"to consign" translation into Finnish

EN

"to consign" in Finnish

EN to consign
volume_up
[consigned|consigned] {verb}

We now have the opportunity to ensure that the financial instability of the past can be consigned to the files of history.
Meillä on nyt tilaisuus varmistaa, että entisaikojen rahapoliittinen epävakaus voidaan siirtää historian arkistoihin.
(PL) Mr President, in Central America, the term 'European Union' is gradually being consigned to the dictionary of rare expressions.
(PL) Arvoisa puhemies, Keski-Amerikassa termi "Euroopan unioni" ollaan siirtämässä vähitellen harvinaisten ilmaisujen sanakirjaan.
Like many other speakers, I should like to mention the Western Balkans, which must not be consigned to a black hole, surrounded by Member States of the Union.
Monien muiden puhujien tavoin haluaisin mainita Länsi-Balkanin maat, joita ei voi sysätä unionin jäsenvaltioiden ympäröimään mustaan aukkoon.

Context sentences for "to consign" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe debates in the Netherlands and France have done nothing to consign them to oblivion.
Alankomaissa ja Ranskassa käyty keskustelu ei ole jättänyt niitä unholaan.
EnglishHarmonisation will consign Europe to the margins of global competition.
Yhdenmukaistamisen takia Euroopan unioni ajautuisi syrjään maailmanlaajuisessa kilpailussa.
EnglishToday's world has a chance to consign those diseases to the history books, and we have to succeed.
Nykymaailmalla on mahdollisuus toimittaa nämä taudit historian kirjoihin, ja meidän on onnistuttava.
EnglishThe technical, financial and economic means to overcome hunger and consign it to oblivion are available.
Tekniset, rahoitukselliset ja taloudelliset keinot nälän torjumiseksi ja kukistamiseksi ovat olemassa.
EnglishTherefore, I do not believe that the Presidency is trying to neglect Gothenburg or consign it to oblivion.
Näin ollen en katso, että puheenjohtajavaltio yrittää lyödä laimin Göteborgin päätelmiä tai unohtaa ne.
EnglishIt is an attempt to consign any chance of alternative routes to European integration to the dustbin of history.
Kyse on yrityksestä pyyhkäistä historian romukoppaan kaikki Euroopan yhdentymiseen liittyvät vaihtoehtoiset tiet.
EnglishWe hope to consign the death penalty to the history books as a form of punishment which has no place in the modern world.
Toivomme, että kuolemantuomio siirtyy historiankirjoihin rangaistusmuotona, jolle ei ole sijaa nykymaailmassa.
EnglishIf all small countries endorse this, we will fortunately be able to consign this nonsense of Mr Giscard d'Estaing's to the scrap heap.
Jos kaikki pienet maat tukevat tätä, voimme onneksi jättää Giscard d'Estaingin puheet omaan arvoonsa.
EnglishDoes that mean we should consign that embryo-human being to the dustbin rather than using it for scientific research?
Tarkoittaako tämä, että meidän olisi määrättävä alkio-ihmisolento mieluummin jäteastiaan kuin tieteelliseen tutkimukseen?
EnglishI will end, Madam President, by saying that adopting this amended directive will consign Bolkestein to oblivion.
Arvoisa puhemies, päätän puheeni toteamalla, että hyväksymällä tarkistetun direktiivin jätämme Bolkesteinin direktiivin unohduksiin.
EnglishI believe that it is necessary to put pressure also on other countries, such as America and China, to consign this action to history.
Uskon, että on painostettava muitakin maita, kuten Yhdysvaltoja ja Kiinaa, jotta kuolemanrangaistus jää historiaan.
EnglishWe either try to improve the product and market it effectively within the court of public opinion, or we consign the whole project to oblivion.
Joko yritämme kehittää tuotetta ja markkinoida sitä tehokkaasti kansalaisille tai unohdamme koko hankkeen.
EnglishWith these thoughts in mind, I would like to consign the Council' s budget proposal to a reading in the European Parliament.
Näiden ajatusten myötä haluan omasta puolestani olla lähettämässä neuvoston talousarvioesitystä Euroopan parlamentin käsittelyyn.
EnglishEurope must henceforth consign such methods of persuading people of the supreme merits of its policies to the scrap-heap.
Euroopan pitäisi jättää historian roskakoriin tämä tapa, jolla yritetään vakuuttaa kansalaisia harjoitetun politiikan erinomaisuudesta.
English   Mr President, ladies and gentlemen, if we want to consign poverty to history, the gap between words and deeds needs to be closed.
   Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jotta köyhyys voidaan poistaa, on kurottava umpeen puheiden ja tekojen välinen kuilu.
EnglishI hope that the revision of EU food legislation incorporating the European Parliament's proposals will help to consign such scares to history.
Toivon, että EU: n elintarvikelainsäädännön tarkistamisen ja Euroopan parlamentin ehdotuksien avulla tällaiset hysteriat jäävät historiaan.
EnglishParliament voted by 365 votes to 135 not merely to consign financial aid for Turkey to the reserve but to delete it from the reserve altogether.
Äänin 365 puolesta ja 135 vastaan täysistunto ei vain laittanut Turkille annettavaa rahoitustukea varaukseksi, vaan pyyhki yli koko varauksen.
EnglishThe Constitution also sets out the measures that we should take, and so it would be a serious mistake to consign women’s issues to the field of social policy.
Perustuslaissa määritellään myös toimet, jotka meidän pitäisi toteuttaa, joten olisi vakava virhe haudata naiskysymykset sosiaalipolitiikkaan.
EnglishThat is why the immigration issue is something that Member States are keen to consign to the European negotiation tables, and that is how history gets to repeat itself.
Tämän vuoksi jäsenvaltiot ottavat maahanmuuttokysymyksen EU:ssa mielellään neuvottelupöydälle, ja näin historia alkaa toistaa itseään.
EnglishMy group and the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy propose to consign summer smog to the past by 2020.
Ryhmäni ja ympäristönsuojeluvaliokunta esittävät, että kesäinen saastesumu on menneisyyttä vuonna 2020. Se on mahdollista, jos lopetetaan kokonaan saastuttavan aineen NOx:n käyttö.