EN consistently
volume_up
{adverb}

consistently
The framework strategy of gender mainstreaming is being implemented consistently.
Tasa-arvon valtavirtaistamisen puitestrategiaa sovelletaan johdonmukaisesti.
It consistently avoided references to deadlines and specific objectives.
Se vältti johdonmukaisesti viittauksia määräaikoihin ja erityisiin tavoitteisiin.
This approach will undoubtedly bear fruit if pursued consistently.
Johdonmukaisesti sovellettuna tämä menetelmä osoittautuu epäilemättä hedelmälliseksi.
consistently
This is the right way forward, because the principle of subsidiarity must be implemented consistently in youth affairs.
Tämä on oikea suunta, koska toissijaisuusperiaatetta on noudatettava yhdenmukaisesti nuorisoasioissa.
Instead, it focuses on formulating the policies and on ensuring that the decisions are implemented consistently by the NCBs.
Sen sijaan se määrittelee eurojärjestelmän politiikan ja varmistaa, että kansalliset keskuspankit panevat päätökset yhdenmukaisesti täytäntöön.
If we really want to combat tax havens, the Union must also equip itself with the resources to conduct this policy consistently.
Jos haluamme todella taistella veroparatiiseja vastaan, unionin on hankittava myös välineet, joilla veropolitiikkaa voidaan harjoittaa yhdenmukaisesti.
consistently
The Union can make a difference if it acts coherently and consistently.
Unioni saa paljon aikaan, jos se toimii yhtenäisesti ja sitkeästi.
Se on tehtävä yhtenäisesti.
This does not consistently use the three working languages, German, English and French, with which we could reach the majority of the population.
Sivustolla ei käytetä yhtenäisesti kolmea työkieltä saksaa, englantia ja ranskaa, joiden kautta voisimme tavoitteen valtaosaan kansasta.

Synonyms (English) for "consistently":

consistently
consistent

Context sentences for "consistently" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMadam President, I have consistently opposed EU meddling in the defence sphere.
(EN) Arvoisa puhemies, olen aina vastustanut EU:n sekaantumista puolustusasioihin.
EnglishEU legislators have brought to light the consistently great pressure they exert.
Euroopan unionin lainsäätäjät ovat osoittaneet kestävänsä voimakastakin painostusta.
EnglishThe Commission, as Mrs Bonino pointed out, must use its powers much more consistently.
Rouva Bonino sanoi, että komission on syytä käyttää valtuuksiaan johdonmukaisemmin.
EnglishThis has been a consistently high priority for the Hungarian Presidency.
Tämä on ollut Unkarin keskeinen tavoite puheenjohtajuuskautemme alusta lähtien.
EnglishWe will not be able to do this if we lose our ability to act consistently.
Emme kykene tähän, jos menetämme mahdollisuutemme yhtenäiseen esiintymiseen.
EnglishEuropean policy must focus consistently on the interests of the people of Europe.
EU:n politiikassa on keskityttävä jatkuvasti EU:n kansalaisten etuihin.
EnglishMy group has been consistently in favour of both Bulgaria’s and Romania’s accession.
Ryhmäni on koko ajan kannattanut sekä Bulgarian että Romanian liittymistä.
EnglishEconomic reforms need to be implemented more consistently than has been the case to date.
Talousuudistukset täytyy toteuttaa johdonmukaisemmin kuin tähän mennessä on tehty.
EnglishThe EU has consistently taken the lead in efforts to reduce the impact of climate change.
EU on jatkuvasti johtanut pyrkimyksiä vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.
EnglishThere are many things that Russia needs from us, but we consistently lose the initiative.
Venäjä tarvitsee meiltä monia seikkoja, mutta me vain jatkuvasti menetämme aloitteen.
EnglishThis right ensures that OLAF can consistently defend the results of its investigations.
Tämä oikeus takaa sen, että OLAF voi jatkuvasti puolustaa omien tutkimustensa tuloksia.
EnglishVarious instruments are used in parallel, and sometimes not very consistently.
Eri välineitä hyödynnetään rinnakkain ja toisinaan epäyhtenäisesti.
EnglishOur most important proposal for improvement should be put into practice consistently.
Tärkein parannusehdotuksemme vaatii yhtenäistä käytännön toteutusta.
EnglishInstead, we should consistently pursue every opportunity to make savings.
Sen sijaan meidän on jatkuvasti käytettävä kaikki tilaisuudet säästää.
EnglishShe has consistently been denied a voice, as have her supporters.
Sekä häntä että hänen kannattajiaan estetään jatkuvasti tuomasta ääntään kuuluviin.
English...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
EnglishBut within the EU do we always consistently practise what we preach?
Mutta voidaan kysyä, toimimmeko me aina EU:ssa julistustemme mukaisesti.
EnglishWomen's rights, as has already been mentioned, are also consistently being violated.
Kuten on jo todettu, myös naisten oikeuksia rikotaan jatkuvasti.
EnglishWe have consistently said that this is an extremely complex issue.
Olemme jatkuvasti todenneet, että kyseessä on hyvin monimutkainen kysymys.
EnglishI regret the fact that some female Members consistently mix these two issues together.
Pahoittelen sitä, että jotkut parlamentin naisjäsenet sekoittavat jatkuvasti nämä kaksi asiaa.