"to classify" translation into Finnish

EN

"to classify" in Finnish

EN to classify
volume_up
[classified|classified] {verb}

How should we classify the middle-class protests in the Arab countries?
Miten meidän pitäisi luokitella keskiluokan protestit arabimaissa?
This list must not pre-classify or prejudge substances.
Kyseisellä luettelolla ei pidä luokitella tai tuomita aineita ennen niiden tutkimista.
The banknote handling machines that are to be tested can be classified as:
Testattavat setelinkäsittelylaitteet voidaan luokitella seuraavasti:
to classify

Context sentences for "to classify" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo classify what happened as an act of war is not a mere question of semantics.
Tapahtumien luokitteleminen sotatoimiksi ei ole pelkästään semanttinen kysymys.
EnglishTo classify differences as ‘phobias’ is in itself an example of extremism.
Erimielisyyksien luokitteleminen "fobioiksi" on jo sinänsä esimerkki äärimmäisyydestä.
EnglishI would classify that as fairly slow implementation of the relevant legislation.
Luokittelisin tämän melko hitaaksi lainsäädännön täytäntöönpanoksi.
EnglishOnce again, it incorrectly forces us to classify products as good or bad.
Jälleen kerran se pakottaa meidät väärin luokittelemaan tuotteet hyviksi ja huonoiksi.
EnglishFor example, how do we classify a mummy that arrives here from Egypt for an exhibition?
Miten Egyptistä näyttelyä varten tuotava muumio esimerkiksi luokitellaan?
EnglishThe Council, for its part, wanted to classify natural disasters as priority.
Neuvosto halusi puolestaan asettaa luonnonkatastrofit etusijalle.
EnglishFirst, upon what does it base its risk assessment and how does it classify it?
Ensiksi, mihin perustuu riskien arviointi ja luokittelu?
EnglishThe aim is to classify and label the thousands of substances and mixtures which surround us.
Tavoitteena on ympäristössämme olevien tuhansien aineiden ja seosten luokittelu ja merkitseminen.
EnglishSome Member States currently classify food supplements as food, and others as medicines.
Nyt jotkin jäsenvaltiot sisällyttävät ravintolisät elintarvikkeisiin, toiset jäsenvaltiot lääkkeisiin.
EnglishSensationalist press articles then classify all these as 'fraud', which they are not.
Sensaatiohakuisissa lehtiartikkeleissa nämä kaikki tapaukset luokitellaan "petoksiksi", mitä ne eivät ole.
EnglishI should like to classify the amendments tabled into groups.
Haluaisin jakaa hänen esittämänsä tarkistukset eri ryhmiin.
EnglishDo you intervene in personnel issues and classify people so as to guarantee security in the Commission?
Puututteko henkilöstökysymyksiin ja luokitteletteko henkilöitä komission turvallisuuden takaamiseksi?
EnglishOn the other hand, however, we must take care not to classify certain peoples in a particular manner.
Meidän on kuitenkin toisaalta pidettävä varamme, että emme luokittele tiettyjä kansoja tietyllä tavalla.
EnglishI want the Member States to be able to decide for themselves what they classify as small and what they classify as large.
Haluan jättää jäsenvaltioiden itsensä harkittavaksi, mitä he pitävät suurena ja mitä pienenä.
EnglishI would classify the amendments in four categories.
Jakaisin tarkistukset neljään ryhmään.
EnglishThe aim of REACH is to ensure that manufacturers and importers register, classify and authorize chemicals.
REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa, että valmistajat ja maahantuojat rekisteröivät, luokittelevat ja myöntävät luvat kemikaaleille.
EnglishMr President, it is problematical to classify countries in advance depending on whether they are in or soon will be in.
Arvoisa puhemies, on ongelmallista jakaa valtioita etukäteen niihin, jotka ovat mukana nyt, ja niihin, jotka ovat mukana pian.
EnglishIt is unreasonable to classify this sort of non-biodegradable but otherwise still useful extracted material as landfill.
On kohtuutonta, että tällainen maaperään liukenematon ja muuten vielä hyödyllinen aines luokiteltaisiin kaatopaikkajätteeksi.
EnglishThe objective is not to label or classify countries, but to tailor their instruments and responses to specific situations.
Tavoitteena ei ole maiden lokeroiminen tai luokittelu vaan niiden välineiden ja toimien räätälöinti erityistilanteita varten.
EnglishA similar list already exists, however, and the industry uses this existing list to classify and label mixtures.
Samantapainen luettelo on jo kuitenkin olemassa, ja teollisuus käyttää olemassa olevaa luetteloa seosten luokituksen ja merkintöjen osalta.