"adequate" translation into Finnish

EN

"adequate" in Finnish

EN adequate
volume_up
{adjective}

adequate (also: ample, decent, sufficient, working)
The basis of an independent university system is adequate public funding.
Riippumattoman yliopistojärjestelmän perusta on riittävä julkinen rahoitus.
We will see to it that adequate controls are ensured in the agencies in the future.
Huolehdimme siitä, että virastojen riittävä valvonta varmistetaan vastaisuudessa.
The Treaty of Nice is not an adequate basis for successful further enlargement.
Nizzan sopimus ei ole riittävä pohja menestyksekkäälle lisälaajentumiselle.
adequate
The existence of adequate regulation in terms of technical measures is an instrument necessary for the sustainable use and proper conservation of fisheries resources.
Teknisiä toimia koskevan riittävän sääntelyn olemassaolo on väline, joka on tarpeellinen kalavarojen kestävälle käytölle ja asianmukaiselle säilyttämiselle.
Are the Council and the Commission prepared to provide Parliament and civil society with adequate information concerning participation opportunities?
Ovatko neuvosto ja komissio valmiita antamaan parlamentille ja kansalaisyhteiskunnalle tarpeellista tietoa niiden osallistumismahdollisuuksista?

Synonyms (English) for "adequate":

adequate

Context sentences for "adequate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis budget will, in any case, not be adequate to confront all these calamities.
Tämä talousarvio ei missään tapauksessa riitä kaikkien katastrofien torjumiseen.
EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Noudattamiseen kuuluu asianmukainen valvonta, ja siihen kuuluu myös hyvä seuranta.
EnglishWe are also opposed to open-ended CFSP funding without adequate justification.
Vastustamme myös YUTP:n rajaamatonta rahoittamista ilman riittäviä perusteluja.
EnglishThere is no reason for it: there is an adequate Parliament building in Brussels.
Siihen ei ole mitään syytä: Brysselissä on asianmukainen parlamenttirakennus.
EnglishThis compromise will, in my view, provide adequate protection for workers’ rights.
Mielestäni työntekijöiden oikeudet turvataan riittävän hyvin tällä kompromissilla.
EnglishAdequate and inadequate, in my view, are not particularly appropriate terms to use.
Asianmukainen ja puutteellinen eivät mielestäni ole erityisen sopivia käsitteitä.
EnglishAre the standards that were set in that directive not now adequate or inadequate?
Ovatko direktiivissä määritellyt standardit nyt riittäviä vai riittämättömiä?
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
Sillä taattiin vain vähimmäissuoja eikä missään nimessä riittävässä määrin.
EnglishIn our experience, there is often too little space to make adequate use of this.
Kokemuksesta tiedämme, että sitä ei useinkaan ehditä hyödyntää riittävästi.
EnglishYet we – the legislative – are not involved to an adequate extent in this area.
Me emme lainsäätäjinä kuitenkaan ole riittävän vahvasti mukana tällä alalla.
EnglishIf we are to provide an adequate response, we must make progress on integration.
Jos haluamme vastata asianmukaisesti, meidän on edistyttävä yhdentymisessä.
EnglishAt first, I was not given adequate support on this issue by the nuclear regulators.
Ydinturvallisuusviranomaiset eivät ensin tukeneet riittävästi tätä näkökohtaa.
EnglishThe accession negotiations should be put on hold while we await adequate reforms.
Meidän olisi keskeytettävä liittymisneuvottelut ja odotettava riittäviä uudistuksia.
EnglishWe also need to ask why so many people are still awaiting adequate compensation.
Meidän on myös kysyttävä, miksi niin monet odottavat edelleen asianmukaista korvausta.
EnglishThe subject of subsidiarity must also be given adequate consideration in this regard.
Toissijaisuutta koskevaa aihetta on myös käsiteltävä tässä suhteessa riittävästi.
EnglishI believe that we are sorely lacking in political ambition and adequate funds.
Mielestäni tarvitsemme kipeästi poliittista kunnianhimoa ja riittävät varat.
EnglishSecondly, the adequate funding of rural development and the accompanying measures.
Toiseksi maatalouden kehittämistoimien ja liitännäistoimenpiteiden rahoitus.
EnglishCohesion policy should be strengthened and improved with adequate Union resources.
Koheesiopolitiikkaa pitäisi vahvistaa ja kehittää riittävän EU:n rahoituksen avulla.
EnglishA key point is to secure adequate resources for the Natura 2000 programme.
Keskeinen asia on Natura 2000 -ohjelman asianmukaisten resurssien varmistaminen.
EnglishAlso, legislation without adequate monitoring and penalties is meaningless.
Toiseksi lainsäädännöstä ei ole hyötyä ilman riittävää valvontaa ja rangaistuksia.