"consolidation" translation into Finnish

EN

"consolidation" in Finnish

EN consolidation
volume_up
{noun}

1. general

Consolidation would mean a further 10 years without an improvement in the legal basis.
Yhdistäminen tarkoittaisi, että kestäisi toiset 10 vuotta, ennen kuin oikeusperusta paranisi.
The consolidation of the previous Directives, and their harmonisation and modernisation, is certainly a very important step.
Nykyisten direktiivien yhdistäminen, yhdenmukaistaminen ja ajanmukaistaminen on varmasti merkittävä askel.
Therefore, their consolidation into a single general clause is clear, simple and straightforward.
Näiden eri lausekkeiden yhdistäminen yhdeksi ainoaksi yleiseksi lausekkeeksi on näin ollen selkeää, yksinkertaista ja mutkatonta.
consolidation (also: coordination)

2. economics

consolidation
In this way, the Member States will also have more scope for investment in their budgets, even though consolidation is still an important goal.
Jäsenvaltioiden talouksilla on näin ollen myös enemmän mahdollisuuksia investoida, vaikka julkistalouksien vakautus säilyy jatkossakin tärkeänä tavoitteena.
consolidation
National and also, as Mrs van den Burg has already mentioned, panEuropean consolidation and restructuring in this sector is market led.
Alalla tapahtuva kansallinen – ja kuten jäsen van den Burg jo mainitsi – yleiseurooppalainen konsolidaatio ja uudelleenjärjestelyt ovat markkinajohtoisia.

3. figurative

consolidation
It entails the consolidation of relations in good faith between the EU's institutions.
Siihen sisältyy vilpitön suhteiden lujittaminen EU:n toimielinten kesken.
The consolidation of peace and stability benefits not only the region but also Europe as a whole.
Rauhan ja vakauden lujittaminen hyödyttää paitsi Balkanin aluetta myös koko Eurooppaa.
This budget’s main aim will be the consolidation of the European area of freedom, security and justice.
Tämän talousarvion päätavoitteena on vapauteen, turvallisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvan eurooppalaisen alueen lujittaminen.
Fiscal consolidation is inevitable because countries accumulated high debts.
Julkisen talouden vahvistaminen on välttämätöntä, sillä valtioilla on suuria velkoja.
The consolidation of national budgets must be given a significant role over the coming years.
Kansallisten talousarvioiden vahvistaminen on katsottava merkittäväksi tulevina vuosina.
The trademark of the Barroso Commission’s strategy on enlargement is consolidation.
Barroson komission laajentumisstrategian tavaramerkkinä on ollut unionin vahvistaminen.
consolidation (also: confirmation, corroboration, ratification)
consolidation

Synonyms (English) for "consolidation":

consolidation

Context sentences for "consolidation" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, experience of consolidation in the financial market has been positive.
Ensinnäkin rahoitusmarkkinoilla on saatu myönteistä kokemusta keskittymisestä.
EnglishThey jeopardise the consolidation of the rule of law and democracy in Ukraine.
Ne vaarantavat oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian vahvistamisen Ukrainassa.
EnglishThat is why I am insisting that we need fiscal consolidation and structural reform.
Vaadin siksi päättäväisesti julkisen talouden vakauttamista ja rakenneuudistusta.
EnglishThe consolidation of funds from different schemes poses practical difficulties.
Varojen konsolidointi eri järjestelmien avulla aiheuttaa käytännön ongelmia.
EnglishVAT harmonisation is about centralisation and the consolidation of EU power.
Alv:n yhdenmukaistamisella pyritään keskittämiseen ja EU:n vallan vahvistamiseen.
EnglishWe will assist any process that leads to the consolidation of a democratic Ukraine.
Avustamme kaikissa menettelyissä, jotka johtavat Ukrainan demokratian lujittamiseen.
EnglishIt might, if anything, be said that there is too little cross-border consolidation.
Voitaisiin sanoa etenkin, että rajat ylittävä keskittyminen on ollut liian vähäistä.
EnglishWhere do its strengths lie, and why has little consolidation taken place in Europe?
Mitkä ovat sen vahvuudet, ja miksi Euroopassa on tapahtunut niin vähän keskittymistä?
EnglishFor Ireland, the consolidation of the banking system can be regarded as the key element.
Irlannin kohdalla päätavoitteena voidaan pitää pankkijärjestelmän vahvistamista.
EnglishParliament will be informed of this consolidation as soon as it is complete.
Parlamentille tiedotetaan määräysten vahvistamisesta heti kun se on saatu toteutettua.
EnglishThis would be a huge political boost to consolidation of peace in that area.
Tällä poliittisella toimella olisi valtava vaikutus rauhan vakiinnuttamiseksi alueella.
EnglishWe are now also responsible for the further consolidation of democracy in that country.
Nyt olemme vastuussa myös siitä, että maan demokratiaa vakautetaan edelleen.
EnglishBecause our main objective is the definitive consolidation of the Barcelona process.
Sillä meidän varsinainen tavoitteemme on Barcelonan prosessin lopullinen vakauttaminen.
EnglishThe proposal seeks simply to simplify the consolidation of current legislation.
Ehdotuksella pyritään vain yksinkertaistamaan voimassa olevan lainsäädännön konsolidointia.
EnglishFiscal consolidation should be perceived as a way of generating increased growth.
Julkisen talouden vakauttamista olisi pidettävä tapana lisätä kasvua.
EnglishHow can we ensure that this happens in an era of budgetary consolidation?
Kuinka voisimme taata, että näin tapahtuu julkisen talouden vakauttamisen yhteydessä?
EnglishWe are also positive about the partial consolidation of the Union's democratic standards.
Suhtaudumme myös myönteisesti unionin demokratiasisällön osittaiseen vahvistamiseen.
EnglishNo one in Europe is radically arguing for an excessive budget consolidation.
Kukaan EU:ssa ei kannata talouden liiallista vakauttamista, ei kukaan.
EnglishOur cohesion and consolidation policy must cover all European regions.
Koheesio- ja vakauttamispolitiikallamme on katettava kaikki Euroopan alueet.
EnglishIf those are included within Mr Barroso’s idea of consolidation, that is fine.
Jos nämä näkökohdat sisältyvät puheenjohtaja Barroson ajatukseen vahvistamisesta, hyvä niin.