EN control
volume_up
{noun}

1. general

To begin with, there is the issue of control, especially quota control, within the EU.
Ensimmäinen asia on valvonta EU:n sisällä ja erityisesti kiintiöiden valvonta.
2009 discharge: performance, financial management and control of the agencies (
Vastuuvapaus 2009: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta (
2008 discharge: performance, financial management and control of agencies
Vastuuvapaus 2008: Erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta
control (also: command, dominance, manager, mastery)
But we should have one priority: to bring the costs of enlargement under control.
Yksi asia on kuitenkin asetettava painopisteeseen: laajentumisen kustannusten hallinta.
Cross-border transmission tariffs and overload control are important matters.
Rajat ylittävän sähkönsiirron hinnoittelu ja ylikuormituksen hallinta ovat tärkeitä.
One of them is the field of water management, complete with flood control.
Yksi niistä on vesivarojen hallinta, johon liittyy myös tulvien torjuminen.
control (also: audit, check-up, inspection, revision)
In 2003, an accessibility control was carried out at the European Parliament.
Euroopan parlamentissa tehtiin vuonna 2003 esteettömyyttä koskeva tarkastus.
The Dutch fishermen are right to call for a European inspection and control structure.
Alankomaiden kalastajat pyytävät perustellusti eurooppalaista tarkastus- ja valvontarakennetta.
What will the new control and penalty measures consist of?
Mitä uudet tarkastus- ja rangaistustoimet pitävät sisällään?
With regard to inspection and control, we recognise that the operation of monitoring and control mechanisms is unsatisfactory.
Myönnämme, että tarkkailu- ja valvontamekanismit eivät ole toimineet tyydyttävästi.
Core issues are oversight, control and information, which are vital for transparent management.
Keskeiset asiat ovat tarkkailu, valvonta ja tiedotus, jotka ovat olennaisen tärkeitä asioita avoimessa huollossa.
I also agree with all those who regard monitoring and control as very important in this area.
Olen myös samaa mieltä niiden kanssa, joiden mielestä tarkkailu ja valvonta ovat erittäin tärkeitä tällä alalla.
control (also: guidance, navigation, steering)
volume_up
ohjaus {noun}
Under Wireless devices, tap or click the Bluetooth control to turn it on.
Ota Bluetooth käyttöön valitsemalla Langattomat laitteet -kohdassa Bluetooth-ohjaus.
There is then already some control over regional planning on a European level.
Tietty ympäristösuunnittelun ohjaus eurooppalaisella tasolla tuntuu jo pelkästään sen perusteella itsestään selvältä.
Surely, in the end, improvements to the electronic steering and control apparatus cost less than doubling the hull.
Sähköisten ohjaus- ja valvontalaitteiden parantaminen maksaa myös varmasti vähemmän kuin kaksoisrunko.
control (also: administration, command, cord, duct)
volume_up
johto {noun}
Inline mute and volume controls for quick adjustments and flexible, 6-foot cord with analog plugs.
Joustava 1,8 metrin johto, analogiset liittimet.
The Council retains its faith in the efforts of the current Algerian leadership to control the crisis and continue along the road to democracy which it has begun.
Neuvosto säilyttää luottamuksensa siihen, että Algerian nykyinen johto pyrkii saamaan kriisin hallintaansa ja tulee seuraamaan demokratiaan johtavaa tietä.
Also we must call on the Mujahedin leadership to stop controlling the lives of the residents of Camp Ashraf, namely by not letting them leave the camp.
Meidän on myös kehotettava järjestön johtoa lopettamaan Ashrafin leirin asukkaiden elämän hallitseminen, koska heitä ei päästetä poistumaan leiriltä.
control (also: rationing)
Most EU countries apply sound legal provisions where birth control and abortion are concerned.
Useimmissa unionin maissa on onnistuneesti järjestetty lakisääteinen syntyvyyden säännöstely ja abortti.
It is also my belief that 'contraception and birth control' is not just an issue of concern to women alone.
Katson myös, etteivät "ehkäisy ja syntyvyyden säännöstely" ole yksistään naisille kuuluvia asioita.
Standard management and marketing measures presuppose an effective and, above all, a balanced system of controls.
Yhdenmukaiset säännöstely- ja markkinointitoimet edellyttävät tehokasta ja ennen muuta tasapuolista valvontajärjestelmää.
control
control (also: restraint, temperance)
control
We can support the word 'monitoring' but not 'control' .
Me voimme kannattaa sanaa " valvonta" , mutta emme sanaa " kontrolli" .
Why not have the same control for taxation?
Miksei sama kontrolli kelpaisi myös verotukseen?
It is as if social control were a guarantee of quality when a local shopkeeper buys meet from a hunter to sell.
Sosiaalinen kontrolli on ikään kuin laadun tae, silloin kun lähikauppias ostaa metsästäjältä lihaa myytäväksi.

