EN

convert {noun}

volume_up
Olen siksi käännynnäinen.

Synonyms (English) for "convert":

convert

Context sentences for "convert" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe just manage less and less often to convert these ideas into real products.
Onnistumme vain yhä harvemmin muuntamaan nämä ideat konkreettisiksi tuotteiksi.
Englishsupport for developing countries as they convert to modern, mercury-free technology.
autetaan kehitysmaita siirtymään nykyaikaiseen elohopeattomaan tekniikkaan.
EnglishObviously, the competitive advantages will go to those who convert the quickest.
Kilpailuedut ovat luonnollisesti niiden puolella, jotka suuntautuvat uudelleen nopeimmin.
EnglishFor more information about NTFS, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Lisätietoja NTFS:stä on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.
EnglishI also have to say - mea culpa - that I am a late convert to early childhood education.
Minun on sanottava - myönnän virheeni - että olen myöhäisherännäinen varhaisoppimisessa.
EnglishCustoms will convert the price paid in pounds sterling to euros.
Tulli laskee punnan arvon euroina ostokuittiin merkityn päivän kurssia käyttäen.
EnglishBut are we not getting to the point when it is time to convert words into deeds?
Eikö kuitenkin olisi pikkuhiljaa aika siirtyä sanoista tekoihin?
EnglishMy report urges the Commission to convert its pledges into tangible financial resources.
Mietinnössäni komissiota kehotetaan muuttamaan lupauksensa konkreettisiksi määrärahoiksi.
EnglishTo learn more, see Convert a hard disk or partition to NTFS format.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Kiintolevyn tai osion muuntaminen NTFS-muotoon.
EnglishIt is important, however, that we now convert words into action.
On kuitenkin tärkeää, että etenemme nyt mahdollisimman nopeasti sanoista tekoihin.
EnglishTap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.
Napauta Toiminnot-valikkoa ja napauta sitten Muunna käsinkirjoitus tekstiksi.
EnglishThe writing pad and character pad convert handwriting into typed text.
Kirjoituskenttä ja merkin syöttökenttä muuntavat käsinkirjoituksen konekirjoitustekstiksi.
EnglishHow much does the EU spend on measures to convert production away from armaments?
Voiko komissio lisäksi kertoa, kuinka paljon määrärahoja on käytetty aseteollisuuden konvertointiin?
EnglishWe simply have to convert an existing majority into actuality.
Kyse on siten siitä, että osoitetaan käytännössä jo enemmistön ilmaisema mielipide.
EnglishFor more information, see Convert from a Trial to Paid Subscription.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Kokeiluversiotilauksen muuntaminen maksulliseksi tilaukseksi.
EnglishThis is a phonetic code, a mnemonic device that I use, that allows me to convert numbers into words.
Se on foneettinen koodi, muistikeino jota käytän muuttamaan numerot sanoiksi.
EnglishType the name of the volume you want to convert, and then press Enter.
Kirjoita muunnettavan aseman nimi ja paina sitten Enter-näppäintä.
EnglishConvert subsidies for reconditioning unsafe reactors into funding to close them.
Vaarallisten reaktoreiden kunnostuksen tuet on muutettava niiden sulkemiseen tarkoitettuun rahoitukseen.
EnglishHowever, it is neither necessary nor appropriate to convert this idea into a directive.
Tämän ajatuksen kirjaaminen direktiiviin ei kuitenkaan ole välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista.
EnglishHe wants to convert some of the agricultural budget to be spent on enlargement, but what happens?
Hän haluaa ottaa osan laajentumiskustannuksista maatalousbudjetista - mutta mitä tapahtuu?