"to carry out" translation into Finnish

EN

"to carry out" in Finnish

EN to carry out
volume_up
{verb}

But the Commission cannot carry out the implementation at national level.
Mutta komissio ei voi toteuttaa täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.
We considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
The Dutch Government intends to carry out 17 more shipments in the coming years.
Hollannin hallitus aikoo toteuttaa vielä 17 vastaavaa toimitusta lähivuosina.
And thirdly, the Commission shall carry out its duties respecting the political guidelines as set out by its President.
Ja kolmanneksi komissio täyttää tehtävänsä puheenjohtajansa määrittelemiä poliittisia suuntaviivoja noudattaen.
Would it not be better instead to support their parents, who also have the right to carry out their duties as parents.
Eikö sen sijaan olisi parempi tukea heidän vanhempiaan, joilla on oikeus täyttää velvollisuutensa vanhempina?
The Congolese army alone does not have the human, technical or financial resources to carry out its tasks in eastern Congo.
Kongon armeijalla yksin ei ole inhimillisiä, teknisiä ja taloudellisia resursseja täyttää tehtäviään Kongon itäosassa.
We expect the Council presidency to carry out the Authority's recommendations here.
Odotamme, että puheenjohtajavaltio noudattaa tiukasti valvontaviranomaisen suosituksia.
The Commission will now carry out that position.
Komissio noudattaa nyt tätä kantaa.

Similar translations for "to carry out" in Finnish

carry noun
to carry verb
out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish

Context sentences for "to carry out" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
Minusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishThose who carry out the restructuring always argue that they had no other choice.
Järjestelyjen tekijät todistelevat aina, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta.
EnglishWe have neither the competence nor the capacity to carry out that type of task.
Meillä ei ole toimivaltaa eikä valmiutta tällaisten tehtävien suorittamiseen.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Meillä on todellakin oikeus järjestää prosessi; se on perussopimusten mukaista.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Sairaaloita varten ei ole rakennettu klinikoita, jotka suorittavat elinsiirtoja.
EnglishI have no doubt that you will carry out your responsibilities with efficiency.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, ettette hoitaisi tehtäviänne tehokkaasti.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Voimmeko pyytää komission jäsentä Fülea tekemään tutkimuksen kunniamurhista Turkissa?
EnglishIn some areas we are taking on tasks that, in reality, we cannot carry out.
Joillakin aloilla me otamme tehtäviä, joita emme todellisuudessa voi suorittaa.
EnglishThe new EU Member States are prepared to carry out reforms and to make changes.
EU:n uudet jäsenvaltiot ovat valmiita toteuttamaan uudistuksia ja tekemään muutoksia.
EnglishI would urge the Commission to carry out an impact assessment of all the proposals.
Kehottaisin komissiota tekemään vaikutusten arvioinnin kaikista ehdotuksista.
EnglishChildren have had to witness atrocities and carry them out themselves under coercion.
Lapset ovat joutuneet todistamaan julmuuksia ja tekemään niitä pakon edessä itse.
EnglishIn fact, we call on other powers to carry out this communication role for us.
Käytännössä pyydämme muita tahoja huolehtimaan puolestamme tästä tiedotustehtävästä.
EnglishIt is not enough simply to carry out spot checks once the money has been spent.
Ei riitä, että valvontaa suoritetaan vain pistokokein sen jälkeen kun rahat on jaettu.
EnglishInstead, we must carry out further work based on what has been achieved to date.
Sen sijaan työtä on jatkettava siltä pohjalta, mitä olemme saaneet toistaiseksi aikaan.
EnglishBut we are acquiring new tools for the task, and we must carry out this work together.
Mutta me saamme tähän uusia välineitä, ja tätä työtä meidän on tehtävä yhdessä.
EnglishOn each occasion, people were given the ideological arms to carry out the attacks.
Kaikissa tapauksissa ihmisiä on yllytetty ideologisesti ryhtymään toimiin.
EnglishTherefore I hope and trust that you will carry out the Bureau's petty instructions.
Sen vuoksi toivon ja uskon, että panette täytäntöön puhemiehistön pikkumaiset ohjeet.
EnglishBasically, the exercise is very successful for those who carry out the studies.
Pohjimmiltaan se on suuri saavutus niille, jotka toteuttavat tutkimukset.
EnglishIf we have new responsibilities, we must have the staff to carry them out.
Jos meillä on uusia tehtäviä, meillä täytyy olla myös ihmisiä niitä hoitamaan.