EN

aim {noun}

volume_up
With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Tämä tavoite mielessään puheenjohtajavaltio antoi ehdotukset jäsenvaltioille.
Education is a very important aim, and I hope it is an aim that we shall achieve.
Koulutus on todella tärkeä tavoite, ja toivon, että saavutamme sen.
Such was the aim of the draft Statute that we tabled in Amendment No 106.
Tällainen olisi tarkistuksessa 106 esittämämme ohjesääntöluonnoksen tavoite.
Its aim is clear: it provides an antidote to a significantly dangerous situation.
Sen tarkoitus on selvä: sillä korjataan jokin huomattavan vaarallinen tilanne.
Its aim is strictly to remove the ambiguity in the existing Prospectus Regulation.
Sillä on vain tarkoitus poistaa nykyisessä esitedirektiivissä ilmenevä epäselvyys.
This is the aim of the motion for a resolution we are to adopt today.
Tähän tähdätään päätöslauselmaesityksessä, joka tänään on tarkoitus hyväksyä.
This is precisely the aim of the agreement that the rapporteur is asking us to approve.
Juuri tämä on sen sopimuksen päämäärä, jolle esittelijä pyytää hyväksyntäämme.
But something tells me that this is not the principal aim of Odysseus.
Mutta jokin sanoo minulle, ettei se ole Odysseuksen tärkein päämäärä.
The aim of these amendments differs from that of the regulation.
Näiden tarkistusten päämäärä ei ole yhteneväinen asetuksen päämäärän kanssa.
The drivers must have a goal to aim for; they must know where the finishing post lies.
Heidän on tiedettävä, missä maali on.

Context sentences for "aim" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWe want a clearer definition of the aim we are trying to pursue, and rightly so.
Haluamme, että tavoittelemamme päämäärät määritellään selkeämmin, ja syystäkin.
EnglishOur aim is to further liberalise the developing countries' access to EU markets.
Tavoitteenamme on vapauttaa entisestään kehitysmaiden pääsyä EU:n markkinoille.
EnglishIt is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
Siksi on tärkeää, että kaikki eurooppalaiset voimat jouduttavat tätä kehitystä.
EnglishThe aim of the common fisheries policy is to maintain sustainable fish stocks.
Yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteena on kestävien kalakantojen ylläpitäminen.
EnglishThe aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
EnglishOur aim should not be to fill the purses of a few but to fill the mouths of many.
Meidän ei pidä nähdä harvojen lompakkojen täyttyvän vaan monien suiden täyttyvän.
EnglishIts aim is clear: it provides an antidote to a significantly dangerous situation.
Sen tarkoitus on selvä: sillä korjataan jokin huomattavan vaarallinen tilanne.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Tämä on perusoikeusviraston tavoite, ja kyseinen virasto olisi avattava pian.
EnglishIt is the same aim we have had for thousands of years, but we have new methods.
Tavoite on sama kuin tuhansia vuosia sitten, mutta menetelmät ovat muuttuneet.
EnglishTherefore, this is a 'later' which is not 'very late', and that is our main aim.
Tämä siis on määräaika, joka ei ole kovin pitkä, ja tämä on meidän päätavoitteemme.
EnglishThe aim of terrorism is to foster conflict between citizens of the same community.
Terrorismilla pyritään ruokkimaan yhteisön kansalaisten keskinäisiä ristiriitoja.
EnglishJudged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
Tämän tavoitteen yhteydessä on todettava, että ohjelma on epäonnistunut täysin.
English(SK) The aim of regional policy is to eliminate economic and social differences.
(SK) Aluepolitiikan tavoitteena on poistaa taloudelliset ja sosiaaliset erot.
EnglishThis is an absolutely clear position, and I would like to share this aim with you.
Tämä on ehdottoman selkeä kanta, ja haluaisin jakaa kanssanne tämän tavoitteen.
EnglishThe first task will be to clarify the aim of the strategy that we are to pursue.
Tältä osin ensimmäisenä tehtävänä on selkeyttää noudattamamme strategian päämäärää.
EnglishThey both aim for the same goal: a better, cheaper, more reliable patent system.
Molempien tavoitteena on parempi, edullisempi ja luotettavampi patenttijärjestelmä.
EnglishThe aim seems to be to drink oneself unconscious in as little time as possible.
Tavoitteena on ilmeisesti juoda itsensä tajuttomaksi mahdollisimman nopeasti.
EnglishFortunes have been wiped out and the actual aim of the scheme has not been achieved.
Omaisuuksia on tuhlattu, eikä järjestelmän todellista tavoitetta ole saavutettu.
EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Tämä tavoite mielessään puheenjohtajavaltio antoi ehdotukset jäsenvaltioille.
EnglishIt should aim to support Belarusian society without supporting the authorities.
On pyrittävä tukemaan Valko-Venäjän yhteiskuntaa tukematta kuitenkaan viranomaisia.
Other dictionary words