"to appoint" translation into Finnish

EN

"to appoint" in Finnish

EN to appoint
volume_up
[appointed|appointed] {verb}

We are gaining the opportunity to appoint three experts to the board.
Saamme mahdollisuuden nimittää kolme asiantuntijaa säätiön hallitukseen.
Their task now is to appoint the President of the Central Bank as soon as possible.
Heidän tehtävänsä on nyt nimittää keskuspankin puheenjohtaja mahdollisimman nopeasti.
But it has taken almost a year to appoint someone for the Cardiff Office.
On kuitenkin kestänyt lähes vuoden nimittää joku Cardiffin edustustoon.

Context sentences for "to appoint" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou said to us: ‘appoint me this week and you will have my programme next year.’
Sanotte meille: "Valitkaa minut tällä viikolla, esitän ohjelmani ensi vuonna."
EnglishIt is now for Turkey to take the next step and appoint women to political office.
Turkin on nyt otettava seuraava askel ja nimitettävä naisia poliittisiin virkoihin.
EnglishThe ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
ALDE-ryhmän keskeisin tarkistus koskee Euroopan potilasasiamiehen perustamista.
EnglishAppoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Asettaa komitean tutkimaan, mikä on ja mikä ei ole homoseksuaalisuuteen kannustamista?
EnglishI think that this is a shame, because I would have been delighted to appoint Mrs Siimes.
Se on minusta valitettavaa, koska olisin mielelläni asettanut Siimeksen virkaan.
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Hän ei sovi julkiseen virkaan, ja kehotan neuvostoa olemaan nimittämättä häntä.
EnglishI think the proposal to appoint an EU consumer ombudsman is highly dubious.
Mielestäni ehdotus Euroopan kuluttaja-asiamiehen nimittämisestä on hyvin epäilyttävä.
EnglishIn this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Myös tämän takia kehottaisin komissiota lopultakin nimittämään jonkun.
EnglishWe also urge the Council to appoint an EU Special Envoy for Tibet at last.
Vaadimme neuvostoa vihdoinkin nimittämään EU:n Tiibetin erikoislähettilään.
EnglishThese authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Nämä viranomaiset nimittävät virkamiehet panemaan demokraattiset päätökset täytäntöön.
EnglishWe can assume that the European Council will not voluntarily relinquish the power to appoint.
Täytyy olettaa, että neuvosto ei luovu vapaaehtoisesti nimitysoikeudestaan.
EnglishThe governments of EU countries agree on whom they want to appoint.
Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään EU-maiden hallitusten yhteisellä sopimuksella.
EnglishSo why did we so overwhelmingly vote to appoint these nominees?
Miksi siis äänestimme niin suurella enemmistöllä näiden ehdokkaiden nimittämiseksi?
EnglishEvery insurance company will, therefore, need to appoint a representative in each Member State.
Kaikkien vakuutusyhtiöiden on näin ollen nimitettävä edustaja jokaiseen jäsenvaltioon.
EnglishParliament and the Council each appoint three members of the Board.
Parlamentti ja neuvosto nimittävät kumpikin lautakuntaan kolme jäsentä.
EnglishIf the EU wants to be able to make a tangible contribution, let it appoint a Special Envoy for Burma.
Jos EU haluaa pystyä käytännön toimiin, nimittäköön Burmaan erikoislähettilään.
EnglishOr he should appoint a Mr CFSP so that he can be here and listen to what we have to say.
Tai nimitettäköön sellainen korkea edustaja, joka voi olla täällä kuuntelemassa, mitä puhumme.
EnglishIt would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Unionin olisi viisasta nimetä tästä alasta, vuoropuhelusta, vastaava yhteyshenkilö.
EnglishPolitical common sense tells us that it is up to the Member State in question to appoint this body.
Terve poliittinen järki sanoo, että on jäsenvaltion asia määritellä tämä viranomainen.
EnglishConsequently, the vote to appoint the Commission was a mere formality, an 'administrative yes'.
Näin ollen komission nimittämisäänestys oli vain muodollisuus, hallinnollinen hyväksyminen.