"creed" translation into Finnish

EN

"creed" in Finnish

EN creed
volume_up
{noun}

creed (also: belief, conviction, faith, trust)
volume_up
usko {noun}
That fundamental creed is summed up in a poem by my fellow countryman, Robert Burns: ' A man's a man for a' that' .
Tuo perustavanlaatuinen usko kiteytyy maanmieheni Robert Burnsin runossa: " A man's a man for a' that" (suom.
We need to give coming generations a society in which colour, creed, sex, origin or sexual preferences are not reasons for discriminatory treatment.
Meidän on annettava tuleville sukupolville yhteiskunta, jossa väri, usko, sukupuoli, alkuperä tai sukupuolinen suuntautuminen eivät ole syitä syrjivään kohteluun.
creed (also: credo, profession)
creed (also: religion)
All of us, whatever our creed, nationality, or political viewpoint, lost an irreplaceable piece of the common heritage that binds us together on this earth.
Olipa meidän uskontomme, kansallisuutemme tai poliittinen kantamme mikä tahansa, me kaikki menetimme korvaamattoman osan sitä yhteistä perintöä, joka yhdistää meitä tällä maapallolla.

Synonyms (English) for "creed":

creed

Context sentences for "creed" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is our social democratic creed; that is what we believe to be essential.
Tämä on meidän sosiaalidemokraattinen tunnuslauseemme, se on meille olennaista.
EnglishAs a non-religious person, I have no intention of upsetting any religion or creed.
En ole uskonnollinen, enkä halua missään nimessä loukata mitään uskontoa tai uskoa.
EnglishIt was a clear and unambiguous creed of reform and could not have been clearer.
Se oli selvä ja yksiselitteinen kannanotto uudistuksien puolesta, selvempää ei voi olla.
EnglishLet there be no doubt about this: the direct causes of terrorism do not lie in creed or poverty.
Huomatkaa, että terrorismin suoranaiset syyt eivät ole uskonnollinen vakaumus tai köyhyys.
EnglishSecondly, as the doctor’s creed says, ‘first do no harm’.
Toiseksi, kuten lääkärien tunnuslause kuuluu, ensin on varmistettava, ettei aiheuta vahinkoa.
EnglishThis anti-democratic creed is quite simply perplexing.
Tämä demokratian vastainen käsitys on yksinkertaisesti hämmentävä.
English- Madam President, a mystique bordering on a religious creed has grown up around this alleged global warming.
(EN) Arvoisa puhemies, väitetyn ilmaston lämpenemisen ympärille on kehittynyt mystinen uskonlahko.
EnglishContempt, a lack of self-criticism and a reluctance to question remain at the heart of the Commission’s creed.
Piittaamattomuus, itsekritiikin puute ja haluttomuus kyseenalaistaa asioita kuuluvat edelleen komission keskeisiin periaatteisiin.
EnglishThis means it should represent the interests and needs of all Iraqis, regardless of creed and ethnicity.
Tämä tarkoittaa, että sen on edustettava kaikkien Irakin kansalaisten etuja ja tarpeita vakaumuksesta ja etnisestä alkuperästä riippumatta.
English(EL) Mr President, obviously, things have developed very badly in Belarus, as far as our principles and our creed are concerned.
(EL) Arvoisa puhemies, asiat ovat selvästi kehittyneet erittäin huonosti Valko-Venäjällä periaatteidemme ja vakaumuksemme osalta.
EnglishCommunists are fighting for the brotherhood of peoples and workers the world over, irrespective of gender, race, colour or creed.
Kommunistit käyvät taistoa ympäri maailmaa ihmisten ja työntekijöiden veljeyden puolesta sukupuoleen, rotuun, väriin tai uskoon katsomatta.
EnglishOnly by building a future step-by-step and by joining forces, with due respect for everyone, irrespective of creed or race, can viable prospects emerge.
Näköaloja tarjoaa vain askel askeleelta rakentaminen ja yhteistyö kaikkia kunnioittaen, uskonnosta tai rodusta riippumatta.
EnglishLike those who share his creed, who murder and then flee, he spits out his poison on this House and then disappears like a coward.
Kuten hänen uskonveljensä, jotka ensin tappavat ja sitten pakenevat, hänkin suoltaa myrkkynsä parlamentin päälle ja katoaa sitten raukkamaisesti.
EnglishI understand that to be peace and harmony, dignity, mutual respect and fair play not determined by race, creed, colour or origin.
Tietääkseni se on rauha ja sopusointu, ihmisarvo, vastavuoroinen kunnioitus ja oikeudenmukaisuus, joka ei määräydy rodun, uskon, ihonvärin tai alkuperän mukaan.
EnglishDirective 2000/78/EC prohibits discrimination in the workplace on the grounds of religion or creed, disability, age or sexual orientation.
Direktiivillä 2000/78/EY kielletään uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän työpaikalla.
EnglishLastly I should stress that under Article 27(2) of the Staff Regulations officials are selected without reference to race, creed or sex.
Lopuksi haluan painottaa, että asetuksen toisen kappaleen 27 artiklan mukaisesti virkamiesten valinnassa ei tehdä erottelua rodun, uskonnon ja sukupuolen suhteen.
EnglishEvery right-thinking person in this House believes that these are universal and indivisible without regard to colour, class or creed.
Kaikki järkevät ihmiset tässä parlamentissa ovat sitä mieltä, että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jakamattomia ihonväristä, luokasta tai uskonnosta riippumatta.
EnglishThis does not fit in very well with the historic American tradition in accordance with which the Rule of Law currently applies to everyone, irrespective of creed, race and origin.
Tämä sopii huonosti Amerikan historiaan, jossa laillisuusperiaate on aina koskenut kaikkia uskonnosta, rodusta tai alkuperästä riippumatta.
EnglishThe point is thoroughly justified, and the only pity is that anyone should defend the abolition of aid for exports as though it were a kind of religious creed.
Tällä asialla on vankat perusteet ja onkin valitettavaa, että jotkut puolustavat vientitukien poistamista kokonaan aivan kuin kyse olisi jonkinlaisesta uskonkappaleesta.
EnglishThese issues need to be handled at the highest level and remain on the political agenda until this scourge that knows no race, creed or age is eradicated.
Ongelmia on käsiteltävä korkeimmalla tasolla, ja ne säilyvät poliittisella asialistalla siihen asti, kunnes tämä vitsaus, joka ei tunne rotuja, vakaumusta eikä ikää, on kitketty pois.