EN address
volume_up
{noun}

address
volume_up
osoite {noun}
Make sure the network device has an IP address and proper network address.
Varmista, että verkkolaitteella on IP-osoite ja asianmukainen verkko-osoite.
In the Address of website box, type a website address, and then click Block or Allow.
Kirjoita sivuston osoite Sivuston osoite -kenttään ja valitse sitten joko Estä tai Salli.
In the Shopping Cart, next to the service usage address, click Change address.
Valitse ostoskärryssä palvelun käyttöosoitteen vieressä Vaihda osoite.
volume_up
puhe {noun}
In his state of the union address, President Bush displayed a shocking belligerence.
Presidentti Bushin liittovaltion tilaa käsittelevä puhe oli järkyttävän sotainen.
Formal sitting - Address by Ban Ki-Moon, Secretary-General of the United Nations
Juhlaistunto - Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin Ban Ki-moonin puhe
Formal sitting - Mid-term address by Jerzy Buzek, President of Parliament
Juhlaistunto - Euroopan parlamentin puhemiehen Jerzy Buzekin puhe toimikauden puolivälissä
address
address (also: delivery)

Context sentences for "address" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey only address the needs of companies, and not the needs of their employees.
Huolehditaan vain yritysten tarpeista, mutta ei niiden työntekijöiden tarpeista.
EnglishIn my report I have also tried to address other problems by means of amendments.
Mietinnössäni olen myös yrittänyt puuttua muihin ongelmiin tarkistusten avulla.
EnglishI urge the EU Member States to address these issues with the utmost seriousness.
Kehotan EU:n jäsenvaltioita suhtautumaan näihin kysymyksiin erittäin vakavasti.
EnglishThank you, Your Eminence, for your address to us here in the European Parliament.
Kiitos, teidän ylhäisyytenne, että puhuitte meille täällä Euroopan parlamentissa.
EnglishNormally, when people speak of discrimination, they do not address these problems.
Kun ihmiset tavallisesti puhuvat syrjinnästä, he eivät käsittele näitä ongelmia.
EnglishMr President, I address my remarks particularly to the presidency of the Council.
(EN) Arvoisa puhemies, osoitan huomioni erityisesti neuvoston puheenjohtajalle.
EnglishWe would be quite happy to address the questions raised by Mrs Theato next year.
Jäsen Theaton esiin tuomia kysymyksiä voimme käsitellä mielihyvin ensi vuonna.
EnglishWe have not even begun to address the atypical forms of work that are developing.
Epätavallisista työmuodoista, jotka lisääntyvät, me emme ole vielä keskustelleet.
EnglishCommissioner, perhaps, again, in your concluding comments you might address that.
Arvoisa komission jäsen, voitte ehkä loppupuheenvuorossanne käsitellä tätä asiaa.
EnglishI would like to address three key points which some of you have already mentioned.
Haluaisin ottaa esiin kolme keskeistä seikkaa, jotka osa teistä on jo maininnut.
EnglishLet me address a final point because we will be voting on the subject this week.
Saanen esittää vielä viimeisen näkökohdan, koska äänestämme asiasta tällä viikolla.
EnglishI would like to address the contentious points that no one else has mentioned yet.
Haluaisin puuttua kiistanalaisiin kohtiin, joita kukaan ei ole vielä maininnut.
English   President Uribe, I should like to thank you for your address to the House.
   Arvoisa presidentti Uribe, haluaisin kiittää teitä puheestanne parlamentille.
EnglishThis is a key issue concerning our credibility, which the Commission must address.
Kyseessä on uskottavuuttamme koskeva avainkysymys, joka komission on ratkaistava.
EnglishThere are many reasons why it is so vulnerable, and we must address all of them.
Ne ovat suojattomia monesta syystä, ja meidän on otettava ne kaikki huomioon.
EnglishThat way, we can verify that the email address doesn't belong to someone else.
Tällä tavoin voimme vahvistaa, että kyseessä ei ole jonkun muun sähköpostiosoite.
EnglishIf your child already has an email address, enter it, and then tap or click Next.
Jos lapsellasi on jo sähköpostiosoite, kirjoita se ja valitse sitten Seuraava.
EnglishThat is why I wish to address the Council and to call on it to change its stand.
Tämän vuoksi osoitan sanani neuvostolle ja kehotan sitä muuttamaan kantaansa.
EnglishHe has announced that he will address the Committee on Foreign Affairs next week.
Hän on ilmoittanut käyttävänsä puheenvuoron ulkoasiainvaliokunnassa ensi viikolla.
English(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
(Naurua) Mutta se on suuri osa Raamattua, joten minunkin tuli ottaa se asiakseni.