EN

break {noun}

volume_up
1. general
That is unfortunate, but surely the answer is not to break the law.
Tämä on valitettavaa, mutta lainsäädännön rikkominen ei ole mikään vastaus.
There has also been a need to break certain taboos.
Tiettyjen tabujen rikkominen on myös ollut tarpeen.
It has to be our general aim to break this glass ceiling and it should finally become a thing of the past.
Yleistavoitteeksi on asetettava tämän lasikaton rikkominen, ja sen pitäisi vihdoinkin kuulua menneisyyteen.
There needs to be a break in the enlargement process at this stage.
Laajentumisprosessissa on pidettävä tässä vaiheessa tauko.
Before that, there may be a short break, if we finish the discussion early.
Ennen sitä on lyhyt tauko, jos lopetamme keskustelun ajoissa.
In this respect, it is an unexpected welcome break.
Tässä mielessä Seattle on yllättävä mutta tervetullut tauko.
The Convention approach is a deliberate break with the past.
Valmistelukunnan perustaminen on tietoinen muutos menneeseen verrattuna.
Tähän on saatava muutos.
There is also the Treaty modification, which brings with it the risk of break up, and the competitiveness pact, which definitely needs further discussion.
On myös perussopimuksen muutos, johon liittyy erimielisyyksien riski, ja kilpailukykyä koskeva sopimus, josta on ilman muuta keskusteltava perusteellisemmin.
break (also: gap, hole, lacuna, opening)
As my colleague Mr Langen said, you have to break through the steel defences.
Teidän täytyy - kuten kollega Langen sanoi - murtaa aukko teräspanssariin.
The development of this germ must therefore be controlled, particularly if there is a break in the cold chain between manufacturer and consumer.
Siksi tämän mikrobin kehitystä on hallittava, varsinkin jos valmistajan ja kuluttajan välisessä kylmäketjussa on aukko.
The European Community cannot do that; it has to rely on the Council, on the individual Member States, to do it, and that is precisely where the system breaks down.
Ja juuri tässä kohdassa järjestelmässämme on aukko.
Transparent and non-discriminatory access to networks is necessary to break monopolies.
Monopolien murtaminen edellyttää, että verkkoon pääsy taataan avoimesti, syrjimättömin ehdoin.
All the bad means from the past were dusted down, this time to break any opposition to progress.
Kaikki entiset pahat keinot otettiin uudelleen käyttöön, tällä kertaa edistyksen vastustajien murtamiseksi.
Armed groups use rape as a tactical method to break down resistance and punish ethnic groups.
Aseelliset ryhmät käyttävät raiskauksia taktisena keinona vastarinnan murtamiseen ja etnisten ryhmien rankaisemiseen.
It is a break that all genuine Europeans are waiting for.
Se on käänne, jota kaikki aidot eurooppalaiset odottavat.
This latest episode is a further illustration of the need for a much more active policy to break the social and economic isolation of the Roma and combat discrimination against them.
Asian viimeisin käänne tuo yhä paremmin esiin sen, että romanien taloudellinen eristämisen lopettaminen ja heidän syrjintänsä poistaminen vaatii paljon aktiivisempaa politiikkaa.
There needs to be a clear break with these neoliberal policies at the next Council.
Seuraavassa neuvoston kokouksessa on otettava selkeä irtiotto tällaisesta uusliberalistisesta politiikasta.
They prefer to hide the fact that only a break from these policies will allow a change of course and that only this can bring social progress.
He pitävät parempana piilottaa sen tosiasian, että vain irtiotto näistä politiikoista mahdollistaa suunnanmuutoksen, ja ainoastaan siten voidaan saavuttaa yhteiskunnallista kehitystä.
I would ask that this never happen again because clearly it entirely breaks up the debate.
Pyydän, että tämä on viimeinen kerta, sillä tällainen keskeytys tietenkin hajottaa keskustelun.
break (also: breach)
break (also: pause)
2. "of dawn"
3. "from prison"
break
volume_up
pako {noun} (vankilasta)
4. sports
5. sports, British English
break (also: half time)
6. British English
break (also: recess)

Context sentences for "break" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMany have said it and many continue to say it: we require a break in legislation.
Monet ovat sen sanoneet ja monet sanovat edelleen: tarvitsemme lainsäädäntötauon.
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
On aivan selvää, että kehityssuuntaa on muutettava - ilmaistakseni asian pehmeästi.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
Yhteinen tarkastelu suoritetaan kesätauon jälkeen, todennäköisesti syyskuussa.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Me emme voi pyrkiä Euroopan yhdistämiseen ja samalla kannustaa Kiinan hajoamista.
EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Olen varma, että me kaikki otimme kesälomillemme mukaan jotakin antoisaa luettavaa.
EnglishIn other words, there has been nothing about a break with capitalist policies ...
Toisin sanoen kapitalistipolitiikkoihin ei ole otettu etäisyyttä lainkaan...
EnglishOur society must break away from the outdated system of school, work and pension.
Yhteiskuntamme on irtauduttava aikansa eläneestä järjestelmästä - koulu, työ, eläke!
EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Toinen tie johtaa Euroopan yhdentymisen hidastumiseen ja mahdollisesti hajoamiseen.
EnglishDon't worry, we don't break the law but we get results and we can prove it.
Ei hätää, emme riko lakia, mutta saamme aikaan tuloksia ja voimme todistaa sen.
EnglishIn the Address bar, move the cursor right to the next break in the sentence
Osoittimen siirtäminen lauseen seuraavan katkon oikealle puolelle osoiterivillä
EnglishIt is certain that no trial or sentence will break their fighting spirit.
On varmaa, ettei mikään oikeudenkäynti tai tuomio murra heidän taisteluhenkeään.
EnglishThe other form of torture quite clearly seeks to destroy and break people.
Toista kidutusmuotoa käytetään selvästikin ihmisten tuhoamiseksi ja murtamiseksi.
EnglishWe must strike a positive note if we are to try to break through the situation.
Meidän on löydettävä myönteinen sävy, jos aiomme yrittää tehdä tilanteessa läpimurron.
EnglishThe nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.
Nimitysprosessi on käynnissä ja voitaisiin saada päätökseen vielä ennen kesätaukoa.
EnglishThe agreement will break new ground for EU/South Africa cooperation in many areas.
Sopimus aukoo uusia uria EU:n ja Etelä-Afrikan väliseen yhteistyöhön monilla aloilla.
EnglishIn the Address bar, move the cursor left to the next break in the sentence
Osoittimen siirtäminen lauseen seuraavan katkon vasemmalle puolelle osoiterivillä
EnglishSometimes, these nets can also break loose and continue ghost-fishing for decades.
Joskus verkot voivat irrota, jolloin kalat tarttuvat niihin kymmenienkin vuosien ajan.
EnglishAnyone who is on holiday, travelling in Europe in his car, can break down abroad.
Kenen tahansa Euroopassa autoillen lomailevan auto saattaa kaivata korjausta ulkomailla.
EnglishIt is a complete break with our tradition; it is a complete break with our commitment!
Tämä on täysin perinteidemme vastaista ja kumoaa täysin meidän sitoumuksemme!
EnglishHumanity must break this vicious and fatal circle if it wishes to survive.
Voidakseen säilyä hengissä ihmiskunnan on murrettava tämä tuhoisa noidankehä.