"to consider" translation into Finnish

EN

"to consider" in Finnish

EN

to consider [considered|considered] {verb}

volume_up
It is an attractive challenge to consider this with countries such as Switzerland.
On houkutteleva haaste harkita tätä Sveitsin kaltaisten maiden kohdalla.
The question of common excise duties is a matter for Member States to consider.
Jäsenvaltioiden asia on harkita kysymystä yhteisestä valmisteverosta.
It is premature to consider any wholesale lifting of the arms embargo.
On ennenaikaista harkita aseidenvientikiellon täydellistä poistamista.
I think it is important legally to consider the intention of this rule.
Mielestäni on tärkeää pohtia lain näkökulmasta kyseisen artiklan tarkoitusta.
However, it is important to consider how the deficits and debt are reduced.
On kuitenkin tärkeää pohtia, miten alijäämiä ja velan määrää supistetaan.
Yes, we intend to consider twinning also in this field more and more in the future.
Aiomme pohtia kumppanuusjärjestelmien toteuttamista tälläkin alalla yhä useammin.
Her report contains much that the Commission is anxious to consider and act on.
Hänen mietinnössään on paljon asioita, jotka komissio haluaa ottaa huomioon.
There are many variables to consider when estimating network traffic.
Useita muuttujia täytyy ottaa huomioon verkkoliikenteen määrää arvioitaessa.
Today we need more quality and we need to consider the environment.
Nykyään tarvitsemme parempaa laatua, ja meidän täytyy ottaa huomioon ympäristöasiat.
We will then have time to consider how it will be applied in the future.
Sen jälkeen meillä on aikaa miettiä, miten päätöstä sovelletaan tulevaisuudessa.
Give us at least one week to consult and consider how we will vote.
Antakaa meille vähintään viikko aikaa neuvotella ja miettiä, miten äänestämme.
We should also consider what to do if they do not reduce the emissions to that level.
Meidän pitäisi myös miettiä sitä, mitä on tehtävä, jos päästöt eivät vähene.
If we look at the statistics and try to consider the exchanges in question, the results are satisfactory.
Jos katsomme tilastoja ja jos yritämme punnita kyseessä olevan kaupankäynnin hyviä ja huonoja puolia, tulos on tyydyttävä.
We must carefully consider whether such a directive is in fact necessary, and we should only draft legislation if it is required.
Meidän pitää punnita huolellisesti, onko se todella välttämätön, ja laatia se vain, jos sitä tarvitaan.
However, this should be thought through and considered more carefully, so that it is not implemented at the expense of other important matters.
Sitä pitää kuitenkin harkita ja punnita paremmin, niin että se ei tapahdu muiden tärkeiden asioiden kustannuksella.
to consider (also: to regard)

Context sentences for "to consider" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI consider that the whole Commission should attend until the end of this debate.
Mielestäni koko komission täytyy olla paikalla tämän keskustelun loppuun saakka.
EnglishWe need to consider what substances we are banning and what happens to them next.
Meidän on pohdittava, mitkä aineet kiellämme ja mitä niille seuraavaksi tehdään.
EnglishI consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
Minusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
EnglishWe would all consider it impossible to pursue environmental policy without them.
Ilman niitä toiminta ympäristön hyväksi on meidän kaikkien mielestä mahdotonta.
EnglishOverall, we consider it to be positive, and we voted in favour for this reason.
Kaiken kaikkiaan pidämme mietintöä myönteisenä ja äänestimme siksi sen puolesta.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Pidän myös tärkeänä matkustamomiehistön ammatillisen pätevyyden tunnustamista.
EnglishWe must also consider the scenario regarding the consequences of increasing CO2.
Meidän on myös otettava huomioon CO2:n lisääntymisen seurauksia koskeva skenaario.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Pidän myös tärkeänä, että huomiomme kiinnitetään sähkömagneettiseen säteilyyn.
EnglishI consider that to be very important and I would like to stress that once again.
Asia on minusta hyvin tärkeä, ja haluan vielä kerran korostaa tätä näkökohtaa.
EnglishWe have to consider how to guarantee our security as a small corner of the world.
Meidän on pohdittava, miten takaamme turvallisuutemme pienenä maailmankolkkana.
EnglishMr President, I asked a question earlier, which I consider to be very important.
Arvoisa puhemies, esitin aikaisemmin kysymyksen, joka on minulle hyvin tärkeä.
EnglishAt the present time, I would consider a statement of any kind to be premature.
Tällä hetkellä mikä tahansa asiaa koskeva lausunto on mielestäni liian aikainen.
EnglishThe international community has to consider now the long-term development issues.
Kansainvälisen yhteisön on nyt harkittava pitkän aikavälin kehitysyhteistyötä.
EnglishI do not however consider this to be a purely linguistic or philosophical issue.
Minusta tämä ei kuitenkaan ole puhtaasti kielellinen tai filosofinen kysymys.
EnglishIn fact, what we need to do in the short term is to consider job sharing again.
Itse asiassa lyhyellä aikavälillä meidän on jälleen harkittava työn jakamista.
EnglishIn the brief time available to me, I would like to consider two aspects of it.
Tässä lyhyessä puheenvuorossani haluaisin käsitellä kahta siihen liittyvää asiaa.
EnglishI will let Members consider the wisdom of that particular pearl in their own time.
Parlamentin jäsenet pohtikoot tämän suoranaisen helmen viisautta omalla ajallaan.
EnglishI do not think that is in line with what most citizens consider to be our job.
En usko, että se on sen mukaista, mitä useimmat kansalaiset pitävät tehtävänämme.
EnglishIn this regard I should like to raise two aspects that I consider fundamental.
Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille kaksi näkökohtaa, joita pidän olennaisina.
EnglishI consider this arrangement especially suitable for artisanal small businesses.
Pidän tätä järjestelyä erityisen sopivana pienille kotiteollisuusyrityksille.