"to amend" translation into Finnish

EN

"to amend" in Finnish

EN to amend
volume_up
[amended|amended] {verb}

This amendment does not therefore amend the text it is intended to amend.
Näin ollen tarkistuksella ei muuteta tekstiä, jota sillä on tarkoitus muuttaa.
It is, therefore, only fair that we should amend the current visa regime.
Siksi olisikin vain oikeudenmukaista muuttaa nykyistä viisumijärjestelmää.
Could we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Emmekö voisi muuttaa paikkajakoa, jos haluamme, että kamerat ovat täällä?
I tried to amend the text with a more subtle wording.
Yritin parantaa tekstiä esittämällä hienovaraisempaa sanamuotoa.
Better to heed calls to amend and improve existing legislation than to embark on new proposals.
On parempi muuttaa ja parantaa olemassa olevaa lainsäädäntöä kuin alkaa toteuttaa uusia ehdotuksia.
The debate also threw up a number of ideas, of course, on how it might be possible to amend and improve the fund.
Keskustelussa esitettiin tietysti monia ajatuksia siitä, miten rahastoa voitaisiin muuttaa tai parantaa.
It thus became necessary to amend the weak points in the treaty.
Niinpä tuli tarpeelliseksi korjata sopimuksen heikot kohdat.
I would like to amend what is in the verbatim report.
Haluaisin korjata sen, mitä sanatarkoissa istuntoselostuksissa lukee.
I would therefore like to amend these two figures.
Haluaisin näin ollen korjata nämä kaksi lukua.

Context sentences for "to amend" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Nyt komissio pakottaa Orbánin hallitusta tarkistamaan kohua herättäneitä lakeja.
EnglishVery well, we shall amend the Minutes so that your remarks are properly reported.
Hyvä on, muutamme pöytäkirjaa, jotta puheenvuoronne merkitään siihen oikein.
EnglishThere are therefore powerful reasons to amend our policy and to design a new one.
Politiikan tarkistamiseen ja uuden politiikan laatimiseen on näin ollen vahvat syyt.
EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jos muutamme tätä artiklaa, huomaamme, että Irlanti äänestää kansanäänestyksessä ei.
EnglishFollowing this report, we will see whether it is appropriate to amend the directive.
Kertomuksen julkaisemisen jälkeen nähdään, onko direktiiviä tarpeen tarkistaa.
EnglishThese will amend Regulation (EC) No 2561/2001 and ensure better social cover.
Niillä muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 2561/2001 ja parannetaan sosiaaliturvaa.
EnglishWe will end up having to amend the relevant treaties if that is to happen.
Joudumme lopulta tarkistamaan asiaan liittyviä perustamissopimuksia, jos niin käy.
EnglishThere is a lot that can be decided now, without having to amend the Treaties.
Nyt voidaan tehdä runsaasti päätöksiä muuttamatta suoranaisesti sopimuksia.
EnglishWe must ensure that we are able to progress steadily to amend the common position.
Meidän on varmistettava, että voimme edistyä vakaasti yhteisen kannan tarkistamisessa.
EnglishI therefore support Mr Cabrol's proposals to amend the Commission proposals.
Kannatan tästä syystä herra Cabrolin ehdotuksia komission ehdotusten tarkistamiseksi.
EnglishMeasures to amend the Regulation's provisions may only be proposed by the Commission.
Toimenpiteitä asetuksen säännösten muuttamiseksi voi ehdottaa vain komissio.
EnglishAt the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation.
Frontex-asetuksen muuttamisesta ei ole toistaiseksi tehty muita ehdotuksia.
EnglishBut, I repeat, in our view, the agreement does not amend the directive.
Toistan kuitenkin, että meidän mielestämme sopimuksella ei muuteta direktiiviä.
EnglishIf so, why not amend the objectives and the modus operandi of the European Central Bank?
Mikäli näin on, miksei Euroopan keskuspankin tavoitteita ja toimintatapoja muuteta?
EnglishAfter all, it was the BSE crisis which prompted the proposal to amend Directive 85/374.
Olihan BSE-kriisin tulosta, että direktiivin 85/374 muuttamista ehdotettiin.
EnglishWe as a Committee are asking the Commission to amend the 1986 directive.
Valiokuntana me vaadimme komissiota muotoilemaan vuoden 1986 direktiivin uudelleen.
EnglishSecondly, we must amend the common position, which is not a sound legal document.
Toiseksi meidän on tarkistettava yhteistä kantaa, joka ei ole hyvä oikeudellinen asiakirja.
EnglishI think we need to amend and clarify the basis of the matters about which we are talking.
Mielestäni meidän on muutettava ja täsmennettävä tarkastelemamme aiheen perusteita.
EnglishThe only way to do so would be to amend the Community legislation on meat preparations.
Ainoa tapa tehdä se olisi lihavalmisteita koskevan yhteisön lainsäädännön muuttaminen.
EnglishParliament has not even had the opportunity to discuss or amend this agreement.
Parlamentti ei ole voinut edes keskustella tästä sopimuksesta tai tehdä siihen tarkistuksia.