"consolidated" translation into Finnish

EN

"consolidated" in Finnish

EN consolidated
volume_up
{adjective}

consolidated

Synonyms (English) for "consolidated":

consolidated

Context sentences for "consolidated" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishthis package, Regulation ECB/2001/13 concerning the consolidated balance sheet
osa, Euroopan keskuspankin asetus EKP/2001/13 rahalaitossektorin konsolidoidusta
EnglishOverall, Bulgaria has consolidated and deepened the stability of its institutions.
Bulgaria on kaiken kaikkiaan lujittanut ja syventänyt instituutioidensa vakautta.
EnglishThis meant that the 64 amendments were replaced by a single, consolidated text.
Tämän seurauksena 64 tarkistusta korvattiin yhdellä konsolidoidulla tekstillä.
EnglishRatification of the ILO's 2006 Consolidated Maritime Labour Convention (debate)
Merityötä koskevan ILO:n vuoden 2006 yleissopimuksen ratifiointi (keskustelu)
EnglishTherefore, cohesion policy must be improved and expansion must be consolidated.
Siksi yhteenkuuluvuuspolitiikkaa on parannettava, ja laajentuminen vakiinnutettava.
EnglishBank (ECB) approved a new Regulation concerning the consolidated balance sheet
kokouksessa uuden rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevan asetuksen,
EnglishIt will not be until that date that we have a consolidated position in the Council.
Vasta kyseisenä ajankohtana meillä on neuvoston asianmukaisesti vahvistettu kanta.
EnglishIt is also in our interest that relations between Ukraine and Russia are consolidated.
Meille on tärkeää myös se, että Ukrainan ja Venäjän välisiä suhteita lujitetaan.
EnglishRegulation concerning the consolidated balance sheet of the MFI sector (ECB/1998/16)
asetusta (EKP/1998/15) että rahalaitossektorin konsolidoitua tasetta koskevaa
EnglishRatification of the ILO's 2006 Consolidated Maritime Labour Convention (vote)
Merityötä koskevan ILO:n vuoden 2006 yleissopimuksen ratifiointi (äänestys)
EnglishI believe we need to show that democracy means a consolidated, transparent State.
Mielestäni meidän on osoitettava demokratian tarkoittavan yhtenäistä, avointa valtiota.
EnglishThe political situation is stable, and democratic achievements have been consolidated.
Maan poliittinen tilanne on vakaa, ja demokratian edistys on saatu vakiinnutetuksi.
EnglishAll these issues require a strong, consolidated response from the European Union.
Nämä ongelmat vaativat Euroopan unionilta lujaa ja yhtenäistä toimintaa.
EnglishAs you know, the allocation of frequencies is due to be consolidated in 2003.
Kuten tiedätte, taajuuksien jako on vahvistettava nimenomaan vuonna 2003.
EnglishThe long-term goal of the Commission is to achieve a consolidated corporate tax base.
Komission pitkän aikavälin tavoitteena on ottaa käyttöön yhtenäistetty yhtiöveropohja.
EnglishThe text is clarified and three Regulations are consolidated into a single text.
Teksti on selkeä, ja kolme asetusta konsolidoidaan yhdeksi tekstiksi.
EnglishThe EU's consolidated enlargement agenda covers the Western Balkans and Turkey.
EU:n lujitettu laajentumissuunnitelma kattaa Länsi-Balkanin ja Turkin.
EnglishIn December last year the Council agreed a consolidated wording of the decision.
Viime vuoden joulukuussa neuvosto pääsi yksimielisyyteen päätöksen kiinteästä sanamuodosta.
EnglishIt is very important that the market for fish in the EU is reformed and consolidated.
On hyvin tärkeää, että EU: n kalamarkkinoita uudistetaan ja tarkistetaan.
EnglishSubject: Commission proposals on a common consolidated corporate tax base
Aihe: Yhteistä yhtenäistettyä yhtiöveropohjaa koskevat komission ehdotukset