvoston valtuutusta.
EnglishOur second action must be to increase Europe's use of alternative forms of energy.
Toiseksi meidän on lisättävä vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöä Euroopassa.
EnglishClick a folder, click the Action menu, point to All Tasks, and then click Import.
Valitse kansio, valitse Toiminto-valikosta Kaikki tehtävät ja valitse sitten Tuo.
EnglishAt no time could a French consumer organization bring a court action against him.
Ranskalainen kuluttajansuojajärjestö ei missään vaiheessa voinut nostaa kannetta.
EnglishThe situation of Christians around the world needs action from the European Union.
Kristittyjen tilanne eri puolilla maailmaa edellyttää toimia Euroopan unionilta.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Mietinnössä vaaditut toimet nuorisotyöttömyyden alalla ovat myös asianmukaisia.
EnglishMember States, however, are somewhat disinclined to take action on this matter.
Jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan kovin innokkaita tekemään mitään tämän hyväksi.
EnglishAs though we were making a film, we raise the clapper-board and shout 'action' .
Samalla tavalla kuin elokuvaa tehtäessä nostamme klaffin ja huudamme: Action .
EnglishPositive action is necessary here and the following measures must be emphasized.
Tässä tarvitaan positiivista syrjintää ja on painotettava seuraavia toimenpiteitä.
EnglishFinally, I would like to say a few words about our future action on immigration.
Haluaisin lopuksi sanoa muutaman sanan tulevista toimistamme maahanmuuttoasioissa.
EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Ilman toimintaa sanamme yhteisten arvojen edistämisestä ovat pelkkää puhetta.