EN consideration
volume_up
{noun}

1. general

consideration (also: benefit, compensation, fee, indemnification)
The financial consideration therefore corresponds pro rata for one year to the sum established in the previous Protocol.
Taloudellinen korvaus vastaa sen vuoksi yhden vuoden osalta suhteellisesti edellisessä pöytäkirjassa sovittua summaa.
The amendments show that, as regards free provision, it is quite possible to give the donor a small consideration for his/her trouble.
Arvoisa puhemies, tarkistuksista ilmenee, että maksuttoman veren keräämisen kannalta luovuttajalle voidaan mainiosti antaa pieni korvaus nähdystä vaivasta.
consideration (also: advisement, deliberation, forethought)
Considerations to do with prevention therefore take a back seat.
Ennaltaehkäisyä koskeva harkinta joutuu siksi taka-alalle.
I am pleased that this is only 'under consideration' since it is a question of very great importance for consumers in Europe.
Olen iloinen siitä, että olemme vasta " harkinta-asteella" , koska tämä kysymys on erittäin tärkeä kuluttajille Euroopassa.
consideration
Obviously too, the consideration of probationary periods in contracts of appointment for managers will be a strong supplement to the direction which we want to take.
On selvää, että myös sopimuksiin sisällytettävien koeaikojen harkitseminen johtajia nimitettäessä olisi jatkossa tehokas lisä pyrkimäämme suuntaan.
We should also be prepared to begin consideration of measures that will help bring Turkey closer to our values and our economic approach.
Meidän on myös oltava valmiita aloittamaan sellaisten toimien harkitseminen, jotka auttavat saamaan Turkin lähemmäksi meidän arvojamme ja meidän taloudellisia näkökantojamme.
consideration (also: bounty, fee, honorarium, incentive)
consideration (also: charge, disbursal, fare, fee)
volume_up
maksu {noun}
consideration (also: daintiness, delicacy, discretion)
consideration (also: chivalry, courtesy)
consideration
This would enable further consideration of the availability of alternatives in the future.
Tällä mahdollistettaisiin vaihtoehtojen saatavuuden huomioonottaminen tulevaisuudessa.

2. law

consideration
Consideration of this report began in confusion during the first reading.
Arvoisa komission jäsen, joudun toistamaan sosialistien kannan tästä tekstistä, jonka tutkiminen alkoi sekaannuksella ensimmäisessä käsittelyssä.
Likewise, for me personally, the fact that consideration is being given to banning the NPD (National Democratic Party of Germany) sends out a very important social signal.
Samoin sen tutkiminen, voitaisiinko Saksan kansallisdemokraattinen puolue NPD mahdollisesti kieltää, oli minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä yhteiskunnallinen signaali.

Synonyms (English) for "consideration":

consideration

Context sentences for "consideration" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, the budget transfer under consideration is based on two proposals.
Arvoisa herra puhemies, esillä oleva budjettisiirto perustuu kahteen esitykseen.
EnglishWe probably have not given enough consideration to this issue in this Parliament.
Tässä parlamentissa ei luultavasti ole kiinnitetty asiaan riittävästi huomiota.
EnglishFor example, uncontrolled migration has not been given sufficient consideration.
Esimerkiksi hallitsematonta muuttoliikettä ei ole otettu riittävästi huomioon.
EnglishIn evaluating this experiment, due consideration must be given to these aspects.
Kokeilun arvioinnissa täytyy kiinnittää erityistä huomiota näihin näkökohtiin.
EnglishI would ask you, when evaluating the options, to give consideration to this one.
Toivon teidän harkitsevan tätä mahdollisuutta arvioidessanne eri vaihtoehtoja.
EnglishWe should also give more consideration to children in pre-school institutions.
Meidän olisi myös kiinnitettävä enemmän huomioita esikouluissa oleviin lapsiin.
EnglishThe Commission has certainly taken note, so this will be taken into consideration.
(EN) Komissio on varmasti pannut pyynnön merkille, joten pyyntö otetaan huomioon.
EnglishI hope that this aspect will be given due consideration in the debates in Hanoi.
Toivon, että tätä seikkaa käsitellään asiaankuuluvasti Hanoin keskusteluissa.
EnglishBut I have taken on board your suggestion and I will give it further consideration.
Olen kuitenkin pannut ehdotuksenne merkille ja tarkastelen sitä myöhemmin lisää.
EnglishWe also have to take into consideration research in the field of alternative fuels.
Myös vaihtoehtoisten polttoaineiden alalla tehtävä tutkimus on otettava huomioon.
EnglishMore consideration must be given to this when implementing future legislation.
Tähän on kiinnitettävä enemmän huomiota, kun uusi lainsäädäntö pannaan täytäntöön.
EnglishGiven the absence of consideration of this matter, I abstained on the report.
Koska tätä seikkaa ei ole otettu huomioon, pidättäydyin äänestämästä mietinnöstä.
EnglishThe tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
Torinon murhenäytelmä nostaa parlamentin harkittavaksi myös toisen kysymyksen.
EnglishThe cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Kustannuskysymys oli teollisuusvaliokunnassa luonnollisesti vahvasti esillä.
EnglishYour comment will, therefore, certainly be taken into consideration, Mrs Kauppi.
Hyvä parlamentin jäsen Kauppi, kommenttinne otetaan aivan varmasti huomioon.
EnglishIt is an unacceptable situation, and that alone requires special consideration.
Tilannetta ei voida hyväksyä, ja jo pelkästään se edellyttää erityistä tarkastelua.
EnglishThis issue bears some relation to the consideration of Russia as a market economy.
Tähän aiheeseen liittyy tietyllä tavalla Venäjän määrittäminen markkinataloudeksi.
EnglishWhen we talk about political parties, we must take two problems into consideration.
Kun puhumme poliittisista puolueista, meidän on otettava huomioon kaksi ongelmaa.
EnglishWe should give serious consideration to this and not brush it under the carpet.
Meidän olisi harkittava tätä vakavasti eikä vain lakaistava asiaa maton alle.
EnglishEvery policymaker and decision-maker should give this matter due consideration.
Jokaisen poliitikon ja päätöksentekijän olisi otettava tämä seikka huomioon.