"countries" translation into Finnish

EN

"countries" in Finnish

FI

EN countries
volume_up
{plural}

countries (also: nations)
The split vote divides the ACP countries and the European countries into two camps.
Hajautetut äänestykset jakavat AKT-maat ja Euroopan maat kahteen leiriin.
The larger countries will be able to vote down the smaller countries.
Suuret maat olisivat voineet siinä tapauksessa äänestää nurin pienet maat.
These countries can be divided into candidate countries and potential candidate countries.
Nämä maat voidaan jakaa ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin.

Synonyms (English) for "country":

country

Context sentences for "countries" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
Näissä valtioissa on kuitenkin luonnollisesti tehtävä asianmukaiset valmistelut.
EnglishPortugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Portugali on yksi niistä kahdeksasta maasta, joissa lasten köyhyys on yleisintä.
EnglishThe compensation to ACP countries serves to guarantee the survival of this crop.
AKT-valtioille annettavalla korvauksella pyritään takaamaan viljelyn säilyminen.
EnglishThis benefit also covers partners from outside the EU, especially poor countries.
Ratkaisu hyödyttää myös EU:n ulkopuolisia kumppaneita, erityisesti köyhiä maita.
EnglishDeveloped countries must take the first meaningful steps in reducing emissions.
Niiden on nyt otettava ensimmäiset mielekkäät askeleet päästöjen vähentämiseksi.
EnglishI am not against revisiting this practice but we should do it for all countries.
En vastusta käytännön muuttamista, mutta muutoksen on koskettava kaikkia maita.
EnglishBy coming together, our countries decided to uphold and to promote these values.
Kun maamme yhdistyivät, ne päättivät samalla ylläpitää ja edistää näitä arvoja.
EnglishI therefore find the attitude of these non-EU countries difficult to understand.
Mielestäni näiden EU:n ulkopuolisten maiden asennetta on siksi vaikeata ymmärtää.
EnglishThese countries’ financial resources are, therefore, insufficient on their own.
Kyseisten maiden omat taloudelliset resurssit eivät tästä syystä yksinään riitä.
EnglishThis is the most heavily populated of the so-called 'less-developed countries' .
Kyse on niin kutsuttujen vähiten kehittyneiden maiden väkirikkaimmasta valtiosta.
EnglishOur aim is to further liberalise the developing countries' access to EU markets.
Tavoitteenamme on vapauttaa entisestään kehitysmaiden pääsyä EU:n markkinoille.
EnglishIt is necessary also to reassure people in third countries who buy our products.
On myös välttämätöntä vakuuttaa tuotteitamme ostavat kolmansien maiden ihmiset.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
EnglishCountries must have the right to choose the technology they use to obtain energy.
Mailla on oltava oikeus valita teknologia, jota ne käyttävät energian saamiseen.
EnglishIn addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
Investoinneilla kehitysmaihin saattaa muuten olla tässä asiassa merkittävä osa.
EnglishGoing as individual countries we would not have had the effect that we did have.
Yksittäisinä valtioina emme olisi saavuttaneet samaa tulosta kuin nyt saavutimme.
EnglishThe good ones are the largest and richest countries such as Germany and France.
Hyvät kumppanit ovat Saksan ja Ranskan kaltaisia suurimpia ja vauraimpia maita.
EnglishThe nature of the partnership between all those countries is absolutely unique.
Kaikkien näiden maiden välillä vallitsee ainutlaatuinen keskinäinen kumppanuus.
EnglishWe know that Europe needs more workers, not least nationals from third countries.
Tiedämme Euroopan tarvitsevan uusia työntekijöitä ennen muuta kolmansista maista.
EnglishToday we are trying to help the developing countries enter the globalised world.
Tänä päivänä yritämme auttaa kehittyviä maita liittymään globaaliin maailmaan.