EN correct
volume_up
{adjective}

correct (also: just, proper, real, right)
volume_up
oikea {adj.}
Check that you have the correct audio device set as the default in Windows and in the app.
Tarkista, että Windowsissa ja sovelluksessa on määritettynä oikea oletusäänilaite.
I believe that is the correct intention and that is how we shall be proceeding in future.
Mielestäni se on oikea ajattelutapa, ja niin aiomme vastaisuudessakin menetellä.
It is one correct way forward. However, is car safety not also a correct way forward?
Tämä on yksi oikea etenemistapa, mutta eikö myös autojen turvallisuuden parantaminen ole oikea etenemistapa?
correct
We also believe that the draft resolution is not entirely correct.
Olemme lisäksi sitä mieltä, että päätöslauselmaluonnos ei ole aivan korrekti.
Political persuasion begins with being emotionally correct.
Poliittinen suostuttelu alkaa olemalla emotionaalisesti korrekti.
This position may well be politically correct; I think we will live to regret it.
Tämä kanta saattaa hyvinkin olla poliittisesti korrekti; mutta minä uskon, että tulemme katumaan sitä.
correct (also: immaculate)
Mr President, while the resolution is correct and proper, it has omitted to include Ireland.
Arvoisa puhemies, vaikka päätöslauselma on virheetön ja moitteeton, siinä ei kuitenkaan mainita Irlantia.
His approach was correct when it comes to the way in which this matter is to be reflected upon, and I shall try to follow his line of reasoning.
Hänen esityksensä oli moitteeton esimerkki, kuinka asioita tulee pohtia, ja yritän seurata hänen ajatuksenkulkuaan.
The Member States too must take their responsibilities seriously and ensure good and correct implementation of internal market laws.
Myös jäsenvaltioiden on suhtauduttava velvoitteisiinsa vakavasti ja varmistettava sisämarkkinalainsäädännön järkevä ja moitteeton täytäntöönpano.
Again this is a just and correct principle.
Jälleen tämä on oikeudenmukainen ja tarkoituksenmukainen periaate.
Mr Ñoos' motion for a resolution is correct, balanced and well pitched politically.
Esittelijä Ñoosin päätöslauselmaesitys on oikeudenmukainen, tasapainoinen ja poliittisesti tarkoituksenmukainen.
Currently, the situation in Europe as regards the way these measures are funded is extremely varied and not necessarily very fair or correct.
Toimenpiteiden tämänhetkinen rahoitustilanne Euroopassa vaihtelee hyvin paljon, eikä se välttämättä ole oikeudenmukainen tai tarkoituksenmukainen.
correct (also: applicable, appropriate, apropos, apt)
volume_up
sopiva {adj.}
Once again, the correct response here is that of genuine subsidiarity.
Aito toissijaisuus on sopiva vastaus myös tähän ongelmaan.
Printers must use the correct driver for the type of PC they're connected to (x86-based or x64-based).
Tulostinohjaimen tulee olla liitettävään tietokoneeseen (x86- tai x64-pohjainen) sopiva.
Printers must use the correct driver for the type of computer they are connected to (x86-based or x64-based).
Tulostinohjaimen tulee olla liitettävään tietokoneeseen (x86- tai x64-pohjainen) sopiva.
correct (also: accurate)
We believe that the definition of lobbyists contained in the report is correct, although we should like more differentiation.
Mielestämme mietinnössä esitetty määritelmä lobbaajista on paikkansapitävä, vaikka toivoisimmekin, että eri ryhmien välille tehtäisiin selvempi ero.
In my opinion, the forecast, as it was established at the end of the negotiations between the Council and Parliament, is precise and essentially correct.
Minusta tuntuu siltä, että neuvoston ja parlamentin välisen väittelyn lopussa tehty ennuste on paikkansapitävä ja etupäässä moitteeton.
This is a rough, primitive but correct measure showing that we are in fact reducing the gap between the decisions on commitment and the actual implementation in terms of spending per year.
Tämä on karkea ja alustava, mutta paikkansapitävä arvio, joka osoittaa, että olemme todella pienentämässä eroa sitoumuspäätösten ja todellisten vuotuisten menojen välillä.
correct (also: decorous, matter-of-fact)
As is always the case with referendums, it is important that the electorate be informed in a correct and balanced manner.
Kuten aina kansanäänestyksissä, äänestäjille on tiedotettava asiasta asiallisesti ja tasapuolisesti.