2. technology

control
Make quick adjustments with the inline controls.
Sisäinen säätö on nopea käyttää.
Automatically controls exposure for bright and colourful video.
Automaattinen valotuksen säätö tuottaa kirkkaan ja värikkään kuvan.
Automatically controls exposure for bright and colorful video.
Automaattinen valotuksen säätö tuottaa kirkkaan ja värikkään kuvan.
control (also: controller)
volume_up
ohjain {noun}

Context sentences for "control" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey have said "no" to removing democratic control from the hands of the people.
Irlantilaiset vastustivat demokraattisen vallan siirtämistä pois kansan käsistä.
EnglishI am not in control of Parliament's procedures for putting this on their agenda.
Minä en vastaa parlamentin menettelyistä tämän asian ottamiseksi esityslistalle.
EnglishI voted for this amendment of the regulation since it concerns the control body.
Äänestän tämän asetuksen puolesta, koska asia koskee juuri valvontajärjestelmää.
EnglishWe have clearly stated that this is a civilian programme under civilian control.
Olemme sanoneet selkeästi, että se on siviilivalvonnan alainen siviiliohjelma.
EnglishWith no such ex-ante control, the risks of irregularity and fraud will increase.
Jos tällainen etukäteisvalvonta puuttuu, kasvaa väärinkäytösten ja petosten riski.
EnglishSuch a policy would also require democratic control of the European Central Bank.
Tällainen politiikka vaatisi myös Euroopan keskuspankin demokraattista valvontaa.
EnglishResearch activities directly related to control can, of course, be considered.
Välittömästi valvontaan liittyviä tutkimustoimia voidaan luonnollisesti harkita.
EnglishThis WTO business is getting completely out of control and so is the Commission.
Maailmankauppajärjestöasiat ovat riistäytymässä hallinnasta kuten komissiokin.
EnglishYou'll also need a receiver for the Media Center remote control to work properly.
Tarvitset myös vastaanottimen, jotta Media Centerin kaukosäädin toimisi oikein.
EnglishIn my view, fishing is properly a matter for national control, not EU control.
Mielestäni kalastus on täysin kansalliseen – eikä EU:n – valvontaan kuuluva ala.
EnglishHowever, transparency builds and maintains confidence and facilitates risk control.
Avoimuus kuitenkin luo ja pitää yllä luottamusta ja helpottaa riskien valvontaa.
EnglishThe sin recorded against their names is that of inadequate port State control.
Heidän syntilistaansa on merkitty satamavaltioiden riittämättömät tarkastukset.
EnglishThis will, in turn, eventually ensure that the outbreak is brought under control.
Täten varmistetaan vuorostaan vihdoin, että taudin puhkeaminen saadaan hallintaan.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Kukin tilityyppi antaa käyttäjälle eri tasoiset tietokoneen valvontaoikeudet.
EnglishThis directive also seeks to control the discharge of waste into our water systems.
Tällä direktiivillä pyritään myös valvomaan jätteiden päästämistä vesistöihimme.
EnglishThere have always been efforts to centralise control within the European Union.
kirjallinen. - (DE) Euroopan unionissa on aina pyritty keskittämään valvontaa.
EnglishI am no longer sure whether the government still has responsibility and control.
En ole enää varma, onko hallitus vielä vastuussa ja hallitseeko se maan tapahtumia.
EnglishThat is why I voted for the report on the Community Fisheries Control Agency.
Siksi äänestin yhteisön kalastuksenvalvontavirastoa koskevan mietinnön puolesta.
EnglishWe have completely rehabilitated the national drug quality control laboratory.
Olemme kunnostaneet täysin kansallisen lääkkeiden laatua valvovan laboratorion.
EnglishYou can also adjust the display brightness from Power Options in Control Panel.
Voit säätää näytön kirkkautta myös Ohjauspaneelin virranhallinta-asetusten avulla.