EN considerable
volume_up
{adjective}

considerable (also: appreciable, distinguished, eminent, healthy)
There is still a considerable need for research into first-generation fuels.
Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden tutkimustarve on edelleen huomattava.
But there is also a considerable international dimension to this initiative.
Tällä aloitteella on kuitenkin myös huomattava kansainvälinen ulottuvuus.
This is a considerable improvement on the current international system.
Tämä on huomattava parannus verrattuna nykyiseen kansainväliseen järjestelmään.
considerable (also: big, deep, fabulous, grand)
volume_up
suuri {adj.}
Mr President, it is not only hushkits which are causing us considerable concern.
Arvoisa puhemies, hushkit-vaimentimet eivät ole ainoa suuri huolenaiheemme.
As such, the framework programme certainly makes a considerable contribution to this 10%.
Näihin 10 prosenttiin puiteohjelmalla on siis epäilemättä suuri osuus.
Considerable efforts are currently being made to make short sea shipping a success.
Nyt on meneillään suuri työ lähimerenkulun edistämiseksi.
considerable
volume_up
merkittävä {adj.} (henkilöstä)
A considerable number of high-profile activists were released in 2005 and 2006.
Merkittävä määrä korkean profiilin aktivisteja vapautettiin vuosina 2005 ja 2006.
The social protocol has been incorporated, and that is a considerable step forward.
Tämä on merkittävä edistysaskel.
European tourists bear a considerable part of the responsibility for this situation.
Eurooppalaisilla matkailijoilla on merkittävä osuus tässä kehityksessä.
considerable
volume_up
tärkeä {adj.} (henkilöstä)
This sector is of considerable importance for intercultural dialogue.
Tämä ala on erittäin tärkeä kulttuurienväliselle vuoropuhelulle.
My Group attaches considerable importance to the conclusion of this report.
Ryhmäni mielestä tämän mietinnön aikaansaaminen on erittäin tärkeä asia.
This represents a considerable success and one which should not be underestimated.
Se on hyvin tärkeä saavutus, jota ei voi todellakaan arvostaa liikaa.
considerable (also: heavy, noticeable)
Decisions are taken here that sometimes have considerable financial implications.
Siellä tehdään päätöksiä, joiden taloudellinen vaikutus on joskus tuntuva.
With the planned reform of the structural funds, this idea is very unlikely to be considered, given the considerable reduction in the objectives in general.
Hanketta on varsin vaikea ottaa huomioon rakennerahastojen harkitussa uudistuksessa, kun otetaan huomioon yleinen kohdealueiden tuntuva karsiminen.
Attaining these targets requires a considerable financial effort: EUR 58 billion, according to some meticulous calculations, from both public and private sources.
Tavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvaa taloudellista panostusta, joidenkin huolellisten laskelmien mukaan 58:aa miljardia euroa sekä julkisista että yksityisistä lähteistä.

Context sentences for "considerable" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is considerable, but it is still modest in comparison with what is at stake.
Edistys on huomattavaa, mutta tavoitteisiin nähden vielä kuitenkin vaatimatonta.
EnglishIreland, Great Britain and the Netherlands have also made considerable progress.
Myös Irlanti, Iso-Britannia ja Alankomaat ovat saavuttaneet huomattavaa edistystä.
EnglishThis agreement required considerable political courage and great determination.
Tämä sopimus vaati huomattavaa poliittista rohkeutta ja suurta päättäväisyyttä.
EnglishIn this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
Panemme merkille, että tässä asiassa komissio on toteuttanut tuntuvia toimia.
EnglishMy honourable colleague Martine Roure has done a considerable amount of work.
Arvoisa kollegani Martine Roure on tehnyt huomattavasti työtä mietinnön hyväksi.
EnglishFirstly, there has been a considerable delay in implementing the Lisbon strategy.
Ensinnäkin, Lissabonin strategian täytäntöönpano on viivästynyt merkittävästi.
EnglishThe natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
Keski-Aasian luonnonvarat, erityisesti kaasu- ja öljyvarat, ovat huomattavat.
EnglishThis represented a considerable simplification compared to the previous situation.
Tämä merkitsi huomattavaa yksinkertaistamista aiempaan tilanteeseen verrattuna.
EnglishIt has also shown considerable efficiency in approving the relevant measures.
Parlamentti on ollut äärimmäisen tehokas tarpeellisten keinojen hyväksymisessä.
EnglishThe European Union has made considerable progress, but much remains to be done.
Euroopan unioni on edistynyt alalla huomattavasti, mutta paljon on vielä tekemättä.
EnglishThe Commission's proposal already gives the new committee considerable powers.
Komission ehdotus sellaisenaan antaa uudelle komitealle merkittävät valtuudet.
EnglishThese practices led to considerable additional costs for the Community's budget.
Nämä toimet aiheuttivat yhteisön talousarvioon huomattavia lisäkustannuksia.
EnglishI cannot in all honesty complain because he spoke for some considerable time.
En voi rehellisesti sanottuna protestoida sitä vastaan, että hän puhui pitkään.
EnglishThis draft is no doubt a compromise but it also represents a considerable advance.
Ehdotus on kieltämättä kompromissi, mutta se merkitsee myös huomattavaa edistystä.
EnglishThe potential of trade as an engine for growth and employment is considerable.
Kauppa tarjoaa huomattavat mahdollisuudet kasvun ja työllisyyden edistämiseen.
EnglishCentral Europe has a considerable number of bright citizens with a desire to create.
Keski-Euroopassa on huomattavan paljon älykkäitä ihmisiä, joilla on luomishalua.
EnglishWe have therefore made considerable progress in the negotiations with the Council.
Olemme siksi saaneet huomattavaa edistystä aikaan neuvotteluissa neuvoston kanssa.
EnglishWe consider that considerable efforts need to be made with regard to management.
Mielestämme määrärahojen hallinnon alalla on vielä tehtävä huomattavia ponnisteluja.
EnglishIt raises considerable humanitarian concerns in Ireland and other Member States.
Tämä asia herättää suurta humanitaarista huolta Irlannissa ja muissa jäsenvaltioissa.
EnglishThirdly, the idea of the destruction of ivory meets with considerable resistance.
Kolmanneksi suunnitelma norsunluun tuhoamisesta saa osakseen voimakasta vastustusta.