"to conclude" translation into Finnish

EN

"to conclude" in Finnish

EN to conclude
volume_up
[concluded|concluded] {verb}

It is regrettable that we are not able to conclude our debates with a resolution.
On valitettavaa, että emme voi päättää keskusteluja päätöslauselmaan.
Let me conclude with a thought that I ask Members of this House to take on board.
Saanen päättää ajatukseen, jonka pyydän parlamentin jäsenten ottavan huomioon.
I should like to conclude with a comment about the forthcoming elections.
Haluan päättää puheenvuoroni huomauttamalla Israelin tulevista vaaleista.
I would like to conclude with a few comments on the procedure followed.
Haluaisin lopettaa puheenvuoroni muutamilla huomioilla noudatetusta menettelystä.
Let me conclude with the recent development in the area of taxation.
Haluan lopettaa kertomalla verotuksessa juuri tapahtuneesta edistyksestä.
Mr President, allow me to conclude with a national reference.
Arvoisa puhemies, saanen lopettaa viittaamalla Portugalin puheenjohtajakausiin.
That is what is called for now, as we should conclude from the Cavada report.
Tätä meiltä nyt vaaditaan, kuten voidaan päätellä jäsen Cavadan mietinnöstä.
We should not conclude that the experiment has failed and that we should move on.
Ei pidä päätellä, että hanke on epäonnistunut ja että meidän on mentävä eteenpäin.
One should not conclude from this, however, that others are not interested.
Tästä ei toki pidä päätellä, että muut eivät olisi kiinnostuneita.
As far as I know, the Commission has no right to conclude voluntary agreements.
Mielestäni komissiolla ei ole nimittäin oikeutta solmia vapaaehtoisia sopimuksia.
We would never have been able to conclude the accession treaties if the acquis had not been fulfilled.
Emme olisi voineet solmia liittymissopimusta, jos emme olisi noudattaneet säännöstöä.
There is a window of opportunity over the next five months to try to conclude an agreement.
Tulevien viiden kuukauden aikana on runsaasti mahdollisuuksia solmia sopimus.
Russia has decided to conclude negotiations before the end of this year in order to be able to join in 2007.
Venäjä on päättänyt saattaa neuvottelut päätökseen ennen tämän vuoden loppua voidakseen liittyä vuonna 2007.
Our aim is to conclude the negotiations with all the applicant countries that are ready by the end of the year.
Tavoitteemme on saada neuvottelut päätökseen kaikkien niiden ehdokasvaltioiden kanssa, jotka ovat valmiita jäsenyyteen ennen tämän vuoden loppua.
However, the agreement to be concluded before the end of the month must not be hastily negotiated.
Sopimusta, joka on määrä tehdä ennen tämän kuukauden loppua, ei saa kuitenkaan tehdä harkitsemattomasti.
to conclude
Ladies and gentlemen, I should like to conclude with a few words about the production of my report.
Hyvät kuulijat, haluaisin sanoa lopuksi muutaman sanan mietintöni laatimisesta.
Anyway, to conclude, can I say that one of our fundamental aims has been to bring ourselves closer to citizens.
Saanen sanoa lopuksi, että eräs perustavoitteistamme on lähentyä kansalaisia.
To conclude, I should like to say that the very foundation, the philosophy, underlying what we have proposed, is the principle of ownership.
Haluan sanoa lopuksi, että ehdotuksemme ja ajattelutapamme perustana on omavastuun periaate.
In Luxembourg today, the Council has been able to conclude an understanding by taking into account the amendments approved by Parliament.
Neuvosto voisi sopia ehdotuksesta vielä tänään Luxemburgissa ja ottaa huomioon parlamentin hyväksymät tarkistukset.
We also feel it is important to negotiate and conclude action plans as soon as possible with all states under the European neighbourhood policy.
Meistä on myös tärkeää neuvotella ja sopia toimintasuunnitelmista kaikkien Euroopan naapuruuspolitiikkaan osallistuvien valtioiden kanssa niin pian kuin mahdollista.

Context sentences for "to conclude" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo conclude, Madam President, I would like draw attention to rural development.
Arvoisa puhemies, haluaisin lopuksi kiinnittää huomiota maaseudun kehittämiseen.
EnglishTo conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
Lopuksi totean lyhyesti, että EIP:llä on ongelmia myös kehitysyhteistyön alalla.
EnglishLet us have faith in the efforts of the Luxembourg Presidency to conclude it well.
Luottakaamme siihen, että puheenjohtajavaltio Luxemburg onnistuu tässäkin hyvin.
EnglishLet me conclude by saying that the project on the table before us is a great one.
Lopuksi totean, että nyt käsiteltävänä olevalla hankkeella on valtava merkitys.
EnglishBefore I conclude my speech, I should like to depart from our agenda if I may.
Sallinette minun poiketa hieman esityslistasta ennen kuin päätän puheenvuoroni.
EnglishLet me conclude by saying that this debate is partly one of myth against reality.
Lopuksi totean, että tässä keskustelussa törmäävät osittain myytit ja todellisuus.
EnglishTo conclude, we managed to reach compromises on several points in this report.
Lopuksi, onnistuimme samaan aikaan kompromissit monista tämän mietinnön kohdista.
EnglishWe must conclude that the precautionary principle did not prevail in this case.
Minun on todettava, ettei ennalta varautumisen periaatetta ollut tässä sovellettu.
EnglishI think we have been able to conclude this case within a very reasonable period.
Olen sitä mieltä, että olemme saaneet tämän asian käsiteltyä melko lyhyessä ajassa.
EnglishThe peer review would lead me to conclude that it should definitely be published.
Vertaisarvioinnin perusteella katson, että se olisi pitänyt ehdottomasti julkaista.
EnglishI wish to conclude with a further warm word of thanks to the rapporteur, Mrs Peijs.
Haluaisin lopuksi kiittää vielä kerran sydämellisesti esittelijää, rouva Peijsiä.
EnglishAlongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
Samaan aikaan halutaan tehdä monenvälinen sopimus Doha-kierroksen puitteissa.
EnglishMadam President, I should like to add my congratulations and conclude with a warning.
Arvoisa puhemies, haluan myös esittää onnitteluni ja lisätä lopussa varoituksen.
EnglishTo conclude, I would like to say something so as to avoid any misunderstandings.
Lopuksi pyydän saada sanoa vielä erään asian, jotta vältyttäisiin väärinkäsityksiltä.
English   To conclude the debate, I have received a motion for a resolution B6-0278/2005.
   Olen vastaanottanut keskustelun päätteeksi päätöslauselmaesityksen B6-0278/2005.
EnglishIt is now up to members of the European Parliament to conclude the process.
Prosessin saattaminen päätökseen on nyt Euroopan parlamentin jäsenten vastuulla.
EnglishI should like to conclude by expressing my deep gratitude to the Court of Auditors.
Lopuksi haluan ilmaista syvän kiitollisuuteni tilintarkastustuomioistuimelle.
EnglishTo conclude, I would ask the Council urgently to come to agreement on this issue.
Lopuksi haluaisin pyytää neuvostoa kiireellisesti ratkaisemaan tämän asian.
EnglishThis will enable the negotiations to conclude much more quickly in the future.
Tämä mahdollistaa neuvottelujen paljon nopeamman loppuunsaattamisen tulevaisuudessa.
EnglishTo conclude, we are dealing here with an issue which is of great significance.
Päätteeksi sanoisin, että käsiteltävänämme on aihe, jolla on suuri merkitys.