"to alter" translation into Finnish

EN

"to alter" in Finnish

FI

EN to alter
volume_up
[altered|altered] {verb}

The Association Agreement should alter this situation somewhat.
Assosiaatiosopimuksen pitäisi muuttaa jossakin määrin tätä tilannetta.
This Directive is not intended to alter any training already provided by a country.
Jos maa tarjoaa jo koulutusta, sitä ei tarvitse muuttaa direktiivin vuoksi.
Anyone can alter the contents of an unsigned driver.
Kuka tahansa voi muuttaa allekirjoittamattoman ohjaimen sisältöä.

Context sentences for "to alter" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt this point, I considered it should be progress that should alter its course.
Katsoin, että tämän kuilun edessä on muutettava nimenomaan kehityksen suuntaa.
EnglishSexism, just like racism, consists in denying another person an alter ego status.
Seksismi, aivan kuten rasismikin, perustuu toisen ihmisen ihmisyyden kiistämiseen.
EnglishMontenegrin politicians must do everything in their power to alter that image.
Montenegron poliitikkojen onkin tehtävä kaikkensa valtion maineen puhdistamiseksi.
EnglishWe have therefore been advised by Parliament’s legal service to alter paragraph 2.
Parlamentin oikeudellinen yksikkö on siksi neuvonut meitä muuttamaan 2 kohtaa.
EnglishAll this does not alter the fact that I think highly of the action programme.
Tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita, että en pitäisi arvossa toimintasuunnitelmaa.
EnglishRules, however, must not hinder developments, but lead and alter, and be flexible.
Sääntöjen ei kuitenkaan tule estää kehitystä vaan ohjata ja muuttua, olla joustavia.
EnglishThe situation in this sphere will not alter after just two hours of debate.
Tilanne tällä alalla ei muutu vain kaksi tuntia kestäneen keskustelun jälkeen.
EnglishAnd finally, will all this alter the progress of Albania's bid to join the EU?
Katsooko se, että tämä ilmiö vaikuttaa Albanian EU-jäsenyysneuvottelujen edistymiseen?
EnglishThe vote in favour of codification does not alter this opinion in any way.
Äänestäminen tämän kodifikaation puolesta ei muuta millään tavoin tätä mielipidettä.
EnglishIn economic terms, the only way to achieve this is to alter patterns in demand.
Taloudellisesti tarkasteltuna se on mahdollista vain kysynnän kautta.
EnglishThese needs may alter over time as a result of changes in the economic environment.
Tarpeet voivat muuttua ajan myötä taloudellisen ympäristön muuttuessa.
EnglishThe changes to the original text are simply windowdressing and do not alter the gist.
Alkuperäiseen tekstiin tehdyt muutokset ovat vain kosmeettisia eivätkä muuta sen sisältöä.
EnglishThe presidency's strategic document does nothing to alter this trend.
Puheenjohtajamaan strategia-asiakirja ei tuo parannusta tähän suuntaukseen.
EnglishThis does not, however, alter the fact that the committee has been overtaken by events.
Se ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että tapahtumat ovat tulleet komitealle yllätyksenä.
EnglishOf course this does not alter the fact that the situation in Ambon is serious.
Tämä ei luonnollisestikaan vähennä Ambonin tilanteen vakavuutta.
EnglishThe Commission's proposal merely recognises that, it does not seek to alter it.
Komission ehdotuksessa ei ole kyse tämän asian muuttamisesta vaan pelkästään sen tunnustamisesta.
EnglishThat does not alter the fact that I agree with both colleagues.
Tämä ei tarkoita sitä, ettenkö olisi yhtä mieltä molempien esittelijöiden kanssa.
EnglishIn order to reach a unanimous agreement, it will undoubtedly be necessary to alter the list.
Listaa voidaan joutua muuttamaan yksimielisen päätöksen aikaansaamiseksi.
EnglishIn addition, we can accept two amendments if we alter the wording slightly.
Niiden lisäksi voidaan hyväksyä ongelmitta kahdeksan tarkistusta muotoilemalla hiukan tekstiä.
EnglishThat does not alter the fact that I can agree with many paragraphs of the resolution.
Päätöslauselmassa on kuitenkin paljon kohtia, jotka voin hyväksyä.