"area" translation into Finnish


Did you mean: äreä
EN

"area" in Finnish

EN area
volume_up
{noun}

area (also: ambit, bailiwick, court, district)
volume_up
alue {noun}
   .A free trade area is an area without barriers, customs barriers in particular.
   .Vapaakauppa-alue on alue, jolla ei ole rajoja – etenkään tullirajoja.
An area about the size of Britain is permanently contaminated and uninhabitable.
Suunnilleen Ison-Britannian kokoinen alue on pysyvästi saastunut ja asuinkelvoton.
Since 1999, the euro area has mostly been an area of economic stability.
Vuodesta 1999 alkaen euroalue on pääasiassa ollut taloudellisen vakauden alue.
area (also: acreage, surface area)
In terms of their area and population numbers, these states are similar to the European Union.
ASEAN-maiden pinta-ala ja väkiluku vastaavat Euroopan unionia.
The figure relating to the area burnt suggests a genuine ecological disaster.
Tulipaloissa tuhoutuneiden metsien pinta-ala kielii todellisesta ekologisesta katastrofista.
Some say that a normal male's lung has an area of the inside of a basketball [court].
Jotkut sanovat, että normaalien miesten keuhkojen pinta-ala oli sama kuin koripallon sisäpuolen.
area (also: land, domain, dominion)
The new area of land will not represent a defined ceiling, with penalties imposed for exceeding it as before.
Uusi maa-alue ei merkitse minkäänlaista ylärajaa, jonka ylittämisestä rangaistaisiin, niin kuin ennen.
volume_up
tienoo {noun}

Synonyms (English) for "area":

area

Context sentences for "area" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEurope will not be successful if it interferes in every area of people's lives.
Eurooppa ei voi menestyä, jos se puuttuu ihmisten elämän kaikkiin osa-alueisiin.
EnglishThere is long-established European Court of Justice jurisprudence in this area.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella on vakiintunut oikeuskäytäntö tällä alalla.
EnglishThe recommendation states that there has been no organised policy in this area.
Suosituksessa todetaan, ettei tällä alalla ole järjestelmällistä menettelytapaa.
Englishother claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
muihin euromääräisiin saamisiin euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6).
EnglishThe second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
tietotekniikka on toinen ala, jolla meillä on vielä paljon tehtävää toimielimenä.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Itse asiassa on tehty päätös kieltäytyä kaikenlaista yhteistyöstä tällä alueella.
EnglishParliament has produced an excellent report - the Tsatsos report - in this area.
Parlamentissa on laadittu tältä alalta erinomainen selvitys Tsatsosin selvitys.
EnglishTo conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
Lopuksi totean lyhyesti, että EIP:llä on ongelmia myös kehitysyhteistyön alalla.
EnglishI therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Tästä syystä suhtaudun erittäin myönteisesti Bulgarian ja Romanian liittymiseen.
EnglishHowever, this challenge also concerns Member States already in the Schengen area.
Tämä haaste koskee kuitenkin myös jo Schengen-alueeseen kuuluvia jäsenvaltioita.
EnglishI would like to thank the rapporteur for a thorough report in an important area.
Haluan kiittää esittelijää hyvin laaditusta tärkeää asiaa koskevasta mietinnöstä.
EnglishThe European Union is not the only actor with a strategic interest in the area.
Euroopan unioni ei ole ainut toimija, jolla on strategisia etuja tällä alueella.
EnglishWhat can we do in this area and what can we recommend to the European Community?
Mitä voimme tehdä tällä alalla, ja mitä me voimme suositella Euroopan yhteisölle?
EnglishThis is a prime example of an area in which cross-border cooperation is necessary.
Tämä on erinomainen esimerkki alasta, jolla rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen.
EnglishWe have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
Lisäksi johtamamme EU:n valtuuskunta on vieraillut Lähi-idän konfliktialueella.
EnglishThirdly, more certainly needs to be done in the area of education and training.
Kolmanneksi, sivistyksen ja koulutuksen alalla on varmasti vielä parannettavaa.
EnglishIndeed a certain degree of harmonisation in that area has already taken place.
Itse asiassa tuolla alueella on jo tapahtunut tietynasteista yhdenmukaistamista.
EnglishAmbiguities and unnecessary procedural delays often occur in this area as well.
Moniselitteisyydet ja tarpeettomat menettelylliset viipeet ovat alalla yleisiä.
EnglishWe can expel citizens outside the Schengen area, not within the same territory.
Voimme karkottaa kansalaisia Schengen-alueen ulkopuolelle, emme alueen sisällä.
EnglishTherapeutic cloning opens up a whole new area for human knowledge and medicine.
Terapeuttinen kloonaus avaa aivan uuden inhimillisen tiedon ja lääketieteen alan.