"to contaminate" translation into Finnish

EN

"to contaminate" in Finnish

EN to contaminate
volume_up
[contaminated|contaminated] {verb}

Without proper pre-treatment, the highly toxic components can contaminate soil and groundwater, as well as pollute the air.
Hyvin myrkylliset komponentit voivat ilman asianmukaista esikäsittelyä saastuttaa maaperää, pohjavesiä ja ilmaa.
Whole communities could be contaminated overnight.
Kokonainen väestö voitaisiin saastuttaa yhdessä yössä.
Despite the self-inflicted interruption in supplies, we must not allow our agricultural industry to be contaminated with GMOs.
Huolimatta siitä, että olemme itse aiheuttaneet tuotannon keskeytymisen, emme saa antaa GMO:iden saastuttaa maatalousteollisuuttamme.
In its opinion, putting out to tender is 'a purely economic process which should not be contaminated so as to achieve other goals'.
Se katsoo, että tarjouskilpailuttaminen on puhtaasti taloudellinen prosessi, jota ei pitäisi pilata pyrkimällä muihin tavoitteisiin.
We are first of all asking for a list of all the toxic substances which can contaminate our food through pollution, be it of air, water, or soil.
Vaadimme ensiksi inventaariota kaikista myrkyllisistä aineista, jotka voivat pilata ravintomme ilman, veden ja maaperän saastumisen välityksellä.

Context sentences for "to contaminate" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn any case, the risk was knowingly taken to contaminate millions of human beings.
Joka tapauksessa on otettu tietoinen riski taudin tarttumisesta miljooniin ihmisiin.
EnglishPornography, paedophile networks, drug pages and political extremism all contaminate the Net.
Porno, pedofiilien verkostot, huumesivut ja poliittiset äärimmäisyysliikkeet saastuttavat verkon.
EnglishThe dogma of the free movement of goods was transformed into the freedom to contaminate cattle and humans.
Tavaroiden vapaan liikkuvuuden oppi muuttui nautojen ja ihmisten vapaan tartuttamisen opiksi.
EnglishI want it to be clarified that GMOs will never be allowed to contaminate an organic farm.
Haluan selvennettävän, ettei muuntogeenisten organismien koskaan anneta kontaminoida luonnonmukaista viljelystä.
EnglishIt is pleasing to see that a number of amendments that tended to contaminate this text have been withdrawn.
Olen tyytyväinen nähdessäni, että monet tarkistukset, joilla pyrittiin pilaamaan teksti, on peruttu.
EnglishThere is enough mercury in a single thermometer to contaminate fish in a twenty-hectare lake.
Yhdessä ainoassa lämpömittarissa on riittävästi elohopeaa 20 hehtaarin kokoisen järven kalakannan saastuttamiseen.
EnglishIt is a labelling threshold; there is no right to contaminate.
Kyseessä on merkitsemiseen sovellettava enimmäisraja-arvo, eikä muuntogeenisten organismien esiintyminen ole oikeutettua.
EnglishIf not, this problem might well contaminate the rest of Africa, which could have disastrous consequences.
Jos niin ei tapahdu, nämä ongelmat saattavat vielä levitä muualle Afrikkaan, millä voisi olla tuhoisia seurauksia.
EnglishHence our vote in favour, albeit with criticisms of the attempts to contaminate apparently positive aims.
Tämän vuoksi äänestimme mietinnön puolesta, vaikka suhtaudummekin kriittisesti yritykseen vahingoittaa myönteisiltä vaikuttavia pyrkimyksiä.
EnglishThe ASEAN ten must now deal with internal tensions, especially when such tensions spill over to contaminate relations with the EU.
ASEANin kymmenen jäsenen täytyy nyt käsitellä sisäisiä jännitteitä, etenkin koska nämä ylikuumentuneet jännitteet pilaavat suhteet EU: hun.
EnglishThey will be contaminated by the production of modified crops which, in addition, will also contaminate public health, in other words our health.
Geenimuunneltujen kasvien tuotanto aiheuttaa perinteisesti tuotettujen kasvien kontaminaation, ja tätä kautta kärsii myös kansanterveys eli oma terveytemme.
EnglishWe are told that it would be awful if terrorists were to contaminate populations with smallpox, since we would not have the necessary medicinal products to treat people.
Sanotaan, että olisi kamalaa, jos terroristit saastuttaisivat ihmiset isorokolla, koska meillä ei olisi tarvittavia lääkkeitä ihmisten hoitoon.
EnglishBeing resistant, POPs are passed down from generation to generation and contaminate the food that we eat, the air that we breathe and the water that we drink.
Koska pysyvät orgaaniset yhdisteet ovat kestäviä, ne siirtyvät sukupolvesta toiseen ja saastuttavat ravintomme, ilman, jota hengitämme, sekä veden, jota juomme.
EnglishIt was also an expression of condemnation of the strategy of those who wanted to contaminate this discussion with a divisive agenda which had nothing to do with it.
Ilmaisin sillä myös tuomitsevani niiden tahojen strategian, jotka halusivat sotkea keskusteluun siihen mitenkään liittymättömiä kiistanalaisia kysymyksiä.
EnglishSo even in the event of an accident, yeah, the reactor may be toast, which is, you know, sorry for the power company, but we're not going to contaminate large quantities of land.
Jopa onnettomuuden sattuessa, okei, reaktori saattaa kärähtää, mikä on ikävää energiayhtiölle, mutta emme tule saastuttamaan suurta maalänttiä.
EnglishWhile the lack of peace in the Middle East continues to contaminate the Barcelona process, we can work properly on the second pillar, that is, the association agreements.
Sillä välin kun Lähi-idän rauhan puuttuminen hankaloittaa Barcelonan rauhanprosessia, voimme työskennellä hyvin toisen pilarin eli assosiointisopimusten kanssa.
EnglishThis is why measures are needed to prevent gene transfer so that this fish gene cannot contaminate conventionally or organically grown strawberries.
Siksi tarvitaan toimenpiteitä geenisiirron välttämiseksi, jotta voitaisiin välttää sitä, että tämä kalan geeni alkaa levitä myös perinteisesti tai biologisesti kasvatetuissa mansikoissa.