EN considerably
volume_up
{adverb}

considerably (also: significantly, substantially)
The Employment Committee's report has considerably expanded this framework.
Työllisyysvaliokunnan mietinnössä tätä kehystä on huomattavasti monipuolistettu.
The administration of procurement will be considerably simplified.
Julkisiin hankintoihin liittyvää hallintoa yksinkertaistetaan huomattavasti.
A series of compromise amendments has improved the initial report considerably.
Useat kompromissitarkistukset ovat parantaneet alkuperäistä mietintöä huomattavasti.
considerably (also: hard)
Considerably limits the present derogations for cement kilns.
10 - rajoitetaan tuntuvasti sementtiuunien laitteistoja koskevia kumoamispäätöksiä.
We are proposing a system which considerably improves legal certainty for SMEs.
Ehdotamme järjestelmää, joka parantaa tuntuvasti pk-yritysten oikeusvarmuutta.
In both cases, the powers of our Parliament have been considerably enhanced.
Kummassakin tapauksessa Euroopan parlamentin valtuuksia on lisätty tuntuvasti.
considerably (also: greatly, widely)
These imports have risen considerably over the last five years.
Tämä tuonti on kasvanut suuresti viimeisen viiden vuoden aikana.
Decision-making in many other sectors can influence the position of sport very considerably.
Monien muiden sektoreiden päätöksenteko voi vaikuttaa erittäin suuresti urheilun asemaan.
MEPs are subject to the national rules of their Member States, and these differ considerably.
Euroopan parlamentin jäseniin sovelletaan heidän jäsenvaltioidensa kansallisia sääntöjä, jotka vaihtelevat suuresti.

Synonyms (English) for "considerably":

considerably

Context sentences for "considerably" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe welcome initiatives which considerably restrict the transport of live cattle.
Olemme tyytyväisiä aloitteisiin elävän karjan kuljetusten tiukasta rajoittamisesta.
EnglishThe point is that the efforts made on education have to be stepped up considerably.
Kyse on siitä, että koulutukseen suunnattuja ponnistuksia on lisättävä valtavasti.
EnglishWork and efforts to make progress on these issues must intensify considerably.
Meidän on tehostettava merkittävästi työtä ja toimia näiden kysymysten edistämiseksi.
EnglishThe regulations covering export subsidies have also been considerably tightened.
Vientitukien kontrollin määräyksiä on myös tiukennettu perusteellisesti.
EnglishIt simplifies matters considerably, and we are seeing the effects of that.
Se yksinkertaistaa asioita merkittävästi, ja sen vaikutukset ovat jo havaittavissa.
EnglishEverything must be done in order to assist these people, who have suffered considerably.
Näiden kovasti koeteltujen ihmisten auttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.
EnglishWith regard to specific new own resources, positions still differ considerably.
Mitä tulee tiettyihin uusiin omiin varoihin, näkökannat eroavat vielä paljon toisistaan.
EnglishThe EU's abstention waters down the message considerably, and weakens the Council itself.
EU:n pidättäytyminen vesittää viestiä merkittävästi ja heikentää itse neuvostoa.
EnglishFrontex has also been considerably strengthened over the past six months.
Lisäksi Frontexia on kuuden viime kuukauden aikana vahvistettu merkittävästi.
EnglishAdditionally, food safety has been accorded considerably more attention.
Elintarviketurvallisuuteen on myös kiinnitetty merkittävästi enemmän huomiota.
EnglishWhat actually worried me considerably was what Mr Sarkozy said yesterday.
Se, mitä presidentti Sarkozy sanoi eilen, huolestutti minua erittäin paljon.
Englishpossibilities considerably, thereby quickly bringing the countries and people
prosenttia. Tekninen kehitys, joka paransi merkittävästi kulkuyhteyksiä,
EnglishThe Treaty of Lisbon guarantees us considerably more powers than we have at present.
Lissabonin sopimus takaa meille paljon enemmän valtaa kuin meillä nyt on.
EnglishI believe that the guidelines have benefited considerably from Parliament’s contribution.
Mielestäni parlamentin työ on ollut suuntaviivojen kannalta hyvin hyödyllistä.
EnglishFifthly, use of the most hazardous chemicals of all should be considerably restricted.
Viidenneksi kaikkein vaarallisimpien kemikaalien käyttöä on rajoitettava voimakkaasti.
Englishto strengthen considerably the "pan-Europeanism" that is already well established,
vahvistavan sitä yleiseurooppalaisuutta, paneurooppalaisuutta, joka jo
EnglishFirst, the transitional conversion periods are considerably extended.
Ensinnäkin sopeutumiselle myönnettyjen siirtymäaikojen merkittäviä pidennyksiä.
EnglishIts annual harvest varies quite considerably and its price also fluctuates greatly.
Sen vuotuiset sadot vaihtelevat melko paljon ja toisaalta sen hinta vaihtelee myös paljon.
EnglishIn the tropical regions particularly, considerably more methane is emitted.
Erityisesti trooppisilla alueilla metaania syntyy merkittävästi enemmän.
EnglishOf course, the conclusions of this debate are considerably more important.
Ja tietysti myös täällä käydyn keskustelun johtopäätökset ovat vielä paljon tärkeämpiä.