"to arrange" translation into Finnish

EN

"to arrange" in Finnish

EN

to arrange [arranged|arranged] {verb}

volume_up
1. general
To arrange links on the Favorites or Links bar, drag them to a new location.
Voit järjestää Suosikit-palkin linkit uudelleen vetämällä ne uusiin paikkoihin.
The easiest way to arrange two windows side by side on the desktop is to use Snap.
Helpoin tapa järjestää kaksi ikkunaa rinnakkain työpöydälle on käyttää kohdistamista.
You can use libraries to view and arrange files from different locations.
Kirjastojen avulla voit tarkastella ja järjestää eri sijainneissa olevia tiedostoja.
2. music

Context sentences for "to arrange" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. - (SV) No, I shall not arrange for the proposal to be referred back.
esittelijä. - (SV) En pyydä, että ehdotus luovutetaan takaisin valiokunnalle.
EnglishRepeat steps 1 and 2 with another window to arrange the windows side by side.
Järjestä ikkunat vierekkäin toistamalla vaiheet 1 ja 2 toisen ikkunan kanssa.
EnglishUse media information to arrange burned files in folders on the data disc.
Järjestä tallennetut tiedostot datalevyn kansioihin mediatietojen perusteella.
EnglishI am therefore critical of the proposal to arrange our own trade visits.
Sen vuoksi suhtaudun kriittisesti ehdotukseen omien edustustojen perustamisesta.
EnglishIf you wish, we can arrange a meeting so that we can continue this debate.
Jos haluatte, sopikaamme nyt tapaamisesta, jotta voimme jatkaa keskustelua.
EnglishEmployers should also ensure that they arrange for  occupational health service .
Lisäksi työnantajan tulee huolehtia työterveyshuollon järjestämisestä.
EnglishFile Explorer isn't designed to let you manually arrange files within a folder.
Resurssienhallintaa ei ole tarkoitettu tiedostojen järjestämiseen kansiossa manuaalisesti.
EnglishIn the library pane (above the file list), click an item in the Arrange by list.
Valitse kohde kirjastoruudun Järjestelyperuste-luettelosta (tiedostoluettelon yläpuolelta).
EnglishArrange the photos by dragging them in the order you want them to appear.
Järjestä valokuvat vetämällä ne järjestykseen, jossa haluat niiden näkyvän.
EnglishMr Wohlfart, you can, of course, arrange a meeting with Mrs Hulthén afterwards.
Joka tapauksessa, herra Gahrton, voitte sopia myöhemmin tapaamisesta rouva Hulthénin kanssa.
EnglishEmployers should be encouraged to arrange education and training for their employees.
Työnantajia pitäisi rohkaista järjestämään koulutusta työntekijöilleen.
EnglishMr President, I wish to thank you for enabling us to arrange this properly.
Arvoisa puhemies, haluan kiittää siitä, että pystyimme järjestämään tämän asian näin hyvin.
EnglishWe will arrange for still closer dialogue between the EU and Russia.
Tulemme tiivistämään edelleen vuoropuhelua myös Euroopan unionin ja Venäjän välillä.
EnglishArrange your documents by folder, author, tag, or another property
Järjestä tiedostot kansion, tekijän, tunnisteen tai muun ominaisuuden mukaan.
EnglishFor more information, see Arrange windows side by side on the desktop using Snap.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Ikkunoiden järjestäminen vierekkäin työpöydälle kohdistamisen avulla.
EnglishAfter the Green Paper, we must arrange a new form of co-operation with the ACP countries.
Meidän tulisi luoda vihreän kirjan mukaan uudenlainen yhteistyön muoto AKT-maiden kanssa.
EnglishIn most EU countries, you can also arrange additional 'first-party' cover for the driver.
Useimmissa EU-maissa voit ottaa myös lisävakuutuksen kuljettajan henkilövahinkojen varalta.
EnglishIt will also have to arrange consultations on the new VAT strategy with all stakeholders.
Sen on myös järjestettävä kuulemisia uudesta alv-strategiasta kaikkien sidosryhmien kanssa.
EnglishI would like to ask you to arrange this with the Directorate General responsible for this area.
Pyytäisin teitä järjestämään sen tästä alasta vastaavan pääosaston kanssa.
EnglishMake yourself at home on the Start screen and arrange it however you like.
Tutustu aloitusnäyttöön ja järjestele se toiveidesi mukaiseksi.