"to choose" translation into Finnish

EN

"to choose" in Finnish

EN to choose
volume_up
[chose|chosen] {verb}

To choose which devices will receive your media streams, follow these steps:
Voit valita mediavirtoja vastaanottavat laitteet noudattamalla seuraavia ohjeita:
We can choose our contracting partners, but we cannot choose our neighbours.
Voimme valita sopimusosapuolemme, muttemme naapureitamme.
All European consumers must be able to freely choose their service provider.
Jokaisen eurooppalaisen kuluttajan on voitava valita vapaasti palveluntarjoajansa.
The only option for consumers is to choose not to communicate by mobile phone.
Kuluttajien ainoa vaihtoehto on päättää olla käyttämättä matkapuhelinta.
We are giving women the possibility to choose and to decide on motherhood.
Annamme naisille mahdollisuuden valita ja päättää äitiydestä.
The following information will help you decide which setting to choose.
Seuraavien tietojen avulla voit päättää, mitkä asetukset kannattaa valita.
You can also choose to print something like a fax or a Microsoft XPS file.
Saatat haluta myös tulostaa vaikkapa faksin tai Microsoft XPS -tiedoston.
To choose not to include metadata in your finished movie, do the following:
Jos et halua sisällyttää valmiiseen elokuvaan metatietoja, toimi seuraavasti:
You can choose to permanently delete a file if you don't want it moved to the Recycle Bin.
Voit poistaa tiedoston pysyvästi, jos et halua, että se siirretään roskakoriin.
In the meantime, Western European businesses can pick and choose.
Tällä välin länsieurooppalaiset yritykset voivat valikoida parhaat palat.
It is really important to realise that you cannot pick and choose what you like but you have to implement the directive.
On todella tärkeää ymmärtää, ettei voida valikoida sitä, mikä itseä miellyttää, vaan direktiivi on pantava täytäntöön.
Choose a category and check out a wide selection of free images.
Valitse luokka ja tutustu ilmaisten kuvien laajaan valikoimaan.

Context sentences for "to choose" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLook, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
EnglishMany people, especially younger people, lose sight of that or choose to ignore it.
Monet ihmiset, varsinkin nuoret, unohtavat tämän tai mieluummin sivuuttavat sen.
EnglishOnly choose CBR or Quality VBR encoding modes in Windows Media Profile Editor.
Valitse Windows Media Profile Editorissa vain CBR- tai Quality VBR -koodaustilat.
EnglishOn the Choose a network printer page, click The printer that I want isn't listed.
Valitse Valitse verkkotulostin -sivulta Haluamani tulostin ei ole luettelossa.
EnglishIn my country we choose to act in this way; we take the side of the weakest.
Minun maassani valitsimme tämän tien, halusimme ottaa kantaa heikomman puolesta.
EnglishOn the startup menu, choose "BIOS setup," or "BIOS settings," or something similar.
Valitse käynnistysvalikosta "BIOS setup", "BIOS settings" tai jotain vastaavaa.
EnglishWhy should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Miksi Ugandan parlamentin jäsenet heittäisivät tämän hyväntahtoisuuden menemään?
EnglishIn the Print Pictures dialog box, choose your print options, and then click Print.
Valitse Tulosta kuvia -valintaikkunasta tulostusasetukset ja napsauta Tulosta.
EnglishWhat is certainly important is that we choose Article 175 as the legal basis.
Yksi ehdottoman tärkeä asia on, että valitsemme oikeusperustaksi 175 artiklan.
EnglishYou'll be prompted to choose whether you want to erase data quickly or thoroughly.
Sinua pyydetään valitsemaan, haluatko poistaa tiedot nopeasti vai perusteellisesti.
EnglishWhen you first choose to burn a disc using Windows, click Show Formatting Options.
Kun valitset Windowsista levyn tallennustoiminnon, valitse Näytä muotoiluasetukset.
EnglishFor more information, see Change or choose a search provider in Internet Explorer.
Lisätietoja: Hakupalvelun vaihtaminen tai valitseminen Internet Explorerissa.
EnglishWhatever title we choose, there will be linguistic or other problems with it.
Valitsimmepa minkä otsikon tahansa, siihen liittyy lingvistisiä tai muita ongelmia.
EnglishThe Member States themselves choose their energy mix, and that is all to the good.
Jäsenvaltiot valitsevat itse energialähteiden yhdistelmänsä, mikä on vain hyvä asia.
EnglishKeep the photo simple and choose shapes that are easy to remember and to draw.
Pidä valokuva yksinkertaisena ja valitse muodot, jotka on helppo muistaa ja piirtää.
EnglishTap or click your account picture, and then choose another account from the menu.
Valitse käyttäjätilikuvasi ja valitse sitten valikosta toinen käyttäjätili.
EnglishSwitch to another theme, wait a few moments, and then choose the RSS theme again.
Vaihda toiseen teemaan, odota hetki, ja valitse sitten RSS-teema uudelleen.
EnglishWhat we did in the Harbour and Trautmann reports was essentially to choose.
Harbourin ja Trautmannin mietinnöissä oli perimmiltään kyse valinnan tekemisestä.
EnglishThis must be crystal clear and must be expressed in the procedures we choose.
Tämän on oltava täysin selvää, ja sen on tultava ilmi valitsemissamme menettelyissä.
EnglishIt may be that many people from Slovakia will choose to seek work in nearby Vienna.
Monet slovakialaiset saattavatkin ryhtyä etsimään työtä läheisestä Wienistä.