The Commission's report is correct and detailed. However, in view of the new step taken in Amsterdam on these matters, the Union now demands new approaches.
Komission esittelemä kertomus on asiallinen ja yksityiskohtainen; kun unioni on kuitenkin ottanut Amsterdamissa edistysaskeleen näillä alueilla, tarvitaan uusia tarkastelutapoja.
The GEEREF needs to be spread to different parts of the world, also with a view to spreading the investment risk, and Mr Turmes's suggestion about the percentage is very correct.
GEEREF on hajautettava maailman eri osiin - myös investointiriskin hajauttamiseksi - ja Claude Turmesin ehdotus prosenttiosuudesta on varsin asiallinen.
Mr President, while the resolution is correct and proper, it has omitted to include Ireland.
Arvoisa puhemies, vaikka päätöslauselma on virheetön ja moitteeton, siinä ei kuitenkaan mainita Irlantia.
The Minutes are correct in this respect.
Pöytäkirja on tältä osin virheetön.

Context sentences for "correct" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAgain, it may be asked: ‘Have we obtained the correct focus in what we now have?’
Voidaan jälleen kysyä, olemmeko nyt onnistuneet keskittymään oikeisiin asioihin?
EnglishWhat you said is correct: we need patience, we need wisdom and we need balance.
Sanoitte aivan oikein: me tarvitsemme kärsivällisyyttä, viisautta ja tasapainoa.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Aiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.
EnglishAs a fluent speaker of Arabic, I can assure you that the translation is correct.
Koska puhun sujuvasti arabiaa, voin vakuuttaa teille, että käännökset ovat oikein.
EnglishWe have taken note of that matter and will try to correct it for tomorrow morning.
Olemme panneet asian merkille ja pyrimme korjaamaan asian huomisaamuun mennessä.
EnglishThe report's call for action in the area of youth unemployment is also correct.
Mietinnössä vaaditut toimet nuorisotyöttömyyden alalla ovat myös asianmukaisia.
EnglishI must correct my previous statement in the light of information I have received.
Minun on korjattava aikaisempaa ilmoitustani saamieni uusien tietojen perusteella.
EnglishI would ask the staff to correct the error, because this is an important matter.
Pyytäisin parlamentin käännöspalvelua korjaamaan sen, koska tämä on tärkeä kysymys.
EnglishWe have a complete and correct guideline for this, i.e. a legislative measure.
Meillä on sitä varten täydellinen ja hyvä direktiivi, lainsäädännöllinen toimi.
EnglishWe must do this in a correct and respectful way, without abandoning our values.
Meidän on tehtävä se asianmukaisesti ja kunnioittavasti hylkäämättä arvojamme.
EnglishThe Data Collection Regulation will certainly help to correct this situation.
Tietojen keruuta koskeva asetus auttaa varmastikin parantamaan tätä tilannetta.
EnglishI should like to congratulate the Commissioner, as his analysis is entirely correct.
Haluan onnitella komission jäsentä, sillä hänen analyysinsä osuu aivan oikeaan.
EnglishI am therefore glad to have the opportunity to correct this false impression.
Siksi olen iloinen saadessani mahdollisuuden tämän väärän käsityksen korjaamiseen.
EnglishIt is also necessary to pay attention to the correct application of directives.
On myös välttämätöntä kiinnittää huomiota direktiivien asianmukaiseen soveltamiseen.
EnglishIf a word is marked with a green background, it's likely that you need to correct it.
Jos sana on merkitty vihreällä taustalla, joudut todennäköisesti korjaamaan sen.
EnglishI do hope at least that the minutes of the Göteborg Summit are factually correct.
Toivon vähintäänkin, että Göteborgin pöytäkirja on nyt sisällöltään oikein.
EnglishMr President, the Minutes are correct but I should like to make a comment.
Arvoisa puhemies, pöytäkirjassa lukee oikein, mutta haluaisin esittää kommentin.
EnglishSecondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
Ja toiseksi, koska tämä kanta on johdonmukainen ja mielestäni täysin oikeudenmukainen.
EnglishI hope that that embarrassment will at least force us to correct our mistake in time.
Toivon, että tämä nolous ainakin pakottaa meidät korjaamaan virheemme ajoissa.
EnglishIt is true that the Turkish Government is making some efforts to correct matters.
On totta, että Turkin hallitus pyrkii jonkin verran korjaamaan tilannetta.