"consistent" translation into Finnish

EN

"consistent" in Finnish

EN consistent
volume_up
{adjective}

consistent (also: coherent, consequent, linear, logical)
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Komission toimintasuunnitelma on Tukholman ohjelman johdonmukainen ruumiillistuma.
We therefore advocate other solutions, given that the report is not consistent.
Tästä syystä kannatamme muita ratkaisuja, koska mietintö ei ole johdonmukainen.
Nevertheless, the French government' s attitude is not entirely consistent.
Ranskan hallituksen asenne ei ole kuitenkaan johdonmukainen.
consistent (also: equivalent)
Mrs Jackson will have noted that we can accept Amendment No 34, which is entirely consistent with the Commission's original text.
Jackson voi nähdä tästä, että voimme kyllä hyväksyä tarkistuksen 34, joka on täysin yhtäpitävä komission alkuperäisen tekstin kanssa.
consistent
volume_up
ristiriidation {adj.}
We should endeavour to create legislation that is clear, consistent and easy to grasp.
Meidän on pyrittävä laatimaan selkeä, yhtenäinen ja helposti ymmärrettävä lainsäädäntö.
But it should be done on an open and consistent basis.
Toimintaperustan on kuitenkin oltava avoin ja yhtenäinen.
Se on johdonmukainen ja hyvin yhtenäinen.

Synonyms (English) for "consistent":

consistent

Context sentences for "consistent" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe voted against an increase in personnel there because we are being consistent.
Äänestimme sen osalta henkilöstön lisäystä vastaan, koska olemme johdonmukaisia.
EnglishIn addition, sanctions which are absolutely clear and consistent must be imposed.
Lisäksi on määrättävä pakotteita, jotka ovat todella selviä ja johdonmukaisia.
EnglishI want to thank the people of Munster for their consistent support over the years.
Haluan kiittää Munsterin asukkaita heidän jatkuvasta tuestaan vuosien saatossa.
EnglishTo be consistent with the medium-term orientation of the ECB's monetary policy
Jotta viitearvo olisi yhdenmukainen EKP:n rahapolitiikan strategian keskipitkän
EnglishLegislation should be introduced in Iran that is consistent with international law.
Iranissa olisi otettava käyttöön kansainvälisen oikeuden mukainen lainsäädäntö.
EnglishEnergy efficiency is one of the elements in a consistent, rational energy policy.
Energiatehokkuus on yksi osa-alue yhdenmukaisessa ja järkevässä energiapolitiikassa.
EnglishFirstly, some people are calling for a ban on PVC, but we must be consistent.
Ensinnäkin jotkut vaativat PVC: n käytön kieltämistä. Olkaamme johdonmukaisia.
EnglishThe European Central Bank has built up its credibility through consistent policies.
Euroopan keskuspankki on saavuttanut uskottavuutensa johdonmukaisella politiikalla.
EnglishThere must be a safe and consistent delivery of humanitarian aid to those in need.
Apua tarvitseville on toimitettava jatkuvaa humanitaarista apua turvatuissa oloissa.
EnglishThey must be allowed to develop under a flexible and consistent regulatory framework.
Niiden on sallittava kehittyä joustavassa ja johdonmukaisessa sääntelykehyksessä.
EnglishThe European Parliament will be consistent with the positions it has always held.
Euroopan parlamentti pitää johdonmukaisesti kiinni omaksumistaan kannoista.
EnglishHowever, what we do must also be consistent with cooperation for development.
Meidän on kuitenkin oltava johdonmukaisia kehitystä koskevassa yhteistyössä.
EnglishSo the procedure to vote electronically is perfectly consistent with the Rules.
Niinpä on täysin työjärjestyksen mukaista, että äänestys toimitetaan koneäänestyksenä.
EnglishEurope must adopt a more assertive and consistent role when defending human rights.
Euroopan on puolustettava ihmisoikeuksia entistä itsevarmemmin ja johdonmukaisemmin.
EnglishWe must therefore be consistent as regards both our policies and our resources.
Meidän on siis oltava johdonmukaisia sekä politiikoissa että resursseissa.
EnglishIn order to be consistent, the European Union must establish such methods.
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi EU:n on otettava käyttöön tällaiset menetelmät.
EnglishThis has been reflected in the consistent line this Parliament has taken in the past.
Tämä on heijastunut parlamentin viime vuosina noudattamassa yhtenäisessä linjassa.
EnglishNew measures must be considered for the development of consistent European plans.
On harkittava uusia toimia johdonmukaisten eurooppalaisten suunnitelmien laatimiseksi.
EnglishThe European Union must be consistent in its policy towards third countries.
Euroopan unionin on toimittava kolmansien valtioiden osalta johdonmukaisesti.
EnglishWe need to be consistent in our exercise of the right to ask a blue-card question.
(EL) Meidän on noudatettava johdonmukaisesti oikeutta esittää sinisen kortin kysymys.