EN

block {noun}

volume_up
1. general
block (also: bar, barrier, check, drag)
My question was, what do we do to prevent the occurrence of something like the current block on Croatia by Slovenia.
Kysymykseni kuului, mitä teemme estääksemme senkaltaisen tapahtuman, kuten Slovenian Kroatialle asettama este?
This is clear evidence of a development block, which is due precisely to the failure to exploit our human potential.
Tämä osoittaa selvästi sen, että kehityksen tiellä on este, joka johtuu nimenomaan omien inhimillisten voimavarojemme vähäisestä hyödyntämisestä.
block (also: blockade)
Block what when they are already cut off from the world?
Mikä saarto pohjoiskorealaisille voidaan määrätä, kun he ovat jo eristyksissä muusta maailmasta?
Furthermore, the block by four States in the General Affairs Council last Monday highlights the extent of the problem.
Toisaalta neljän valtion saarto maanantaisessa yleisten asioiden neuvostossa on todisteena ongelman suuruudesta.
block (also: blob, slab)
block (also: boulder, rock)
block (also: boulder)
2. "block of wood"
block
3. "of flats"
block
volume_up
asuintalo {noun} (kerrostalo)
4. sports
block
5. American English
block (also: city block)
0:50 They say, "Oh, well that's Block 17 and this is Block 16."
0:50 Hän sanoo: "Tämä on kortteli 17 ja tuo on kortteli 16."
There's Block 17, house number one."
Tämä on kortteli 17, talo numero yksi."

Context sentences for "block" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe fact that this is not being done must be due to a kind of ideological block.
Se, ettei näin tehdä, johtuu varmasti jonkinlaisista ideologisista patoutumista.
EnglishI would urge China not to block this important action during this coming week.
Pyydän, että Kiina ei estäisi tätä tärkeää toimenpidettä tulevan viikon aikana.
EnglishThis amendment will therefore be covered by the vote on block of Amendments No 4.
Näin ollen tarkistus sisältyy ryhmän 4 tarkistuksista toimitettavaan äänestykseen.
EnglishTo pursue the voting as a block vote today would, to my mind, be unfortunate.
Tänään asiasta yhtenä kokonaisuutena äänestäminen olisi mielestäni valitettavaa.
EnglishThe amendments tabled as a result of the trialogue have been put into block one.
Kolmikantamenettelyn tuloksena esitetyt tarkistukset esitetään ensimmäisenä ryhmänä.
EnglishAt every turn, another Member State emerges from the wings to block this agreement.
Joka käänteessä jokin jäsenvaltio ilmaantuu kulisseista estämään sovun syntymisen.
EnglishThe Union has become a strong economic block that makes businesses more efficient.
Unionista on muodostunut vahva talousalue, mikä tehostaa yritysten toimintaa.
EnglishMr President, would it be possible to have a block vote on all the amendments?
(EN) Arvoisa puhemies, olisiko mahdollista äänestää kaikista tarkistuksista yhdessä?
EnglishOne Member State is threatening to block progress towards a European arrest warrant.
Eräs jäsenvaltio uhkaa pysäyttää edistymisen kohti eurooppalaista pidätysmääräystä.
EnglishIn this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
Tässä tapauksessa kaksi maata muodostaisi rajatylittävän ilmatilan lohkon.
EnglishI can therefore see no reason why Parliament should seek to block this move.
Minusta ei sen vuoksi ole mitään syytä siihen, että parlamentti estäisi sen.
EnglishEnter a specific web address, and then tap or click Allow or Block as appropriate.
Lisää tietty WWW-osoite ja napauta tai napsauta Salli- tai Estä-valintaa.
EnglishPerhaps we should just put this down to attempts to block the negotiating process.
Voimme pitää tällaista toimintaa yrityksenä pysäyttää neuvotteluprosessi.
EnglishSo this is the fourth block of our negotiations which I see as problematic.
Joten tämä on neuvottelujemme neljäs minun mielestäni ongelmallinen ryhmä.
EnglishThis article constitutes a huge stumbling block in terms of effective consumer protection.
Kyseinen artikla on todellinen kompastuskivi tehokkaan kuluttajansuojan kannalta.
EnglishHowever, the cost of remedying this problem is a major stumbling block for householders.
Asukkaille tämän ongelman ratkaisukustannukset ovat kuitenkin suurin kompastuskivi.
EnglishI understand that the questioners were possibly expecting a block answer.
Käsittääkseni kysymysten esittäjät odottivat mahdollisesti niihin yhteistä vastausta.
EnglishThe Charter is purely and simply a building block for an EU federal state.
Perusoikeuskirja on vain ja ainoastaan EU:n liittovaltion rakennuspalikka.
EnglishWe are, of course, permanently monitoring the effects of the new block exemption regulation.
Tarkkailemme luonnollisesti jatkuvasti uuden ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksia.
EnglishThe first of these is the Functional Airspace Block System Coordinator.
Ensimmäinen niistä on toiminnallisten ilmatilan lohkojen järjestelmäkoordinaattori.