"to collate" translation into Finnish

EN

"to collate" in Finnish

EN

to collate [collated|collated] {verb}

volume_up
A platform for reporting offences detected online must be put in place to centralise cyber-offences so that they can be collated by Europol.
On perustettava eurooppalainen alusta verkossa havaittujen rikosten ilmoittamista varten näiden rikosten keskitetyksi keräämiseksi, jotta Europol voi vertailla niitä.
The Commission could collate the best examples of similar house reconstructions, in order to help national governments decide whether to renovate or demolish such buildings.
Komissio voisi vertailla vastaavien talorakenteiden parhaita esimerkkejä ja auttaa siten kansallisia hallituksia päättämään, kunnostetaanko vai puretaanko tällaiset rakennukset.

Context sentences for "to collate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission can only collate and analyse the data provided by the Member States.
Komissio voi vain kerätä ja analysoida jäsenvaltioiden sille antamia tietoja.
EnglishThe Commission is currently trying to collate further details on the background to these cases.
Komissio pyrkii tällä hetkellä keräämään uutta tietoa tällaisista tapauksista.
EnglishIt is also extremely important that we collate data and develop strategies on patient mobility.
Lisäksi on äärimmäisen tärkeää kerätä tietoa ja suunnitella potilaiden liikkuvuutta koskevia strategioita.
EnglishIn the end we urged the Commission to collate more information on the state of play in the accession countries.
Pyysimme komissiota lopuksi keräämään lisää tietoja ehdokasvaltioissa vallitsevasta tilanteesta.
EnglishSelect the Collate check box to print a document in its entirety before moving to the next copy.
Kun valitset Lajittele-valintaruudun, asiakirja tulostetaan kokonaisuudessaan ennen seuraavan kopion tulostamista.
EnglishSelect the Collate check box to print all pages in a document in order before printing additional copies.
Valitse Lajittele-valintaruutu, jos haluat tulostaa kaikki asiakirjan sivut järjestyksessä ennen muiden kopioiden tulostamista.
EnglishUse the collate option to print all pages in a document at once, in order, before printing more copies of the document.
Lajittele-vaihtoehdolla voit tulostaa kaikki asiakirjan sivut kerralla järjestyksessä ennen lisäkopioiden tulostamista.
EnglishNumber of copies and Collate.
EnglishThe main objective is to collate, transmit and process PNR data on a restricted basis, so that they cannot be used for data mining or profiling.
Päätavoitteena on kerätä, siirtää ja käsitellä tietoja rajatusti, jotta niitä ei voida käyttää tiedon louhintaan tai profilointiin.
EnglishAs the Council has emphasised, we need the Gender Institute, not only to collate these statistics, but also, perhaps, to derive conclusions from them.
Kuten neuvosto on korostanut, tarvitsemme instituuttia paitsi kokoamaan tilastoja myös kenties tekemään niiden pohjalta päätelmiä.
EnglishFirstly, aviation authorities are to collate and share all information pertaining to ramp checks.
Komission antaman direktiiviehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat.
EnglishThe first thing that I should like to suggest is that you should collate and prioritise the objectives that we wish to achieve as soon as possible.
Ensimmäinen ehdotukseni on, että vertailette ja asetatte tärkeysjärjestykseen niitä tavoitteita, jotka haluamme saavuttaa mahdollisimman pian.
EnglishWe would appreciate it if the Commission could ensure that its EU ambassadors in the region could collate information on this matter and duly inform us.
Meistä olisi hyvä asia, jos komissio vaikuttaisi siihen, että sen tuolla alueella olevat EU:n edustajat hankkisivat tietoja asiasta ja tiedottaisivat meille asianmukaisella tavalla.
EnglishWe also need, of course, to look at all the statistics we collate at a harmonised level, because the statistics of certain Member States of the European Union are not harmonised.
Meidän on tietenkin myös tarkasteltava kaikkia yhdenmukaisesti koottuja tilastotietoja, koska tiettyjen Euroopan unionin jäsenvaltioiden tilastoja ei ole yhdenmukaistettu.
EnglishAs the study needs to collate all the available knowledge on the subject, it is a complex task, and, as it has to do with the military sector, this has often not been easy.
Koska tutkimukseen on koottava kaikki aiheesta saatavilla oleva tieto, tehtävä on mutkikas, ja liittymäkohdat sotilaalliseen toimintaan ovat usein tehneet kysymyksen käsittelystä vaikeaa.
EnglishWe appear to have some kind of blind faith in technology and that, as long as we collate as much data as possible on members of the public, we are bound to pick out a terrorist sooner or later.
Tunnumme uskovan sokeasti tekniikkaan ja siihen, että jos keräämme mahdollisimman paljon tietoa kansalaisista, nappaamme ennemmin tai myöhemmin haaviimme terroristin.