"affluence" translation into Finnish

EN

"affluence" in Finnish

EN affluence
volume_up
{noun}

Synonyms (English) for "affluence":

affluence
English

Context sentences for "affluence" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese conditions must be created irrespective of the level of affluence in the Member States.
Nämä edellytykset on luotava huolimatta jäsenvaltioiden hyvinvoinnin tasosta.
EnglishFor us Europeans, this cow is of course a symbol of affluence.
Meille eurooppalaisille lehmä on tietysti hyvinvoinnin vertauskuva.
EnglishI stand by my original text, which demands a report on poverty and affluence.
Siinä kohdin vaadin, että pysymme alkuperäisessä tekstissäni, jonka mukaan vaaditaan kertomus köyhyydestä ja rikkaudesta.
EnglishThat all means more affluence and more cohesion.
Tämä kaikki merkitsee vaurauden ja yhteenkuuluvuuden lisääntymistä.
English'Means-testing' is now 'affluence-testing' .
"Tarveharkinta" merkitsee nyt "varallisuuden huomioon ottamista" .
EnglishWe have the affluence, we have good sanitation, the wherewithal for proper – even superior – nutrition.
Meillä on yltäkylläisyyttä, toimiva puhtaanapitojärjestelmä ja varaa hyvään – jopa erinomaiseen – ravintoon.
EnglishIn Poland, for example, the most important social division affecting Poles is the growing gulf in their affluence.
Esimerkiksi Puolassa kaikkein suurin yhteiskunnallinen muuri on yhä kasvava ero kansalaisten hyvinvoinnissa.
EnglishWho is better placed to notice the sudden affluence of some and the physical and moral degeneration of others?
Kuka voisi huomata paremmin, kuinka jotkut äkisti rikastuvat ja toiset taas vajoavat fyysiseen ja moraaliseen rappioon?
EnglishThese areas are both absolutely and relatively disadvantaged as they are side by side with areas of considerable affluence.
Nämä alueet ovat epäedullisessa asemassa sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, koska ne sijaitsevat huomattavan vauraiden alueiden lähistöllä.
EnglishFor me, the important thing is that this report should genuinely reflect trends in poverty and affluence in the European Union, and provide a reliable analysis.
Minulle on tärkeää, että kertomus todella kuvaa köyhyyden ja rikkauden kehitystä Euroopan unionissa ja tarjoaa luotettavan analyysin.
EnglishThis problem concerns the new Member States in particular, where differences in the affluence of citizens are greatest compared to the rest of the Member States.
Tämä ongelma koskee erityisesti uusia jäsenvaltioita, joissa erot kansalaisten vauraudessa ovat suurimmat verrattuina muihin jäsenvaltioihin.
EnglishThey presume to use the workforce as scapegoats, challenging their acquired rights and almost implying that they are wallowing in affluence.
Ne julkeavat käyttää työntekijöitä sijaiskärsijöinä, kyseenalaistavat heidän saavuttamansa oikeudet ja vihjailevat, että heidän hyvinvointinsa on suorastaan ylitsevuotavaa.
EnglishAccording to OECD figures, 30 to 50% of all economic activity of women does not appear in current measures of affluence, such as per capita GDP, for example.
OECD:n lukujen mukaan 30-50 prosenttia kaikesta naisten taloudellisesta toiminnasta ei näy nykyisissä vaurauden mittareissa, kuten asukaskohtaisessa BKT:ssä.
EnglishWe must not forget that across the eastern borders of the EU there are countries which are entitled to be part of the area of democracy and affluence which we are in today.
Emme saa unohtaa, että EU:n itärajojen ulkopuolella on valtioita, joilla on oikeus kuulua siihen demokratian ja hyvinvoinnin alueeseen, jollainen meillä nyt on.
EnglishThe more seriously we take this responsibility, the more people we can free from enslavement to neo-colonialist economic powers and lead them to peace and affluence.
Mitä vakavammin otamme tämän tehtävän, sitä useampia voimme pelastaa uuskolonialististen talousmahtien orjuudesta ja sitä useammille voimme antaa rauhaa ja hyvinvointia.
EnglishThey all have a relatively low level of GDP per head, a large income differential over the populace, a low level of affluence or a relatively low overall level of prices.
Niillä on kaikilla suhteellisen matala henkeä kohti laskettu BKT, suuret tuloerot kansan parissa, alhainen hyvinvoinnin taso tai suhteellisen alhainen yleinen hintataso.
EnglishWhat I mean by this is that the media and advertisers present a picture of overwhelming affluence, and people who do not achieve this suffer from feelings of helplessness.
Tarkoitan tällä sitä, että tiedotusvälineet ja mainostajat ovat luoneet kuvan ylitsepursuavasta yltäkylläisyydestä, ja ihmiset, jotka eivät siihen yllä, tuntevat itsensä avuttomiksi.
EnglishWhen the Finnish Presidency presented its work programme to the Committee on Foreign Affairs last July, we pointed out that enlargement has undeniably promoted growth and affluence in Europe.
Kun puheenjohtajavaltio Suomi esitteli työohjelmansa ulkoasiainvaliokunnassa viime heinäkuussa, korostimme sitä, että laajentuminen on kiistatta edistänyt kasvua ja vaurautta Euroopassa.